• Zveřejněno: 03.01.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Za zcela nekvalifikovanou, manipulativní a psanou bez základní znalosti faktů považuje Ministerstvo zemědělství (MZe) čtvrteční tiskovou zprávu Pirátské strany ke Strategii rozvoje Lesů ČR. Podle tiskové zprávy ministerstva zemědělství je v této Strategii nastíněn reálný výhled na nejbližších 5 let, který vychází z odborných podkladů a faktů.

Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana navrhovaná opatření ve strategii a ekonomické hodnoty potvrzují i nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu z právě ukončené kontroly. V této souvislosti ministr zemědělství podotkl, že se někdo snaží na kůrovcové kalamitě získat politické body. Ale, v tomto případě jde o vysoce o vysoce odbornou záležitost, o které mají rozhodovat především experti, nikoliv nekvalifikované dohady politiků. Miroslav Toman dále uvedl, že je samozřejmě připraven o směřování státního podniku Ley ČR vést v Poslanecké sněmovně debatu s tím, že rozhodně odmítá, aby někdo zpochybňoval odborná fakta a manipuloval veřejností u tak zásadní věci, jakou je budoucnost našich lesů.

Ministerstvo zemědělství zásadně odmítá tvrzení Pirátů, že by Strategie měla nabýt platnosti zpětně. To spíše svědčí o tom, že Piráti neznají proces schvalování. Materiál Strategie rozvoje Lesů ČR totiž nabyl platnosti již schválením Dozorčí radou státního podniku a zakladatelem, a to zcela v souladu se zákonem o státním podniku. Vládě je předkládán materiál pro informaci.

Piráti také záměrně nebo z neznalosti dané problematiky srovnávají nesrovnatelné hodnoty. Typickým příkladem tohoto postupu je manipulativní porovnání cen pouze smrkové kulatiny v Bavorsku s cenami za všechny dřeviny a všechny kvality dřeva u LČR. Srovnávání s Lesy SR je také možné, ale je nutné zohlednit podíl plochy smrku a listnatých dřevin. Při zcela rozdílném zastoupení dřevin s různou cenou je logický i odlišný celkový vývoj cen. Dalším zavádějícím postupem je srovnávání různých cen subjektů obchodujících různými způsoby. Pokud je dřevo prodáváno v lese tzv. „na stojato“, jeho cena je nižší, ale náklady na jeho výrobu a odvoz nese kupující. Pokud vlastník dříví vyrobí a prodává sám, jeho cena je vyšší, ale náklady na jeho výrobu nese prodávající. Když tedy budeme srovnávat stejné ceny u LČR, Vojenských lesů a statků ČR (VLS), Lesů SR, Bavorských lesů a libovolných dalších vlastníků, dospějeme ke stejným výsledkům a nejsou zde žádné dramatické rozdíly, zdůrazňuje Ministerstvo zemědělství ČR ve své tiskové zprávě.

Podle této zprávy nelze proto také srovnávat hodnotu tržeb, ale vždy je třeba srovnávat srovnatelné, což v tomto případě je například hospodářský výsledek vztažený k hektaru plochy nebo m3 vytěženého dříví. Velkou roli hrají další nezmíněné faktory jako je zákaz úmyslných těžeb, naskladňování dříví, hospodaření s vodou v krajině a další. K hodnocení a srovnávání finanční situace LČR a výkonu podniků je třeba brát na vědomí výši odvodů do státního rozpočtu.

Tisková zpráva MZe dále uvádí, že Piráti zavádějícím způsobem popisují aukce dříví. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) nikde nezpochybnila aukce jako transparentní nástroj prodeje, ale aukce opakované v době nutnosti zpracování kůrovce; tuto praxi vedení LČR zastavilo. Naopak, je zvolen takový způsob obchodování, který zajišťuje flexibilitu a okamžitou reakci v případě výpadku jednoho způsobu zpracování a okamžité zpracování kůrovcové hmoty. Tento způsob obchodu zaznamenal v roce 2019 nejmenší propad a je schopen nejrychleji, v podstatě okamžitě, zareagovat na oživení trhu a případný růst cen.

Největší propad cen dříví byl zaznamenán v roce 2018 vlivem jednorázové možnosti vypovědět smlouvy a prodejem dříví v aukcích bez cenového limitu. Nový management státního podniku se jej však v roce 2019 snažil zmírnit a zastavit, což je zřejmé i z grafů, které jsou součástí předložené Strategie.

Podle generálního ředitele Lesů ČR Josef Vojáčka zjistil Nejvyšší kontrolní úřad, že porovnávané subjekty v letech 2015 až 2018 vykázaly sestupný trend zpeněžení dříví, což je důsledek kůrovcové kalamity, tedy přebytku jehličnatého dříví na trhu nejen v České republice, ale i v okolních státech. Zvyšující se zpeněžení vykazuje pouze listnatý sortiment, a to kvůli omezeným těžbám. Způsob zpeněžování používaný Lesy ČR, kdy se většina dříví prodává prostřednictvím komplexních smluv, byl efektivní před kůrovcovou kalamitou. Z benchmarkingu (zjištění pozice vlastní společnosti na trhu - pozn. red.) vyplynulo, že v době gradace kůrovcové kalamity je pro Lesy ČR výhodnější zpeněžovat sortimenty. Na tento nález Nejvyššího kontrolního úřadu jsme zareagovali zejména změnou organizační struktury a změnou obchodního modelu a zavedením vlastního obchodování dříví z odvozního místa.

Zmínku o šetření Policie ČR o údajném šíření kalamity v této fázi považuje MZe za nekorektní a nelze ji v tuto chvíli komentovat

Přijatá strategie je komplexní a vyvážený dokument, který nic nezatajuje, reaguje na v minulosti kritizované postupy a určuje jasné rozvojové směry Lesů ČR na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2024, strategii a plány při obnově lesa na kalamitních holinách a návody na řešení krizových situací a identifikaci možných rizik.

  • Zdroj: MZe ČR