• Zveřejněno: 12.04.2017
  • Autor: Ing. jaromír Šedivec

V naší odborové organizaci řešíme problém s odstávkou vody na pracovišti. Prosila bych proto o informaci, zda je zaměstnavatel povinen pustit zaměstnance domů, když celý den na pracovišti nepoteče voda a pokud ano, na základě jakého právního předpisu. V příštích týdnech pravděpodobně dojde k této situaci (zatím čekám na ověření od Severočeských vodovodů a kanalizací ) a ráda bych věděla, zda musíme být na pracovišti či ne.

Pitná voda na pracovišti patří podle zákona č.309/2006 Sb. mezi základní požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento zákon v § 2 stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou.

Další podmínky stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v ustanovení § 53. Prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance. Při práci s biologickými činiteli a s látkami působícími dráždění pokožky nebo senzibilizaci, s toxickými a vysoce toxickými chemickými látkami, s karcinogeny kategorie 1 a mutageny kategorie 1, látkami žíravými, při práci ve výrobě kosmetických prostředků, v úpravnách vod a vodovodů, holičství, kadeřnictví, pedikúře, manikúře, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních službách, v provozovnách živností, při nichž je porušována integrita kůže nebo ve kterých se používají k péči o tělo speciální přístroje, například solária nebo myostimulátory (dále jen "činnost epidemiologicky závažná"), musí být zajištěna tekoucí pitná voda přímo na pracovišti. Pokud to povaha práce na těchto pracovištích vyžaduje, mimo pracovišť určených pro výkon činnosti epidemiologicky závažné, zřizují se ruční sprchy. Na pracovištích s žíravinami musí být zajištěna i možnost vyplachování oka pitnou vodou.

Ze shora uvedených požadavků je patrné, že na:

  • běžných pracovištích musí být prostor určený pro práci zásoben pitnou vodou (tedy je možné např. i pitná voda v cisterně, barelech, lahvích apod.),
  • stanovených pracovištích musí být zajištěna tekoucí voda přímo na pracovištích (v takovém případě nelze použít vodu balenou).

Pokud zaměstnavatel tyto podmínky na pracovišti zajistit nemůže, pak se jedná zřejmě o překážku na jeho straně, tzv. prostoj podle § 207 písmene a) zákoníku práce.

Řešení je několik:

  • Zaměstnanec může být převeden na jinou práci
  • Zaměstnanec práci podle pracovní smlouvy vykonávat nemůže, má nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 80 procent průměrného výdělku dle § 207 písmeno a, zákoníku práce.
  • Zaměstnavatel může po dohodě s odborovou organizací nařídit hromadné čerpání dovolené podle § 230 zákoníku práce

Doporučuji ale se zaměstnavatelem celou záležitost prokonzultovat a odvolat se na citovaná ustanovení. Pokud byste neuspěli, doporučuji obrátit se na orgán ochrany veřejného zdraví (územní pracoviště krajské hygienické stanice)

Ing. Jaromír Šedivec, svazový inspektor BOZP – OSPZV-ASO ČR