• Zveřejněno: 09.05.2019
  • Autor: Mgr. Ing. Alena Mastantuono

Evropská komise vydala 30. dubna návrh strategických doporučení pro období 2019-2024, která by měla posílit postavení EU ve světě. Dokument vznikl na základě výstupů z téměř 1 600 dialogů a konzultací s občany, kteří vnímají Evropu jako zásadní pro řešení globálních výzev, avšak očekávají, že bude efektivnější a transparentnější. Komise doporučuje zaměřit se celkem na 5 oblastí, mezi které patří zajištění bezpečnosti, podpora konkurenceschopnosti, spravedlnosti, udržitelnosti a zvýšení vlivu EU ve světě. Návrh je příspěvkem k debatě lídrů EU na summitu v rumunském Sibiu, který se uskuteční 9. května.  

Evropa, která chrání

Komise navrhuje pokračovat v úsilí o vytvoření účinné evropské bezpečnostní unie a o směřování ke skutečné evropské obranné unii. Vyzývá k větší aktivitě při řízení migrace. K tomu je zapotřebí stanovit komplexní opatření na všech úrovních a skutečný přístup EU založený na sdílení odpovědnosti a na solidaritě mezi členskými státy. To bude zajisté během následujícího mandátu velkou výzvou pro členské státy.

Konkurenceschopná Evropa

Zlepšení, modernizace a plné provádění jednotného trhu je výzvou pro nové instituce EU. Komise volá po investicích do klíčových evropských digitálních kapacit a spolupráci na oblasti umělé inteligence, aby se stala Evropa světovým lídrem. Ve výzkumu a inovacích doporučuje Komise zaměřit se na ekologické, sociální a hospodářské změny a související společenské výzvy. V neposlední řadě nabádá k prohlubování hospodářské a měnové unii a podpoře transformace evropského trhu práce.

 Spravedlivá Evropa

Do této priority Komise řadí důsledné prosazování společných hodnot, na nichž EU stojí a naplňování evropského pilíře sociálních práv. Nabádá ke spolupráci s členskými státy na dosažení sociálního začlenění a rovnosti, mimo jiné tím, že budou řešit regionální rozdíly, potřeby menšin, genderové otázky a problém stárnoucí populace. Komise také volá po moderní a spravedlivé daňové politice, jakož i vysoce kvalitní, finančně únosné a dostupné zdravotní péči a přístupu ke kvalitnímu, energeticky účinnému a cenově dostupnému bydlení.

 Trvale udržitelná Evropa

Boj s klimatickými změnami je další důležitou prioritou, která by měla vést k modernizaci evropského hospodářství a většímu úsilí v boji proti zhoršování životního prostředí. Řešení spatřuje Komise v oběhovému hospodářství, které účinněji využívá zdroje a podporuje ekologický růst, biohospodářství a udržitelné inovace. Další prioritou v této oblasti je i energetická bezpečnost a potřeba snižovat náklady na energii pro domácnosti a podniky.

Vlivná Evropa

Aby byla Evropa úspěšná a nebyla v boji s klimatem osamocena, musí ve světě zaujmout vedoucí postavení. To je možné prostřednictvím důsledné a silné podpory mnohostranného celosvětového řádu založeného na pravidlech, jehož jádrem je Organizace spojených národů. EU by neměla zapomínat na své sousedy a stanovit si jako prioritu rozvoj pevných stavů se sousedskými zeměmi. Dalším nástrojem pro posílení úlohy Evropy je evropská jednotná měna, jejíž posílená mezinárodní úloha by také zvýšila ekonomickou a měnovou svrchovanost Evropy.

Evropští lídři budou o prioritách diskutovat na květnovém zasedání v Sibiu, aby mohli přijmout strategickou agendu 2019-2024 na červnovém summitu, který se koná ve dnech 20-21. června.