• Zveřejněno: 11.12.2018
  • Autor: Mgr. Luděk Mazuch

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda a úrovně zaručených mezd pro jednotlivé skupiny prací. Sazba minimální mzdy bude následující:

 

u zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin

 

od 1.1.2019

do 31.12.2018

měsíc

13.350

12.200

hodina

79,80

73,20

 

u zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 38,75 hodin

měsíc

13.350

12.200

hodina

82,38

75,56

 

u zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 37,5 hodin

měsíc

13.350

12.200

hodina

85,12

78,08


Nejnižší úroveň zaručené mzdy je minimální mzdou pro zaměstnance podle druhu jím vykonávané práce.
Sazba minimální mzdy uvedená v předchozím textu je tedy platná pouze pro nejméně kvalifikované profese. Pro ostatní platí za minimum právě příslušná zaručená mzda.

Zaručená mzda má 8 úrovní, které jsou stanoveny stejně jako částka základní minimální mzdy nařízením vlády č. 567/2006 Sb., a to včetně vymezení druhů prací pro tyto účely v příloze nařízení.

 Nejnižší úrovně zaručené mzdy 2019

skupina prací

Kč/měsíc

Kč/hodina

Kč/hodina

*38,75

Kč/hodina

**37,5

1

 13.350

79,80

82,38

85,12

2

14.740

88,10

90,95

93,98

3

16.280

97,30

100,44

103,79

4

17.970

107,40

110,87

114,56

5

19.850

118,60

122,43

126,51

6

21.900

130,90

135,13

139,63

7

24.180

144,50

149,17

154,14

8

26.700

159,60

164,75

170,24


**   Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v podzemí a zaměstnanců pracující v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu činí 37,5 hodiny týdně.

*     Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně.

V těchto případech se hodinová zaručená mzda zvyšuje úměrně zkrácení (viz tabulka). Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance na stejnou výši minimální mzdy.

Zaměstnanci, který má sjednánu zkrácenou pracovní dobu (nikoli tedy kratší pracovní dobu stanovenou zákonem pro určité případy a/nebo vícesměnný režim, tj. 38,75 a 37,5 hodin) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se sazba minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.

Sazby se vztahují nejen na zaměstnance v pracovním poměru, ale i na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Ačkoli v zákoníku práce je to stanoveno pouze pro úroveň minimální mzdy (nikoli pro jednotlivé úrovně zaručených mezd), je třeba vždy respektovat ustanovení o rovném zacházení se zaměstnanci a stejné odměně za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Nárok na minimální mzdu vzniká v každém pracovněprávním vztahu samostatně. Nezáleží na tom, zda jde o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou, ani na tom, jestli se jedná o další (vedlejší) zaměstnání.

S výjimkou práce přesčas a zákonem stanovených příplatků za práci není podstatné, z jakých složek se mzda skládá (může se jednat o tzv. základní mzdu, ohodnocení, mimořádnou odměnu, výkonnostní příplatek atd.) – jde o výslednou částku měsíční (hodinové) mzdy, kterou zaměstnanec po skončení měsíce obdrží, a ta musí odpovídat zaručené úrovni.

Již před dvěma lety byly zrušeny zvláštní sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění (u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu).

Ke správnému zařazení zaměstnance do skupiny zaručené mzdy je třeba prostudovat si přílohu uvedeného vládního nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí v aktuálním znění. Příloha jednak obecně vymezuje druhy prací dle obecné charakteristiky, a také uvádí příklady prací ve skupinách podle oborů – často ovšem až příliš lakonicky, takže je třeba příslušnou skupinu odvodit podle nejblíže odpovídající práce.

Pro představu uvádím níže příklady prací v v několika oborech činnosti a příslušné skupiny. Jak uvidíte, většina oborů začíná až 2., některé 3. nebo i 4. skupinou.

Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti

Doprava

Guma, plastika

Chemie, laboratorní práce

Kožedělná výroba

Oděvní výroba

Provozně technické práce

Strojírenství a elektrotechnika

Textilní výroba

Zpracování dřeva

Ostatní a společné pracovní činnosti

 

Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti

2. skupina

1. Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.

2. Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.

3. skupina

1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

2. Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.

3. Fakturace a likvidace faktur, ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání, provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů, výpočet cestovních náhrad.

4. skupina

1. Výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtovávání mzdy, náhrad mzdy, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek ze mzdy, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

2. Samostatné účtování pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům) a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu (finančních operací) a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

3. Provádění dílčích odborných technických agend nebo provádění odborných provozních a technických prací, například kontrola realizace investic, provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly kvality, řízení a usměrňování obslužných a pomocných výrob a provozů, zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb.

4. Zajišťování oprav, údržby a uvádění do provozu jednoduchých strojních, dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních zařízení včetně zajišťování servisních činností nebo organizace provozu.

5. skupina

1. Zajišťování personální a mzdové agendy.

2. Vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. Sestavování rozpočtu. Zajišťování financování, agendy finančních zdrojů, zúčtovacího a platebního styku, úvěrování. Analýza pohledávek a závazků.

3. Samostatné zajišťování daňové agendy a daňového řízení se správcem daně.

4. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.

5. Zajišťování správy rozsáhlého majetku.

6. Vytváření a testování aplikačního programového vybavení.

7. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě. Zajišťování bezpečnosti dat. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.

8. Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.

9. Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.

10. Stanovování technologických postupů podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.

11. Příprava nebo realizace investic menšího rozsahu nebo dílčích částí velkých investic.

12. Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).

6. skupina

1. Tvorba koncepce organizačních vztahů, personalistiky a odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.

2. Zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů. Organizace prodeje. Tvorba návrhů cen.

3. Tvorba metodiky účetnictví.

4. Zajišťování systému financování.

5. Koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje testů pro ověřování pro redukované nebo kombinované projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.

6. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému. Zajišťování nového nastavení systémů, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům. Navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací a změn. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.

7. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.

7. skupina

1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace. Tvorba cenových koncepcí.

2. Tvorba celkových marketingových strategií, marketingová koordinace všech činností. Zpracovávání marketingových prognóz.

3. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy a s rozsáhlými databázemi popřípadě.

4. Vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.

8. skupina

1. Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.

Doprava

2. skupina

1. Řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace včetně manipulace s náklady.

2. Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.

3. Přeprava cestujících na určeném přívozu na převozní lodi bez vlastního strojního pohonu s dodržováním všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtováním tržeb. Provádění drobné údržby lodi a přistávacích míst.

3. skupina

1. Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t.

2. Provádění středních a generálních oprav automobilů včetně seřízení chodu motoru, opravy a seřízení vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.

3. Řízení a obsluha souprav vlaků metra při přepravě osob.

4. Montáž a opravy funkčních částí motorových vozidel, například karburátorů, převodovek, rozdělovačů, startérů a náprav včetně seřízení geometrie.

5. Přeprava cestujících na převozních lodích na vodních cestách s dodržováním všech bezpečnostních předpisů včetně inkasa a vyúčtováním tržeb. Provádění údržby lodi a zajišťování provozuschopnosti a údržby motoru.

4. skupina

1. Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického a elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad.

2. Řízení a údržba regenerační kolony a koordinace pracovních činností při opravě živičných povrchů vozovek.

3. Řízení, obsluha a údržba hnacích vozidel osobních a nákladních vlaků na vedlejších železničních tratích.

4. Provádění nejsložitějších výměn agregátů letecké techniky nebo jejich částí, vyhledávání závad a jejich odstraňování.

5. Samostatné řízení plavidel, řízení nakládky a vykládky zboží z a do plavidel, odborné a bezpečné ukládání nákladů a kapitánské práce na remorkérech.

5. skupina

Řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob.

Guma, plastika

 2. skupina

1. Vulkanizace pryžových výrobků na etážovém lisu.

2. Potírání textilu kaučukovými roztoky na potíracích strojích.

3. Lisování nebo vstřikování tvarově velmi složitých výrobků z plastů.

4. Míchání směsí PVC na různých typech míchacích strojů.

5. Obsluha svařovacích linek.

3. skupina

1. Řízení tříválcové linky na pogumovávání textilu.

2. Seřizování a řízení vyfukovacího stroje s elektronickou regulací jednotlivých technologických prvků vyfukování s ořezáváním přetoků na výrobu sudů a složitých technických nádob.

3. Řízení dvou- a vícebarevné potiskovací linky plastických hmot.

4. Obsluha a řízení potiskovacích válcových strojů, potisk výrobků z plastických hmot včetně přípravy barev.

4. skupina

1. Řízení a vedení diskontinuální linky na výrobu vrstvených materiálů, např. plátovaných desek pro výrobu plošných spojů.

Chemie, laboratorní práce

3. skupina

1. Samostatné provádění speciálních laboratorních analýz i nestandardních látek.

2. Ucelené provádění analýz z nestandardních vzorků instrumentálními metodami.

4. skupina

1. Samostatné laboratorní práce ve výzkumných laboratořích včetně dokumentace, provádění analýz nestandardních látek na nejsložitějších přístrojích.

5. skupina

1. Dálkové řízení kontinuálního štěpení benzinu ve výrobě monomeru vinylchloridu na aceton a etylén a komprimování štěpného plynu.

Kožedělná výroba

1. skupina

1. Jednoduché strojní šití.

2. Slepování celých ploch, natírání lepidlem, vlepování tvarově náročnějších dílců.

2. skupina

1. Manipulování, vysekávání a ruční krájení usňových dílců pro méně technologicky náročné výrobky a dílců z ostatních materiálů.

2. Kompletní sesazování jednoduchých galanterních výrobků šitím nebo zakládáním.

3. skupina

1. Komplexní sesazování výrobků strojním šitím nebo zakládáním přes hrany.

2. Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabel, kabelek, míčů, hokejových nebo boxerských rukavic.

3. Ruční mízdření kožišin na kožišnické kose.

4. Strojní šití na speciálních sedlářských strojích, ruční těžké šití sedlářských výrobků (postrojů, ohlávek, pobočin apod.).

4. skupina

1. Komplexní zhotovování modelů složitých brašnářských výrobků, kabel, kabelek, míčů, hokejových nebo boxerských rukavic.

2. Komplexní kožišnické práce, např. třídění před vypouštěním, nasazováním, příčné přesazování a následné vypouštění včetně propočtu a rozkreslování ploch a řezů, třídění a sesazování pruhů při výrobě plášťů, palet a štol z ušlechtilých materiálů.

3. Vysekávání a manipulování všech druhů svrškových dílců z tlačených usňových materiálů vysekávacím strojem.

4. Kompletní zhotovování svršků obuvi módních vzorů šitím nebo lepením včetně krájení a manipulování dílců.

5. Činění kůží chromem a tříslovinami.

 

Oděvní výroba

1. skupina

 

1. Drobné šicí práce, našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání knoflíků.

2. skupina

1. Montáž rukávů do společenských a vycházkových oděvů s ohledem na rozdílnost materiálů a na tvar oděvů včetně vytvarování průramků.

2. Zhotovování a šití kalhot.

3. skupina

1. Zhotovení celého výrobku při individuální zakázce.

4. skupina

1. Zhotovování fraků, smokingů, historických oděvů, sak a plášťů podle individuální míry v modelové a zakázkové výrobě.

 

Provozně technické práce

4. skupina

1. Určování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a materiálu, nástrojů, přípravků apod.

2. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.

5. skupina

1. Určování technologických postupů nebo organizace výrobních a provozních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například tváření a obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků.

2. Zajišťování přípravy nebo realizace investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce, dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny. Posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění.

3. Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení. Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřených zařízení.

4. Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).

5. Samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozních procesů včetně zpracovávání projektových dokumentací a územně plánovacích podkladů. Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí.

6. Konstrukční řešení složitých výrobků a zařízení. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů. Provádění konstrukčního dozoru.

6. skupina

1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nebo organizace náročných výrob a provozů, například výroby speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků.

2. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů, a zpracovávání odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů.

3. Organizační zajišťování technického provozu. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení. Zpracovávání rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení podle potřeb organizace.

4. Samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb a technologických zařízení včetně jejich projednávání s příslušnými orgány a organizacemi. Navrhování podstatných změn a rekonstrukcí provozů a projektů na nové uspořádání provozů s vysokou mechanizací a automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta na příslušných stavbách a autorského dozoru. 1. Architektonické ztvárňování, staveb městských i venkovských oblastí. Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska. Vytváření koncepcí urbanistických řešení a vybavenosti měst a obcí.

5. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo výrobků založených na funkčně nových principech, například prototypů nových strojů a zařízení a modernizace technologického zařízení.

7. skupina

1. Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých staveb, progresivních technologických celků a typizačních a podobných prací této úrovně. Architektonická řešení a projektování velmi složitých staveb a technologických, územních a urbanistických celků. Metodické usměrňování zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb.

2. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků, unikátních technologických komplexů a zařízení.

 

Strojírenství a elektrotechnika

1. skupina

1. Montáž přístrojů na desky nebo panely, např. spínačů, vypínačů, přepínačů a měřicích přístrojů. Propojování přístrojů vodiči do celkového počtu 50 vodičů.

2. Rutinní ruční práce při odjehlování, obrušování, stříhání, řezání závitů a ručním ohýbání dílců, při práci s ručním elektrickým nářadím.

2. skupina

1. Měření a nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav zjištěných závad.

2. Vyvažování kol automobilů včetně montáže a demontáže.

3. Konečné stříkání nebo natírání vrchními barvami, laky a emaily s vysokými nároky na jakost a vzhled povrchů.

4. Tryskání odlitků v uzavřené komoře v ochranném oděvu.

3. skupina

1. Strojní i ruční obrábění materiálů v dílenské toleranci IT 10 a vyšší s funkčním požadavkem.

2. Lisování součástek z plastických hmot včetně doseřízení stroje.

3. Tváření kovových materiálů o tloušťce nad 8 mm postupovými nástroji.

4. Svařování elektrickým obloukem nebo plamenem ocelí jakostních tříd 10, 11, 12 ve všech polohách.

5. Strojní i ruční obrábění materiálu v toleranci nižší než IT 8 bez dalších zvláštních požadavků.

6. Svařování ocelí jakostních tříd 15 a 17 s požadavkem kontroly svaru RTG nebo ultrazvukem.

7. Ruční kování v rozsahu jedné až dvou kovářských prací, např. pěchování, prodlužování, ohýbání, nakrucování, sekání apod., s požadavkem na dodržování tolerancí.

8. Opravy elektrických instalací v průmyslových objektech a občanské vybavenosti.

9. Servisní opravy rozhlasových přijímačů, hudebních věží a pod.

10. Montáž a opravy zážehových nebo vznětových motorů nebo brzdění motorů na brzdicích stanicích různého druhu včetně seřizování jejich chodu.

11. Opravy značně deformovaných karoserií ručně nebo hydraulickým zařízením.

12. Sestavování a seřizování narkotizačních, dýchacích a chirurgických vyšetřovacích a kontrolních přístrojů.

13. Konečná montáž a justáž dioptrických dalekohledů.

14. Zápustkové kování s předkováváním nebo předlisováváním výchozích materiálů, např. s prosazováním, prodlužováním, osazováním, předkováváním v postupové zápustce.

15. Celková oprava mechanických budíků včetně nastavování přesnosti chodu.

16. Tavení litiny v klasických kuplovnách o průměru nístěje do 1150 mm.

4. skupina

1. Broušení čtyř a více ploch na rovinných bruskách v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování rovinnosti, rovnoběžnosti nebo úhlové přesnosti.

2. Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5.

3. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

4. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh.

5. Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.

6. Řízení, údržba a opravy automatických zařízení s měřicí, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.

7. Broušení na rovinných a hrotových bruskách nebo bruskách na díry v přesnosti IT 4 - 2.

8. Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší.

9. Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího přístroje.

10. Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.

11. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.

12. Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší při obrábění čtyř a více průměrů a obrábění ve čtyřech a více polohách.

13. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem barevného signálu.

14. Kontrola chodu motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických přístrojích.

15. Vysoce odborné práce při strojním zpracovávání optických součástek včetně dokončovacích operací, např. vícevrstvé napařování, rytí optických křížů a leštění střechových hranolů.

5. skupina

1. Zhotovování prototypů výrobků.

2. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších systémů do provozu.

3. Provádění oprav číslicových řídicích systémů.

4. Řízení procesu výroby ocelí různých jakostních tříd v ocelářských pecích (např. typu MB nebo v konvertorech) a kontrola technického stavu zařízení.

 

Textilní výroba

2. skupina

1. Obsluha soukacích strojů.

2. Tkaní stuh a popruhů.

3. skupina

1. Tkaní velmi náročných tkanin na stavech s listovkou nebo žakárem, např. smyčkových tkanin, těžkých brokátů, dvojplyšů, krojových šátků.

2. Pletení vrchního ošacení na kotonových žakárových strojích.

3. Řízení kontinuálních linek pro přípravu textilního materiálu k předení.

 

Zpracování dřeva

2. skupina

1. Řízení vysoušecích procesů při sušení řeziva, hranolků a vlysů včetně obsluhy mechanizmů sušáren a provádění váhových zkoušek.

2. Obsluha jednoduchých jednoúčelových strojů včetně jejich seřizování.

3. skupina

1. Truhlářské opravy kancelářského nábytku.

2. Hoblování řeziva, přířezů, vlysů a plošných materiálů na tloušťkovacích tří a čtyřstranných frézách (hoblovkách) a rovinných frézách včetně jejich seřizování.

3. Obkládání stěn a stropů deskami, provádění záklopů a podbíjení z prken.

4. skupina

1. Zhotovování slohového nábytku, kazetových stěn a stropů včetně zhotovování šablon a nábytku s výraznými uměleckými prvky včetně lidové umělecké výroby.

2. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových strojů pro těžbu dřeva.

 

Ostatní a společné pracovní činnosti

1. skupina

1. Provádění běžného úklidu, vynášení odpadků, provádění dezinfekce, čištění koberců elektrickým vysavačem.

2. Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.

3. Obsluha jednoduchých rozmnožovacích zařízení.

4. Doručování různých druhů zásilek.

5. Kontrola příchodu a odchodu zaměstnanců a dalších osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů.

2. skupina

1. Provádění komplexního těžkého úklidu po malířích s případným použitím různých mechanizačních úklidových strojů nebo úklidu velkých ploch s použitím samohybných mechanizmů.

2. Provádění odečtů energií v podnicích i domácnostech.

3. Provádění terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest včetně odstraňování křovin a větví ručně.

4. Obsluha pobočkových telefonních ústředen.

5. Prodej vstupenek a propagačního materiálu na sportovní, kulturní nebo jiné akce včetně vyúčtování.

6. Nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů a suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem.

7. Vybírání poplatků za výkon úzkého okruhu služeb.

8. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o výkonu kotle do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o jmenovitém výkonu do 8 t/h.

9. Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek.

10. Provádění domovnických a školnických prací včetně drobné údržby.

11. Obsluha provozu parního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 60 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém nebo přepočteném výkonu do 35 MW.

12. Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození, spolupráce s policií.

13. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.

14. Samostatná kvantitativní, případně kvalitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin, obsluha skladovacích mechanizmů s využitím výpočetní techniky, kompletace pro odběratele a expedice.

15. Údržbářské práce elektro, strojního nebo stavebního charakteru, truhlářské, lakýrnické, malířské, instalatérské a údržbářské práce včetně provedení méně náročných oprav.

16. Napínání kožešinových výrobků.

17. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

4. skupina

1. Čalounické opravy a renovace starožitností a uměleckých památkových předmětů.

2. Zhotovování modelů nebo individuálních zakázek kožešinových plášťů a palet.