• Zveřejněno: 03.07.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, které poslouží v obcích ke zmírnění negativních dopadů sucha, konkrétně k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod. Poté, co se pro velký zájem vyčerpaly evropské prostředky z Operačního programu Životní prostředí, uvolňuje rezort ministerstva životního prostředí 2,5 miliardy korun na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Ministr Richard Brabec to oznámil v úterý při návštěvě Jihomoravského kraje, který patří mezi regiony nejvíce postižené suchem.

Ministr Richard Brabec při této příležitosti dále uvedl, že téměř 40 % území České republiky je v tomto týdnu ve stavu mimořádného sucha. Nějakým, byť částečným suchem je pak postiženo 90 % území České republiky. Sucho je jedním z důsledků klimatické změny, která Českou republiku kvůli naší geografické poloze postihuje výrazněji než okolní státy. Aby byli naši občané před dopady změn klimatu, které se projevují především extrémními výkyvy počasí i teplot, ochráněni, je zapotřebí se jim přizpůsobit, dodal ministr Richard Brabec. Z toho vyplývá, že musí být zajištěn nejenom přístup občanů k pitné vodě, ale musí se přizpůsobit hospodaření v celé naší krajině.

Investice v Jihomoravském kraji

Jak potvrdil hejtman Bohumil Šimek, Jihomoravský kraj se problematikou boje proti následkům sucha intenzivně zabývá. Zásadním problémem, při snaze zmírnit dopady sucha v Jihomoravském kraji, je snížená schopnost moravské krajiny zadržovat vodu. Proto jen za poslední dva roky Jihomoravský kraj finančně podpořil formou dotačního programu „Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině“ na území Jihomoravského kraje ve výši 9,5 mil. Kč celkem 47 projektů. Za uvedení období, včetně krajského spolufinancování, bylo celkem 87,9 mil. Kč a celkový objem na základě realizovaných projektů představuje potenciál více než 467 tisíc m3 zadržené vody v sídlech a krajině. Jednalo se především o projekty revitalizace a výstavby nových malých vodních nádrží a rybníků, tvorby mokřadů, protierozních opatření a přípravy projektových dokumentací. V letošním roce je tento dotační program rozšířen i o následnou péči o zeleň na území Jihomoravského kraje a na projekty je zde vyčleněno celkem 8 milionů korun, konstatoval hejtman Bohumil Šimek.

Výstavba vodohospodářské infrastruktury je nutností

Ministr Richard Brabec k tomu dodal, že základem budoucnosti je dostupná a kvalitní pitná voda. Pro dlouhodobé zajištění jejího dostatku v obcích je klíčová výstavba vodohospodářské infrastruktury, to je výstavba vodovodů a přivaděčů sloužících k propojování vodárenských soustav nebo výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací jsou přitom rozsáhlé projekty s investicemi v řádech desítek milionů, které menší i středně velké obce nejsou schopny samy ufinancovat, přičemž rezort životního prostředí v tom obcím významně pomáhá, zdůraznil ministr Richard Brabec.

Podle ministra Richarda Brabce činily, od roku 2014, investice do 660 vodohospodářských projektů z evropských i národních zdrojů 16,8 miliardy korun a jak dále uvedl, po podpoře projektů souvisejících s dostupností a kvalitou vody je stále poptávka. Vzhledem k tomu, že evropské prostředky na výstavbu vodovodů a kanalizací pro období do roku 2020 jsou již vyčerpány, ministerstvo životního prostředí pokračuje v jejich financování z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR.

Na přípravu projektů mají obce čas až do listopadu, kdy Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) spustí příjem žádostí. Rezort životního prostředí v této výzvě podpoří jak výstavbu kanalizací, stavbu a modernizaci čistíren odpadních vod, tak i stavbu vodovodů, zdrojů a úpraven pitné vody. Žadatelé také mohou prostřednictvím dotací posílit kapacitu stávajících zdrojů nebo akumulaci pitné vody. Podpoříme také výstavbu přivaděčů, které zajistí dopravu pitné vody z kapacitní vodárenské soustavy tam, kde je aktuálně pitné vody nedostatek.

Státní fond životního prostředí poskytuje dotace

Podle Petra Valdmana, ředitele SFŽP ČR, nastavení nové dotační výzvy přímo navazuje na podmínky poskytování dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Dotace pomůže žadateli uhradit 63,75 % z celkových výdajů na projekt. Žádat je možné na dostavbu vodovodů a kanalizací buď samostatně, nebo i v kombinaci v rámci komplexních projektů budování vodohospodářské infrastruktury. Současně upozornil, že dotace se netýká systémů domovních čistíren, které jsou průběžně podporovány v samostatných dotačních výzvách. Stejně tak zůstává nadále otevřena i nabídka podpory na průzkum, vyhledávání a budování zdrojů pitné vody, kde SFŽP ČR dává důraz zejména na rychlá a méně nákladná opatření především v menších obcích. Od roku 2016 si na průzkum a posílení nebo nový zdroj pitné vody požádalo téměř 411 obcí, což znamená téměř 200 tisíc lidí nově napojených na zdroje pitné vody a zájem stále roste s tím, jak se v Česku prohlubují dopady sucha.

Roste zájem obcí a měst o zajištění dostatku kvalitní vody

Jaký zájem se od obcí očekává a co konkrétně investované peníze lidem přinesou, shrnul ministr Richard Brabec s tím, že předběžný průzkum v obcích i osobní jednání na jižní Moravě ukázaly, že obce a města mají skutečnou snahu a zájem řešit nedostatečnou dodávku a kvalitu pitné vody. Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že v této dotační výzvě bude moci uspokojit minimálně 130 obcí. Peníze by měly stačit na výstavbu zhruba 260 kilometrů kanalizace, 100 kilometrů vodovodů a stavbu či modernizaci 45 čistíren. Pro desítky tisíc domácností to bude znamenat napojení na veřejnou vodovodní síť a řádné čištění odpadních vod.

Obce mohou podávat žádosti o přidělení dotací

Na přípravu žádostí a projektů mají obce 4 měsíce, elektronický příjem žádostí odstartuje 1. listopadu 2019 a bude uzavřen 31. ledna 2020. Výzva je koncipována jako jednokolová soutěžní, kdy pro přidělení dotace není rozhodující čas podání, ale kvalita projektu. Schválené projekty musí být potom realizovány do konce roku 2024.

V rámci boje se suchem je u nás nezbytné nejenom zajišťovat zdroje pitné vody pro občany, ale také navracet vodu do krajiny, kde přispívá ke koloběhu vody. V České republice je v rámci boje suchem nutné dělat souběžně všechna opatření, a to jak stavební, jako právě propojování vodovodní sítě přivaděči, výstavbu vodovodů či nových vodárenských nádrží, pro zajištění pitné vody pro občany, tak přírodě blízké, jako například nové mokřady, tůně, rybníky a krajinné prvky, ale také rozlivy vody pro zajištění vody v krajině a doplňování podzemních vod. Ministerstvo životního prostředí od roku 2014 podpořilo 870 přírodě blízkých projektů za více než 3 miliardy korun. Současně ministerstvo podporuje řadu menších a drobnějších projektů v krajině, které pomáhají posilovat její přirozené funkce. Takových projektů se realizovalo po celé České republice už přes pět a půl tisíce.

O program Dešťovka je také zájem

Pro zajištění vody a vláhy v obcích financuje ministerstvo životního prostředí v rámci programu Dešťovka například podzemní nádrže na shromažďování srážkové vody využívané pro veřejnou potřebu, zelené střechy veřejných budov, vodou propustné povrchy, zasakovací pásy u parkovišť nebo úpravu koryt vodních toků protékajících obcí či různé vodní prvky protipovodňové ochrany jako bezpečnostní přelivy hrází, suché a polosuché poldry nebo vsakovací či retenční nádrže. Zatím si od začátku roku obce řekly o téměř 150 milionů korun na 40 projektů, ale tím to nekončí, obcím na projekty ministerstvo nabízí až do příštího roku ještě necelou miliardu korun. Nově je podáno za posledních pár týdnů 9 žádostí s podporou 42 milionů korun, rozpracováno pak dalších 20 žádostí, doplnil svůj výklad ministr životního prostředí Richard Brabec.