• Zveřejněno: 08.05.2020

·         Komise Česku schválila třetí „koronovou“ státní podporu

·         Jde o 200 mil. Kč na výzkum a vývoj v oblasti COVID-19

·         Zapojit se mohou společnosti ze všech sektorů v ČR

·         Cílem jsou inovační řešení proti pandemii (např. lékařské a zdrav. technologie)

·         ČR žádost předložila a Komise schválila v rámci volnějších pravidel pro státní pomoc, přechodně zavedených kvůli COVID-19

Státní podpora: Evropská komise schválila český program v objemu 200 milionů korun, který podpoří výzkum a vývoj související s koronavirovou pandemií

Praha, 7. května 2020

Evropská komise schválila český program podpory ve výši 200 milionů korun (přibližně 7,3 milionu eur), který podpoří výzkum a vývoj související s koronavirovou pandemií. Tento program byl schválen na základě dočasného rámce státní podpory, který Komise přijala 19. března 2020, ve znění ze dne 3. dubna 2020.

„Tento český program ve výši 7,3 milionu eur podpoří výzkum a vývoj, který je potřebný k vyřešení aktuální zdravotní krize,“ uvedla výkonná místopředsedkyně Komise Margrethe Vestagerová, odpovědná za politiku hospodářské soutěže. „Neustále úzce spolupracujeme se všemi členskými státy, aby bylo možné – samozřejmě v souladu s pravidly EU – podpořit opatření, která pomohou v boji proti této pandemii.“

Český program podpory

Poté, co Komise 15. dubna 2020 schválila český program na podporu investic do výroby produktů pro boj s koronavirem, oznámilo Česko Komisi na základě dočasného rámce program na podporu výzkumu a vývoje ohledně koronaviru. Veřejná podpora bude poskytována ve formě přímých dotací. Do programu se budou moci zapojit všechny společnosti v České republice, které jsou schopné realizovat příslušné výzkumné a vývojové projekty, a to ze všech sektorů.

Program se zaměřuje na podporu vývoje inovačních řešení v boji proti koronavirové pandemii. Patří mezi ně lékařské a jiné zdravotnické technologie a řešení, například systémy 3D tisku a aplikace pro lepší logistiku.

Komise shledala, že program předložený Českem splňuje podmínky stanovené v dočasném rámci. Podpora pokryje 75 % příslušných nákladů na výzkum a vývoj. Výsledky výzkumu budou navíc podle programu dány prostřednictvím neexkluzivních licencí k dispozici třetím stranám v Evropském hospodářském prostoru (EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Komise dospěla k závěru, že český program je nezbytný, vhodný a přiměřený k boji proti současné zdravotní krizi v souladu s čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU a podmínkami stanovenými v dočasném rámci.

Na tomto základě a podle pravidel EU pro státní podporu Komise program schválila.

Souvislosti

Komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory, a během koronavirové pandemie tak podpořit ekonomiku. Dočasný rámec ve znění ze dne 3. dubna 2020 stanoví následující druhy podpory, které mohou členské státy poskytnout:

i) přímé granty, kapitálové injekce, selektivní daňová zvýhodnění a zálohy k pokrytí naléhavé potřeby likvidity, a to ve výši až 100 000 eur pro podniky působící v odvětví zemědělské prvovýroby, až 120 000 eur pro podniky působící v odvětví rybolovu a akvakultury a až 800 000 eur pro podniky působící ve všech ostatních odvětvích. Členské státy mohou rovněž poskytnout – v nominální hodnotě až 800 000 eur na podnik – úvěry s nulovým úrokem nebo úvěrové záruky pokrývající 100 % rizika, s výjimkou podniků působících v odvětví zemědělské prvovýroby, pro které platí limit 100 000 eur, a podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury, pro něž platí limit 120 000 eur;

ii) státní záruky za úvěry poskytnuté podnikům, které mají zajistit, aby banky i nadále poskytovaly úvěry zákazníkům, kteří je potřebují. Tyto státní záruky mohou pokrýt až 90 % úvěrového rizika, a pomoci tak podnikům pokrýt jejich bezprostřední potřeby v oblasti pracovního kapitálu a investic;

iii) subvencované veřejné úvěry pro podniky se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Tyto úvěry jsou určeny na pokrytí bezprostředních potřeb v oblasti pracovního kapitálu a investic;

iv) záruky pro banky zprostředkovávající státní podporu reálné ekonomice, které stanoví, že podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných, a dávají pokyny k tomu, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami;

v) veřejné krátkodobé pojištění vývozních úvěrů pro všechny země, aniž by dotyčný členský stát musel prokázat, že daná země představuje dočasné neobchodovatelné riziko;

vi) podpora výzkumu a vývoje souvisejícího s koronavirem za účelem řešení současné zdravotní krize ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových zvýhodnění. Lze poskytnout bonus na projekty přeshraniční spolupráce mezi členskými státy;

vii) podpora na výstavbu a rozšíření testovacích zařízení nezbytných pro vývoj a testování produktů potřebných pro zvládnutí koronavirové nákazy (včetně očkovacích látek, plicních ventilátorů a ochranných oděvů), až po jejich první průmyslové využití. Tato podpora může mít formu přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Podnikům lze poskytnout bonus, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je dokončena do dvou měsíců od poskytnutí podpory;

viii) podpora na výrobu produktů relevantních pro zvládnutí koronavirové nákazy ve formě přímých grantů, daňových zvýhodnění, vratných záloh a záruk za pokrytí ztrát. Podnikům lze poskytnout bonus, pokud je jejich investice podporována více než jedním členským státem a pokud je dokončena do dvou měsíců od poskytnutí podpory;

ix) cílená podpora ve formě odkladu plateb daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení v případě odvětví, regionů nebo druhů podniků, které jsou pandemií nejvíce zasaženy;

x) cílená podpora v podobě mzdových dotací na zaměstnance určená podnikům působícím v nejvíce postižených odvětvích nebo regionech, které by bez této podpory musely propouštět zaměstnance.

Dočasný rámec umožňuje členským státům všechna podpůrná opatření vzájemně kombinovat, s výjimkou úvěrů a záruk za tentýž úvěr a úvěrů přesahujících stropy stanovené dočasným rámcem. Rovněž členským státům umožňuje kombinovat všechna podpůrná opatření poskytnutá podle dočasného rámce se stávajícími možnostmi poskytování podpory de minimis, která může činit nejvýše 25 000 eur během tří účetních období v případě podniků působících v odvětví zemědělské prvovýroby, 30 000 eur během tří účetních období v případě podniků působících v odvětví rybolovu a akvakultury a 200 000 eur během tří účetních období v případě podniků působících ve všech ostatních odvětvích. Členské státy se však musí zavázat k tomu, že zabrání nepatřičné kumulaci podpůrných opatření u stejných podniků a omezí podporu tak, aby odpovídala jejich skutečným potřebám.

Dočasný rámec doplňuje řadu dalších možností, které členské státy již mají k dispozici ke zmírnění socioekonomického dopadu koronavirové nákazy v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Dne 13. března 2020 přijala Komise sdělení o koordinované ekonomické reakci na koronavirovou nákazu COVID-19, v němž jsou tyto možnosti uvedeny. Členské státy mohou ve prospěch podniků zavést například obecně platné změny, které nespadají do oblasti působnosti pravidel státní podpory (např. odklad platby daní nebo dotování zkrácené pracovní doby ve všech odvětvích). Rovněž mohou podnikům poskytnout náhradu za škodu vzniklou přímo v souvislosti s koronavirovou nákazou.

Dočasný rámec bude platit do konce prosince 2020. Před tímto datem nicméně Komise v zájmu právní jistoty posoudí, zda jeho platnost není třeba prodloužit.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude nedůvěrné znění rozhodnutí zveřejněno v rejstříku státních podpor, který Komise publikuje na stránkách pro hospodářskou soutěž, pod číslem SA.57071. Informace o nových rozhodnutích týkajících se státní podpory zveřejněných na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie naleznete také ve specializovaném elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.

Více informací o dočasném rámci a dalších opatřeních, která Komise přijala s cílem řešit ekonomické dopady koronavirové pandemie, naleznete zde.

  • Zdroj: Evropská komise