Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví z 8. 3. 2017.

CO2 - kysličník uhličitý - vzniká při nedokonalém kvašení senáže, siláže, při spaření obilí, při nekvalitní konzervaci pícnin. Jeho přítomnost se zjišťuje otevřeným ohněm, to znamená, že se po otevření zásobníku, senážní věže (dvířek) spustí se do věže např. zapálená svíčka v ochranném pouzdře. Když tato svíce zhasne, je zde přítomen CO2, kysličník uhličitý.

Na základě požadavku Zákoníku práce č. 262/06 Sb., § 108 (v platném znění), je povinen každý zaměstnavatel jednou v roce provést prověrku bezpečnosti práce a ochrany zdraví po dohodě s příslušným odborovým orgánem, zjištěné nedostatky odstraňovat a opatření investičního charakteru plánovat a zahrnovat do kolektivních smluv. O provedené prověrce musí vést dokumentaci, včetně odpovědných osob a termínů odstranění zjištěných závad a nedostatků.