• Zveřejněno: 11.08.2017
  • Autor: JUDr. Marie Zvolská

Respektování komunikace je základní právo garantované Listinou základních práv Evropské unie. Obsah elektronických komunikací může odhalit vysoce citlivé informace o koncových uživatelích, kteří se komunikace účastní. Podobně též metadata odvozená z elektronických komunikací mohou odhalit velmi citlivé a osobní informace.

Sítě elektronických komunikací prošly od vstupu v platnost směrnic 95/46/ES a 2002/58/ES o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací značným vývojem. Především však musí přítomnost nových aktérů v oblasti zpracování údajů vedle poskytovatelů přístupu k internetu vést k revizi předpisů. Data velkého objemu se stala zpeněžitelnou hodnotou; jejich inteligentní zpracování umožňuje „vyprofilovat“ fyzické a právnické osoby, „obchodovat“ s nimi a vydělat peníze, často bez vědomí uživatelů. Nepřetržitě generované údaje umožňují sledování a identifikaci uživatelů, ať se nacházejí kdekoli. Zpracovávání údajů prováděné ve fyzických střediscích, jež mají ve většině případů sídlo mimo Evropu, vzbuzuje obavy.

Výbor vítá, že se v celé Unii souběžně zavádí soudržný soubor pravidel, jejichž cílem je chránit práva fyzických a právnických osob související s používáním digitálních údajů prostřednictvím elektronických komunikací. Na druhé straně zůstává každý stát odpovědný za uchovávání a předávání údajů; tato oblast se neharmonizuje z důvodu možných omezení práv uvedených v návrhu textu. Výbor poukazuje na riziko odlišností spojené s tím, že by omezení práv bylo ponecháno na rozhodnutí členských států. Návrh je rozsáhlý a zmatečný, špatně srozumitelný a velmi složitý. Jeho přidaná hodnota není zřejmá.

Ve stanovisku je předložena celá řada doporučení, které má Komise zohlednit, mimo jiné to, že priority související s tímto nařízením by měly zahrnovat také osvětu uživatelů a anonymizaci a šifrování. EHSV také požaduje vytvoření evropského portálu, v němž budou shromážděny a aktualizovány všechny evropské a vnitrostátní předpisy, všechna práva, opravné prostředky, případy judikatury, praktické prvky, s cílem pomoci občanům a spotřebitelům orientovat se ve změti předpisů a provádění, aby mohli uplatňovat svá práva. Rovněž doporučuje, aby byla na internetu zveřejněna shrnující brožura, která je popíše veřejnosti a učiní je srozumitelnými pro všechny.