• Zveřejněno: 04.07.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Státní pozemkový úřad (SPÚ) po 10 letech přistupuje k navýšení pachtovného u zemědělských nemovitostí státu. Podle informace, zveřejněné na webových stránkách Agrární komory ČR, nově tak uzavírá pachtovní a nájemní smlouvy s aktualizovanou procentuální sazbou ve výši určené dle zemědělských výrobních oblastí, a to z průměrné úřední ceny pozemků v daném katastrálním území. K tomuto kroku přistoupil na základě zpracované analýzy Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), která potvrdila, že dosavadní výše již neodpovídá stávajícím ekonomickým podmínkám v sektoru zemědělství. Loni zavedená jednotná sazba 5,8 %, byla nakonec v zájmu podpory zemědělské činnosti na venkově, diferencována, podle jednotlivých výrobních oblastí. Díky této změně, se příjmy státního rozpočtu z pachtovného navýší o přibližně 150 mil. Kč. ročně.

Agrární komora ČR v této své informaci dále uvádí, že Státní pozemkový úřad od 1. března 2024 uzavírá nové pachtovní a nájemní smlouvy s aktualizovanou procentuální sazbou ve výši, určené podle zemědělských výrobních oblastí, a to z průměrné úřední ceny pozemků v daném katastrálním území. Kromě toho SPÚ zahájí rozsáhlý proces aktualizace všech dříve uzavřených pachtovních a nájemních smluv tak, aby odpovídaly nově nastaveným pravidlům. Samotný proces bude zahrnovat uzavření dodatku ke smlouvě nebo její ukončení a uzavření smlouvy úplně nové.
Podle ústřední ředitelky SPÚ Svatavy Maradové „státní pozemkový úřad, stejně jako každá organizační složka státu, musí přistupovat ke správě svěřených zemědělských

nemovitostí jako řádný hospodář. S přihlédnutím k predikci vývoje cen zemědělských pozemků je navýšení zodpovědným rozhodnutím“.

„Nechceme zemědělce zatěžovat zbytečnou byrokracií, proto je postupně ve věci aktualizace pachtovních smluv osloví místně příslušná organizační jednotka Státního pozemkového úřadu. Důležité také je, že nikde nejdeme nad ceny tržního nájmu, stát nemá být tím, kdo tlačí ceny nájmů nahoru, na druhou stranu není možné, abychom dlouhé roky ceny vůbec neaktualizovali,“ okomentoval rozhodnutí SPÚ ministr zemědělství Marek Výborný.

V případě zájmu pachtýře o rozšíření předmětu pachtu o další zemědělské pozemky dodatkem k pachtovní smlouvě, bude SPÚ provádět přepočet výše pachtovného u všech pozemků.

Aktualizace se nebude týkat speciálních pachtovních/nájemních smluv, uzavřených na dobu určitou, pro výsadbu trvalých porostů (vinice, chmelnice a sady) a smluv, kde dosavadní pachtovné/nájemné přesahuje cenu vypočítanou dle nových pravidel. Rovněž nebudou aktualizovány speciální pachtovní smlouvy na dobu určitou pro PRV AEKO a EZ, uzavřené do 1. 3. 2024 se sazbou ve výši 5,8 % na dobu určitou pěti let.

  • Zdroj: Agrární komora ČR