• Zveřejněno: 24.08.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Přestože hlavními tématy letošního 49. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích měly být otázky precizního zemědělství, dále environmentálního významu zemědělství a sociálního zemědělství, v úvodních projevech představitelů vlády a nevládních zemědělských organizací, při slavnostním zahájení, zaznělo, že je nutné řešit vysoké ceny potravin u nás.

Po přivítání řady významných hostů, ať již ze zahraničí či z naší republiky, se úvodního slova ujali předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin a primátorka Českých Budějovice Dagmar Škodová Parmová, kteří vystoupili jménem organizátorů agrosalonu. Po nich promluvil jihočeský hejtman Martin Kuba. Poté následovalo vystoupení předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Všichni řečníci, každý z nich, ze svého úhlu pohledu, ocenili význam českého zemědělství a potravinářství, především z hlediska potřeby dalšího rozvoje naší země.

Přirozeně, že hlavním očekávaným řečníkem, byl předseda vlády Petr Fiala, který poděkoval zemědělcům a potravinářům za jejich práci. Načež v okamžiku, kdy promluvil, se najednou ozval křik a pískot části přítomného publika. Ovšem, během minuty či dvou, skončil, protože řada jiných účastníků slavnostního zahájení tyto křiklouny okřikla s tím, že lidé si přišli poslechnout řečníky slavnostního zahájení a nestojí o jejich křik a pískot.

Premiér Petr Fiala, nedbaje na křik a pískot, v úvodu svého vystoupení řekl, že letošní ročník je věnován mimořádně důležitým tématům, jako je udržitelnost, precizní zemědělství a vztah zemědělství a krajiny. Zároveň dodal, že tradice českého zemědělství není jen nostalgickou vzpomínkou na minulost, ale že se stále více soustřeďuje na aktuální trendy, to je na moderní technologie v zemědělství a potravinářství. Připomněl, že právě v těchto oblastech činnosti, je nutné investovat do inovací, abychom byli konkurenceschopní.

Poté přešel k situaci, kterou v letošním roce prožíváme. Poukázal na vysoké ceny potravin. Načež sdělil, že právě dnes bude mít rozhovor s potravináři s tím, že budou hledat řešení této situace. Zdůraznil, že je zapotřebí dostat ceny potravin do rozumných cenových relací. Přičemž dodal, že, když nyní ceny surovin klesají, tak by, podle něho, mělo dojít i k poklesu cen potravin. Myslí si, že to občané nakonec ocení.

V závěru svého vystoupení premiér Fiala poděkoval všem, kteří se podílejí na činnosti a rozvoje našeho zemědělství a potravinářství.

Poté následovalo vystoupení několika představitelů nevládních zemědělských organizací. Prvním řečníkem byl prezident Agrární komory ČR Jan Doležal, který vyzdvihl, že agrosalon Země živitelka představuje vysokou úroveň českého zemědělství, což mají návštěvníci příležitost vidět. Konstatoval, že mají příležitost ochutnat kvalitní a chutné české potraviny, které jsou přitom levnější než potraviny z dovozu.

Zároveň dodal, že velkým tématem v naší republice budou právě vysoké ceny potravin. Načež zdůraznil, že čeští zemědělci nejsou ti, kteří by mohli za vysoké ceny potravin. Přičemž ocenil, že premiér Fiala bude jednat dnes, během agrosalonu, s potravináři. Načež doporučil, aby se premiér Petr Fiala sešel i se zemědělci. Protože naši zemědělci jsou ti, kteří dodávají své produkty, to je i potraviny, obchodníkům. Podle Jana Doležala obchodníci jsou ti, kteří diktují ceny svým dodavatelům, to je zemědělcům a potravinářům.

Současně prezident Agrární komory ČR konstatoval, že dovoz potravin ze zahraničí vede u nás ke snižování živočišné výroby, ubývá hospodářských zvířat, zejména se to týká prasat a drůbeže. Na české zemědělce zahraniční obchodní řetězce vyvíjejí obrovský tlak. Výsledkem je úpadek českého zemědělství, což se zpětně projevuje celkovým úpadkem života na českém venkově. Zdůraznil, že je zapotřebí zachovat tradiční život na venkově.

Poté se ujala slova prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová, která v úvodu svého vystoupení poděkovala zemědělcům. Načež konstatovala, že je ráda, že návštěvníci agrosalonu mohou, opět po roce, vidět vše, co české zemědělství a potravinářství nabízí. Zdůraznila, že jde o to, aby náš stát intenzivně podporoval zemědělství a potravinářství. Zkrátka, aby se tento obor rozšiřoval. To je, abychom se zbavili závislosti na dovozech. V této souvislosti podotkla, že když nebude domácí konkurence, budou se dovážet drahé potraviny ze zahraničí. Dražší budou proto, protože nebudou mít tuzemskou konkurenci. Podle ní jde o to, aby si vláda uvědomila, že zemědělství a potravinářství je prioritou, to je přímo strategickým sektorem.

Dana Večeřová zároveň ocenila, že premiér Petr Fiala přijal pozvání na jednání s potravináři. Podle ní jde o řešení otázky vysokých nákladů na výrobu potravin u nás. Opětovně uvedla, že je důležité, aby Česká republika nadále podporovala domácí produkci. Vždyť u nás došlo k enormnímu růstu nákladů na výrobu potravin. Přičemž tyto náklady jsou daleko vyšší, než je tomu ve zbytku Evropy. Zdůraznila, že je nutné produkovat potraviny přímo u nás. Připomněla, že jde o výrobu s vyšší přidanou hodnotou. „Ano, vyšší přidaná hodnota potravin je tvořena jejich zpracováním, nikoliv jen pěstováním,“ dodala závěrem svého vystoupení Dana Večeřová.

Dalším řečníkem byl předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha, který rovněž v úvodu poděkoval zemědělcům za práci, kterou vykonali, a kterou i nadále vykonávají, a to přes všechny překážky, nepřízeň počasí apod. Poté se logicky rovněž i on věnoval otázce vysokých cen potravin. Martin Pýcha k tomu dodal, že je skvělé, že se premiér Fiala sejde s potravináři. Ale měl by se sejít i se samotnými zemědělci a prodiskutovat s nimi, co je příčinou drahých potravin u nás. Připomněl, že jde i otázku srovnání pracovních a ekonomických podmínek se zemědělci v zahraničí. Načež dodal, že pokud se bavíme o vysokých cenách potravin, tak bychom u nás neměli hledat viníka, ale příčiny tohoto stavu. Podle něho hlavní příčinou jsou samozřejmě vysoké vstupy do výroby. To je vysoké ceny energií, pohonných hmot atd. Českým zemědělcům jde především o to, aby měli srovnatelné podmínky se zemědělci v zahraničí. Markantním příkladem, podle Martina Pýchy, jsou zde podmínky polských zemědělců. Zároveň dodal, že bychom se v České republice měli bavit především o těchto záležitostech, to je o srovnatelných podmínkách českých a zahraničních zemědělců.

Poté Martin Pýcha odbočil k jinému tématu, a to konkrétně ke konferenci uskupení zemí, které existuje pod názvem BRICS, a které se v těchto dnech koná v Jihoafrické republice. Na jeho programu je, mimo jiné, i diskuse o tom, jak změnit sílu a význam amerického dolaru, to je měny v její dosavadní roli světové jedničky, a snížit její význam ve světovém obchodu na úroveň, která odpovídá jejímu skutečnému postavení ve světě.

Martin Pýcha k tomu dodal, že v současné době již odeznívá tzv. globalizace, která určoval průběh světové politiky v posledních letech. Konstatoval, že jsme byli v této době zvyklí, že dovážíme potraviny z různých, a to i velmi vzdálených koutů světa. Načež prohlásil, že doba se mění, nyní se ukazuje, že se i Česká republika bude muset umět postarat sama o sebe. Znamená to, že potravinová soběstačnost a potravinová bezpečnost jsou tím hlavním směrem, kterým bychom se měli u nás především zabývat. Přál by si, aby v tomto kontextu uvažovali i naši politici, to je, abychom měli dobře prosperující zemědělství a potravinářství.

Následovalo vystoupení předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslava Šebka, který ocenil, že poprvé, v novodobé historii agrosalonu Země živitelka, dostal příležitost promluvit při jeho zahájení. Uvedl, že zde vystupuje jako zástupce soukromých zemědělců, jako zástupce rodinných farem. Rodinným farmám, podle něho, jde o změnu, tudíž jim jde o to, kam se přenést české zemědělství. Zdůraznil, že tato změna je nutná. Přitom připomněl, že tato změna je slíbena i v programovém prohlášení vlády. Současně dodal, že se již něco málo, tedy v tomto směru, udělalo, ale že spousta dalších věcí i nadále stojí před českými zemědělci.

Jaroslav Šebek zároveň konstatoval, že během projevů při slavnostním zahájení agrosalonu zazněla řada myšlenek, přičemž u každé z nich je určitý dál pravdy. Ale, on si myslí, že, než abychom řešili záležitosti soběstačnosti, tak je potřebné spíše se zabývat různými strategiemi, jako je například Green Deal, a řadou dalších náležitostí, které se zemědělství týkají.

V této souvislosti Jaroslav Šebek prohlásil: „Musíme se vrátit k tomu, co může udělat jednotlivý zemědělec. Musíme si nastavit takovou politiku, aby to vyhovovalo zemědělci z Horní Dolní. Nesmí to být poslední zemědělec, ale musí být první. Musí být nastaveny podmínky tak, aby se člověk v tom dokázal zorientovat. Při své práci, při svém fungování. Aby, spolu se svojí rodinou, měl motivaci dále hospodařit a předat grunt svému synovi či dceři, to je základ. Jakmile se toto naplní, tak jsou záležitosti, jako je potravinová soběstačnost, potravinová bezpečnost, vyřešeny. Protože, každý svým zájmem, svým nadšením toto vše vyřeší. To je to, co českému zemědělství schází.“

V další části svého vystoupení Jaroslav Šebek zdůraznil, že základem je rodinná farma a generačně ukotvený farmář. Podle něho české zemědělství tak úspěšné není, a to v porovnáním se zemědělci v zahraniční, například s polskými zemědělci. Dále připomněl, že vláda, po svém nástupu, nastartovala proces změn. Načež dodal, že vláda má, v tomto směru, nadále podporu soukromých zemědělců, to je zástupců rodinných farem.

V závěru svého vystoupení Jaroslav Šebek uvedl, že je potřeba, aby všichni zemědělci, ať již jde o rodinné farmy, střední či větší podniky, aby spolupracovaly a navzájem se respektovaly. Přičemž zdůraznil, že model rodinných farem je u nás velmi opomíjen. Podle něho je to příčina problémů v českém zemědělství.

Posledním řečníkem slavnostního zahájení byl ministr zemědělství Marek Výborný, který nejprve poděkoval zemědělcům a potravinářům za jejich práci. Konstatoval, že Země živitelka je tradičně spojena s národními dožínkami. Podle něho jsou dožínky časem ohlédnutí se nazpět. Poté poděkoval všem, kteří se zasloužili o péči o půdu, o krajinu. Zároveň uvedl, že podtitulem letošního ročníku je otázka udržitelnosti zemědělství, což je, podle něho, velká výzva pro všechny zemědělce. „Chci zdůraznit, že je mně vlastně zcela lhostejno, jestli je někdo střední, velký nebo malý. Klíčové je, jak konkrétní zemědělec přistupuje k půdě a zároveň k tomuto povolání a poslání, nikoliv tedy k zaměstnání,“ řekl Marek Výborný. Načež dodal, že je rovněž důležité, že zemědělci svoji půdu, svoji práci, si předávají po celé generace.

V úplném závěru svého vystoupení připomněl i význam bývalého předsedy vlády Antonína Švehly, který byl premiérem v počátcích Československa, po jeho vzniku v roce 1918, a jako vrcholný představitel agrární strany se zasloužil o rozvoj československého zemědělství.

Po skončení slavnostního zahájení využili návštěvníci možnosti si prohlédnout jednotlivé expozice tuzemských i zahraničních vystavovatelů a rovněž shlédnout pro ně připravené kulturní či jiné programy.

Letošní, 49. ročník agrosalonu Země živitelka, končí v úterý 29 srpna 2023.