• Zveřejněno: 24.07.2020
 • Autor: Ing. Mgr. Alena Mastantuono

Evropská komise představila 1. července Evropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. Agenda vytyčuje cíle na příštích 5 let, pokud jde o prohlubování dovedností a změnu kvalifikace. Obsahuje 12 opatření zaměřených na dovednosti pro pracovní místa, a to pomocí partnerské spolupráce s členskými státy, podniky a sociálními partnery v kontextu změn, zajišťování podmínek k tomu, aby se lidé mohli zapojovat do celoživotního učení, a využití rozpočtu EU pro uvolnění veřejných a soukromých investic do dovedností.

Agenda by měla společnost připravit na zvládnutí zelené a digitální transformace a pomoci podnikům najít pracovníky, kteří takové dovednosti a vzdělání budou mít. Komise také usiluje o to, aby agenda přispěla k tomu, že všichni budou mít právo na odbornou přípravu a celoživotní učení, tak jak je zakotveno v evropském pilíři sociálních práv. Koronavirová pandemie může mít za následek, že některé investice do dovedností nebudou možné. Z tohoto důvodu Komise vyčlenila prostředky na podporu vzdělávání v Plánu evropské hospodářské obnovy a v rámci návrhu budoucího dlouhodobého rozpočtu EU na léta 2021-2027.

Nové cíle agendy vycházejí ze stávajících ukazatelů, které umožní každoročně monitorovat pokrok prostřednictvím evropského semestru. Patří mezi ně např. nárůst z 11 % na 20 % do roku 2025 u podílu dospělých nezaměstnaných ve věku 25–64 let s nedávnou zkušeností získanou během vzdělávání. Dále se také bude Komise snažit do roku 2025 navýšit účast dospělých s nízkou kvalifikací ve věku 25–64 let na vzdělávání za období 12 měsíců z aktuální úrovně 18 % na 30 %. Komise také vytvoří nové ukazatele pro oblast zelených dovedností. Komise dále předpokládá, že se počet dospělých se základními digitálními dovednostmi zvýší na 230 milionů.

Navrženými opatřeními jsou:

 1. Pakt pro dovednosti, který má mobilizovat všechny partnery pro školení a uvolnit veřejné a soukromé investice napříč průmyslovým a vzdělávacím ekosystémem.
 2. Zlepšení poznatků o dovednostech, které umožní v reálném čase sledovat online požadavky na znalosti, a to jak na regionální, tak i odvětvové úrovni při využívání velkých dat o volných pracovních příležitostech.
 3. Podpora EU pro strategická vnitrostátní opatření k prohlubování dovedností.
 4. Návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost.
 5. Zavedení iniciativy „Evropské univerzity“ a prohloubení dovedností vědců s cílem vyvinout soubor znalostí pro vědce.
 6. Dovednosti na podporu zelené a digitální transformace. Toto opatření má za cíl vyvinout soubor zelených dovedností, statisticky monitorovat „zezelenání“ pracovních míst, podpořit digitální dovednosti prostřednictvím akčního plánu pro digitální vzdělání a IT školení pro začátečníky.
 7. Zvýšení počtu absolventů v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky a podpora podnikatelských a průřezových dovedností.
 8. Dovednosti pro život, které by měly být dostupné všem a zaměřit se na mediální, finanční a environmentální gramotnost a občanskou nauku.
 9. Iniciativa týkající se individuálních vzdělávacích účtů, jejímž cílem je prozkoumat, zda a jak by mohly přenosné a kontrolované nároky na výcvik stimulovat celoživotní učení pro všechny.
 10. Evropský přístup k mikrokreditům, jehož cílem je vytvořit evropské normy, které by pomohly uznat krátké zacílené vzdělávací kurzy, často ve formě online.
 11. Nová platforma Europass. Platforma poskytuje ve 29 jazycích návod, jak napsat životopis, dále individuální návrhy na vhodná pracovní místa a příležitosti k učení a přináší informace o trendech v oblasti dovedností. Jedná se o první realizované opatření agendy dovedností.
 12. Zlepšení podpůrného rámce pro uvolnění investic členských států a soukromých investic do oblasti dovedností.

K provádění opatření a splnění cílů stanovených v agendě dovedností bude EU potřebovat dodatečné veřejné a soukromé investice do dovedností v odhadované výši asi 48 miliard EUR ročně. Návrh Komise týkající se nástroje Next Generation EU poskytuje značné prostředky v rámci významné rozpočtové iniciativy k řešení hospodářských a sociálních důsledků krize.

V rámci plánu EU na podporu oživení jsou navrženy finanční zdroje na podporu udržitelného oživení – a investice do dovedností by měly být jádrem tohoto úsilí. K získávání lepších nebo nových dovedností může v období let 2021–2027 pomoci mobilizování nástrojů EU, jako je Evropský sociální fond plus s navrhovaným rozpočtem 86 miliard EUR, Erasmus s navrhovaným rozpočtem 26 miliard EUR a složka programu InvestEU zaměřená na sociální investice a dovednosti s navrhovaným rozpočtem 3,6 miliardy EUR. Nový program Digitální Evropa s navrhovaným rozpočtem 9,2 miliardy EUR bude investovat do rozvoje pokročilých digitálních dovedností pro ovládání technologií. Bohaté příležitosti k finanční podpoře iniciativ v oblasti prohlubování dovedností a změn kvalifikace poskytne členským státům také facilita na podporu oživení a odolnosti, jež umožní provést vhodné reformy, dotovaná 560 miliardami EUR ve formě grantů a úvěrů.