Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2016 (24.–28. října), klíčová součást kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Prostřednictvím stovky akcí, které se tento týden uskuteční po celé Evropě,EU-OSHA a její síť partnerů zdůrazňuje význam zajištění bezpečných a zdravých podmínek po celý pracovní život.

S cílem motivovat uchazeče o zaměstnání, zejména dlouhodobě nezaměstnané osoby a osoby s nízkou kvalifikací, je navržen k pilotnímu ověření podle § 106 zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti - příspěvek na podporu regionální mobility. Podmínky realizace tohoto nástroje upravuje Instrukce náměstka pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek č. 6/2016, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 - viz článek.

Návrh Ročního programu kontrolních úkolů na rok 2016 byl zpracován v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Při jeho sestavování Státní úřad inspekce práce vycházel ze strategie Evropské unie a Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci České republiky. V programu jsou zohledněny a promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti, analýzy podnětů ke kontrole a dále poznatky z kontrolní činnosti za uplynulá období.

Zpráva o úrazovosti obsahuje údaje:

  • Českého statistického úřadu  - všechny pracovní úrazy (PÚ) s pracovní neschopností,
  • Ze záznamů obdržených oblastními inspektoráty práce od zaměstnavatelů – pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny a při úmrtí zaměstnance,
  • Ze záznamů zaslaných zaměstnavateli obvodním báňským úřadům – pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny,
  • Z vlastních kontrol příčin a okolností pracovních úrazů provedených oblastními inspektoráty práce.

Vylepšit si důchod mohou pracující důchodci za každých 360 odpracovaných dnů, a to i v případě, kdy v zaměstnání pokračují. Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti důchodce.