• Zveřejněno: 25.04.2019
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Nadace Eurofound, která je tripartitní agenturou Evropské unie, definovala udržitelnou práci jako životní a pracovní podmínky, které „podporují lidi při práci a setrvání v práci během prodlouženého pracovního života“. Ukazatele udržitelné práce proto zachycují dva aspekty uvedené v této definici: zapojení a setrvání v práci. Současně Eurofound ve své studii podtrhuje význam motivace v práci.

Motivovaní pracovníci mají vyšší míru angažovanosti, lepší zdraví a jsou schopni pracovat déle. Zlepšení motivace v práci je proto klíčovým prvkem při plnění úkolů stárnoucí pracovní síly v Evropě a zlepšování dlouhodobé konkurenceschopnosti Evropské unie v celosvětovém měřítku. To znamená, že podpora motivace v práci není jen o osobním nebo obchodním úspěchu, ale také o úspěchu Evropy.
Stárnutí pracovní síly v Evropě vedlo k opětovnému zaměření akademických kruhů, ale i tvůrců politik na koncepci udržitelné práce. Trvale udržitelné práce se dosahuje, když jsou životní a pracovní podmínky takové, že podporují lidi v práci  po celou dobu pracovního života. Je proto třeba se zabývat a odstraňovat faktory, které odradí pracovníky od práce, nebo jim znemožní pobyt v pracovním procesu.

V Evropské unii obavy týkající se udržitelnosti důchodů, hospodářského růstu a nabídky pracovních sil spustily politické reakce na podporu cílů delšího pracovního života a pozdějšího odchodu do důchodu. Hlavním cílem politiky Evropské komise v oblasti aktivního stárnutí je pomáhat lidem udržet si vlastní život tak dlouho, jak jen to je možné a pokud je to možné, aby přispívali ekonomice i společnosti. Tohoto cíle bude dosaženo pouze tehdy, budou-li pracovníci v dobrém zdravotním stavu, kvalifikovaní a zaměstnatelní, zejména když jsou v práci motivováni a současně mají motivaci k tomu, aby pracovali déle. Kvalita práce a pracovní prostředí jsou proto klíčovými složkami, které umožňují pracovníkům zůstat déle na trhu práce.

Zlepšení pracovních podmínek s cílem lépe ochránit zdraví pracovníků je dlouhodobou záležitostí a bylo na pořadu jednání již na počátku organizovaných průmyslových vztahů. Motivace si však nezískala stejnou míru pozornosti, částečně kvůli své složitosti. Pokud chceme výrazně zvýšit udržitelnost práce, je třeba tuto skutečnost změnit.

Tradičně se rozlišují dva typy motivace. Na jedné straně je to vlastní motivace, která vychází z osobního zájmu, požitku nebo potěšení. Na druhé straně je to vnější motivace, jejíž síla se nachází mimo pracovníka a směřuje k vnějším cílům, jako je uznání, odměna nebo peníze. Motivace v práci, ať už vlastní náplň práce nebo organizační faktory, jako je uznání dobře odvedené práce a odpovídající plat, kariérní vyhlídky nebo spravedlnost, představují důležité momenty pro zaměstnance v různých ohledech. Motivovaní zaměstnanci mají vyšší úroveň angažovanosti, existuje nižší pravděpodobnost, že jejich práce negativně ovlivní jejich zdraví,mají kratší dobu pracovní neschopnosti a obecně budou častěji vnímat svou práci jako udržitelnou. Výsledky výzkumů jasně ukázaly, že personální postupy zaměřené na rozvoj zaměstnanců jsou spojeny s vyšší motivací, pracovním výkonem a zaměstnatelností pracovníků.

Udržitelná práce je důležitá pro pracovníky všech věkových kategorií, nejen pro starší generace. Pro udržení pracovní síly je důležité, aby zaměstnanci pracovali kvalifikovaně, motivovaně a zdravě, bez ohledu na věk. Výzkum Eurofoundu z roku 2018 o vyhoření na pracovišti klade zvláštní důraz na tuto skutečnost, přičemž zdůraznil dlouhodobé dopady odchodu ze zaměstnání a stresu na kariérní vyhlídky a schopnost pracovat.

Motivace je spojena s udržitelnými výsledky práce ve všech věkových skupinách. Rovněž významnou úlohu hraje rovnost žen a mužů: ženy jsou na trhu práce stále znevýhodňovány, mají rušivější pracovní život (zejména v důsledku péče o děti nebo jiné povinnosti v oblasti péče), a proto mají s větší pravděpodobností celkově méně udržitelnou práci. Obecně platí, že ženy méně často vidí svou současnou práci jako udržitelnou a nepředpokládají, že budou schopny pracovat až do 65 let. Také v průměru vykazují více dnů pracovní neschopnosti než muži. Na druhé straně je méně pravděpodobné, že budou vykazovat negativní dopady práce na své zdraví a současně  je jejich celková úroveň vnitřní  motivace v práci vyšší.

Je snadné vidět významnou úlohu motivace při zajišťování udržitelné práce, ale politiky potřebné k posílení motivace pracovníků v práci jsou o něco složitější a týkají se širší politiky zaměstnanosti a sociální politiky a dobré praxe na pracovišti a v oblasti řízení. Zůstat co nejdéle v práci závisí nejen na kvalitě pracovních podmínek, ale také na mnoha dalších faktorech. Některé, jako je zdraví, formální vzdělávání a příjmy, jsou osobní, jiné jsou institucionální a makroekonomické, jako je důchodový režim, daňová politika, míra chudoby a struktura zaměstnanosti podle povolání.
Aby byla práce udržitelnější, nestačí, aby politici jednoduše zvýšili zákonný věk odchodu do důchodu nebo zavedli bonusové systémy pro společnosti v závislosti na podílu jejich starších pracovních sil. Zásadní význam má organizace práce a personální praxe. Systematické měření motivace na pracovišti může přispět k vypracování plánů politiky. Udržitelnost práce je sice určena pro pracoviště, ale politická opatření mohou podpořit osvědčené postupy a eliminovat konflikty mezi pracovním a soukromým životem, které nakonec odčerpávají motivaci a odolnost. Evropa může v této oblasti projít pozitivní změnou, musíme být jen motivováni, abychom to dokázali.

Zdroj: https://www.eurofound.europa.eu/

  • Zdroj: www.eurofound.europa.eu