Na základě požadavku Zákoníku práce č. 262/06 Sb., § 108 (v platném znění), je povinen každý zaměstnavatel jednou v roce provést prověrku bezpečnosti práce a ochrany zdraví po dohodě s příslušným odborovým orgánem, zjištěné nedostatky odstraňovat a opatření investičního charakteru plánovat a zahrnovat do kolektivních smluv. O provedené prověrce musí vést dokumentaci, včetně odpovědných osob a termínů odstranění zjištěných závad a nedostatků.

Povinností zaměstnavatele je udržovat na pracovišti požadovanou teplotu, nebo, pokud to z technologických důvodů není možné, chránit zaměstnance před zátěží chladem stanovenými postupy (OOPP, bezpečnostní přestávky v ohřívárně, ochranný nápoj).