• Zveřejněno: 09.04.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Nedílnou součástí zabezpečení ochrany zdraví obyvatelstva je zajištění bezpečnosti a kvality potravin. To si také uvědomuje Potravinářská komora ČR, která dnes, v úterý, zorganizovala v Praze tiskovou konferenci na téma „Evropská unie připravuje zásadní opatření v oblasti používání antibiotik a léčiv“.

Na tiskové konferenci se hovořilo především o tom, že z hlediska zajištění bezpečnosti potravin, aby nedocházelo k závažným zdravotním problémům občanů, kteří potraviny konzumují, je nutné mít přehled o tom, jaké je jejich složení. Prostě jaké látky obsahují, zda jsou tedy skutečně nezávadné.

Prvním hlavním řečníkem byl poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc (ČSSD), který v úvodu svého vystoupení upozornil na legislativní milník, který se v současné době, na základě rozhodnutí Evropského parlamentu, zavádí v oblasti legislativy, která se týká zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin. Pavel Poc k tomu uvedl, že cílem těchto legislativních úprav je zajistit větší transparentnost a průhlednost, pokud jde použití látek, které se používají při výrobě potravin, jako jsou například barviva, ochucovadla atd. Zároveň zdůraznil, že tato změna evropské legislativy zavádí pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin nové povinnosti, což je dobře.

V této souvislosti Pavel Poc, který byl mj. jedním ze zpravodajů této zprávy, v níž se tyto potřebné změny evropské legislativy navrhovaly, konstatoval, že při jejím schvalování strhla „divoká diskuse“, kdy někteří lidovečtí europoslanci byli proti jejímu přijetí. Nakonec se ukázalo, že tato zpráva, která evropskou legislativu v této oblasti zásadním způsobem mění, byla schválena velkou většinou poslanců, kteří si uvědomovali závažnost celého problému zajištění bezpečnosti potravin.

Pavel Poc v této návaznosti rovněž hovořil o tom, že jde o to, aby se tato změna legislativy odrazila v tom, že se odstraní podvodné praktiky při výrobě potravin s tím, že veškeré látky, které vstupují do procesu výroby potravin, budou podrobeny důkladnějšímu rozboru a zkoumání a budou také testovány z hlediska jejich zdravotní bezpečnosti.

Ve druhé části svého vystoupení se Pavel Poc také věnoval problematice antibiotik, a to zejména z pohledu rezistence na antibiotika, která v současné době hrozí lidem, a to díky tomu, že se neúměrně používají i při léčbě zvířat, která jsou posléze ve formě potravin zkonzumována lidmi. V této souvislosti Pavel Poc zdůraznil, že Česká republika velice intenzivně vstoupila do procesu snižování antibiotik v rámci veterinárních léčiv. Jde o strategii boje s antimikrobní rezistencí. I česká legislativa na tuto záležitost, podle Pavla Poce, velmi dobře reaguje. Ocenil úsilí pracovníků Ústavu pro státní kontrolu veterinárních preparátů a léčiv, kteří nepodlehli euroskepsi, která panuje v některých orgánech EU či členských zemích a ve spolupráci s příslušnými orgány EU tyto legislativní změny připravili i u nás. Zkrátka, udělali v tom velký krok kupředu, jak k tomu dodal.

Jako druhý hlavní řečník vystoupil MVDr. Jiří Bureš, ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Ten ve svém vystoupení zdůraznil, že Česká republika přijala druhý akční plán „Národní antibiotikový program (NAP) 2019 – 2022“, který vede ve veterinární medicíně k dalšímu zvýšení kvality používání antimikrobik a snižování rizik spojených s antimikrobní rezistencí, a to pro zvířata, životní prostředí a zejména pro člověka z hlediska bezpečnosti potravin.

Účastníci tiskové konference se dále dozvěděli, že v České republice je antibiotická politika řešena formou mezirezortní spolupráce ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství v souladu s principem „Jedno zdraví“. V ČR se za posledních 10 let podařilo snížit spotřebu používání antibiotik ve veterinární medicíně téměř o 50 % s tím, že ČR si v tomto směru nevede špatně, ba naopak. Jak dále ředitel Jiří Bureš uvedl, například se můžeme pochlubit velmi nízkou spotřebou kolistinu, který patří mezi kriticky významná antimikrobika z pohledu humánní medicíny.

V přiložené tiskové zprávě Potravinářské komory ČR se rovněž uvádí, že byla vytvořena Pracovní skupina pro antimikrobika při ministerstvu zemědělství, která zajišťuje informovanost a koordinaci veškerých aktivit v této oblasti v celém rezortu zemědělství. Její význam je dám i tím, že se zabývá i školením našich chovatelů a soukromých veterinárních lékařů, aby věděli, jak antimikrobika zodpovědně používat! Cílem těchto opatření, jak zdůrazňuje Potravinářská komora ČR, je snížit spotřebu a zvýšit kvalitu používaných antibiotik ve veterinární i humánní sféře pro zdraví nás všech.