• Zveřejněno: 09.11.2023
V příštím roce získají zemědělci a potravináři z národního rozpočtu 2,5 miliardy korun. Z toho více než 1,8 miliardy podpoří živočišnou výrobu, téměř 350 miliónů rostlinnou výrobu, 100 miliónů je určeno pro potravinářství a téměř 200 miliónů na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství. Materiál o národních dotacích připravený Ministerstvem zemědělství ČR (MZe) ve středu projednala vláda.
„I přes nutné úspory schválené vládou jsme zachovali většinu dotačních programů a podpora bude v příštím roce ve srovnatelné výši jako letos. Hlavní struktura zemědělských dotací zůstane stejná, a proto můžeme kontinuálně pokračovat v podpoře našeho zemědělství a potravinářství jako v předešlých letech,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Dotace do zemědělství pro rok 2024 (viz přehled níže) obsahují programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond), programy nezbytné pro udržení a rozvoj jednotlivých komodit (např. zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, podpora včelařství), programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prevence šíření chorob přenosných osivem či sadbou, podpora šlechtitelské činnosti a genetických zdrojů) a agroenvironmentální programy (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, budování kapkových závlah, podpora restrukturalizace ovocných sadů).
Ministerstvo zemědělství ČR mezi programy na příští rok zařadilo i Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství, který může být spuštěn v případě přírodních pohrom a průmyslových havárií.
Programy slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Dotace bude opět vyřizovat a proplácet platební agentura MZe Státní zemědělský intervenční fond, s výjimkou programu Genetické zdroje, který zprostředkovává MZe. Podrobné podmínky pro podávání žádostí a přiznávání dotací zveřejní MZe podle předpokladu do konce letošního roku.
 
Přehled národních dotací pro rok 2024

Název programu

 rok 2024

dotace k hospodář. výsledku

(neinvestiční)

dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku

 (kapitálové výdaje)

 

tis. Kč

tis. Kč

Podpora včelařství

37 000

 

Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

 

35 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů

 

70 000

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství

 

10 000

Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 

230 000

 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

192 000

18 000

Genetické zdroje

85 000

 

Nákazový fond

789 800

 

Poradenství a vzdělávání

135 000

700

Podpora evropské integrace nevládních organizací

22 000

 

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe

13 500

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

60 000

 

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

15 000

 

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

69 000

26 000

Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ

20 000

 

Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

672 000

 

Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství

0

*)

 

 

2 340 300

159 700

C e l k e m

2 500 000

*) Prostředky na program budou stanoveny na základě příslušného usnesení vlády ČR.

  • Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR