• Zveřejněno: 04.07.2021

Ministři zemědělství zemí EU přijali předběžnou dohodu, které bylo minulý pátek dosaženo s Evropským parlamentem a která se týká klíčových prvků reformy společné zemědělské politiky (SZP), čímž posunuli návrh o krok blíže k tomu, aby se stal součástí práva EU.

Dohoda vytváří podmínky pro spravedlivější a ekologičtější SZP založenou na výkonnosti, jejímž cílem je poskytnout evropským zemědělcům udržitelnou budoucnost. Nová SZP posiluje opatření v oblasti životního prostředí a zahrnuje rovněž ustanovení, která mají zajistit cílenější podporu menším zemědělským podnikům a pomoci mladým zemědělcům v jejich začátcích.

„Dnes jsme se dohodli na zatím nejambicióznější podobě SZP. Tato dohoda bude přínosem jak pro zemědělce, tak pro Evropu, což posílí evropské zemědělsko-potravinářské odvětví, které tak bude udržitelnější a spravedlivější pro všechny. Dohoda nabízí modernizovanou SZP, která podporuje přechod k ekologičtějšímu a klimaticky šetrnějšímu zemědělství, posiluje dodržování sociálních a pracovních práv a zajišťuje, aby naši zemědělci zůstali konkurenceschopní, aniž by byl někdo opomenut.

Maria do Céu Antunesová, portugalská ministryně zemědělství

Jaký bude další krok?

Na interinstitucionální úrovni budou nyní pokračovat práce na zbývajících technických detailech navrhované reformy, která bude následně formálně schválena Evropským parlamentem i Radou. Nová SZP se bude vztahovat na období let 2023–2027. Do té doby budou nadále platit přechodná ustanovení dohodnutá v roce 2020 (viz níže).

Členské státy musí do 31. prosince 2021 předložit Komisi ke schválení své návrhy vnitrostátních strategických plánů.

Nový sociální rozměr

SZP po roce 2020 klade větší důraz na sociální rozměr zemědělství. Podle nové dohody budou zemědělcům a dalším příjemcům přímých plateb hrozit správní sankce, pokud nezajistí přiměřené podmínky zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy EU. Je to vůbec poprvé, kdy byl do právních předpisů EU v oblasti zemědělství zahrnut sociální rozměr, což představuje historický krok na cestě k tomu, aby SZP brala ohled na podmínky pro pracovníky v zemědělství.

SZP ambiciózní z hlediska ochrany životního prostředí

Nová SZP stanoví řadu opatření, jejichž cílem je motivovat zemědělce k zavádění ekologičtějších zemědělských postupů. Mezi ně patří:

– posílené normy podmíněnosti, které musí zemědělci splňovat, aby získali podporu v rámci SZP, včetně ochrany půd bohatých na uhlík prostřednictvím zachovávání mokřadů a rašelinišť a minimálních podílů orné půdy, jež mají být v zájmu ochrany biologické rozmanitosti věnovány zajištění krajinných prvků;

– ekorežimy, jejichž cílem je podporovat zemědělce v používání zemědělských postupů, které jsou prospěšné z hlediska klimatu a životního prostředí, nebo jim k takovému jednání poskytnout pobídky;

– vyčlenění větší části finančních prostředků, které jsou určeny na rozvoj venkova, na intervence v oblasti životního prostředí;

– sledování výdajů v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu.

Podpora menším zemědělským podnikům

Balíček týkající se reformy SZP zahrnuje rovněž opatření zaměřená na přerozdělení finančních prostředků ve prospěch malých a středně velkých zemědělských podniků. Na základě dosažené dohody budou muset členské státy přesměrovat 10 % přímých plateb ve prospěch takových zemědělských podniků (a to v zásadě prostřednictvím redistributivních plateb, pokud nemohou prokázat, že mají možnost dosáhnout stejného výsledku prostřednictvím jiných srovnatelných nástrojů).

Zaměření na výkonnost

Součástí reformy je také přechod od zaměření na dodržování pravidel k SZP založené na výkonnosti, který členským státům umožní, aby na základě strategického plánování a společných specifických cílů a v souladu se svými potřebami prováděly individuálně uzpůsobené intervence.

Souvislosti

Na společnou zemědělskou politiku (SZP) připadá přibližně třetina rozpočtu EU. Jejím cílem je:

  • zajišťovat pro občany EU cenově dostupné, bezpečné potraviny,
  • zajišťovat pro zemědělce odpovídající životní úroveň,
  • zachovávat přírodní zdroje a chránit životní prostředí.

Dne 1. června 2018 předložila Evropská komise tři legislativní návrhy, jejichž cílem je upravit SZP tak, aby odpovídala budoucím potřebám a požadavkům:

K hlavním aspektům návrhů patří:

  • lépe zacílené přímé platby a intervence v oblasti rozvoje venkova, přičemž tyto platby i intervence budou muset být součástí strategických plánů,
  • nová struktura ekologizace založená na podmínkách ochrany životního prostředí, jež budou muset zemědělci dodržovat, a dalších dobrovolných opatřeních v rámci obou pilířů,
  • přístup založený na výkonnosti („nový model realizace“), na jehož základě by členské státy musely každoročně informovat o svých výsledcích.

V říjnu 2020 v průběhu německého předsednictví se Rada dohodla na vyjednávacím postoji neboli „obecném přístupu“ k reformě SZP. Ten zahrnoval zvýšení ambicí SZP v oblasti životního prostředí v souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu.

Nařízení o přechodných ustanoveních v rámci SZP (2021–2022)

Na konci roku 2020 bylo přijato nařízení o přechodných ustanoveních v rámci SZP, jehož cílem bylo zajistit kontinuitu právní a finanční podpory v rámci SZP poskytované zemědělcům a dalším příjemcům do doby, než vstoupí v roce 2023 v platnost nová reformovaná pravidla. Nařízení zajistilo, že platby nebudou přerušeny, a zároveň členským státům poskytlo dostatek času na přípravu jejich vnitrostátních strategických plánů SZP.

Navštivte stránky věnované zasedání

  • Zdroj: EU