• Zveřejněno: 06.09.2020
 • Komise zahajuje veřejnou konzultaci k akčnímu plánu pro ekologické zemědělství
 • Ten má posílit růst tohoto odvětví a soustředí se na:
 • stimulaci poptávky po ekologických produktech
 • podporu rozšíření plochy ekologického zemědělství v EU
 • posílení úlohy ekologické produkce v boji proti změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti
 • On-line konzultace potrvá do 27. 11.
 • Zúčastnit se jí mohou občané, vnitrostátní orgány a příslušné zúčastněné strany
 • Plán má být přijat na začátku roku 2021
Evropská komise 4.9.2020 zahájila veřejnou konzultaci ke svému novému akčnímu plánu pro ekologické zemědělství. Toto odvětví bude hrát důležitou úlohu při dosahování cílů Zelené dohody pro Evropu i při plnění cílů stanovených ve strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a ve strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Pro Komisi je prioritou zajistit, aby ekologické zemědělství mělo k dispozici vhodné nástroje i dobře fungující a konsensuální právní rámec. Tento rámec je klíčový pro dosažení cíle, kterým je na 25 % zemědělské půdy hospodařit ekologicky. Nové nařízení o ekologické produkci poskytuje pevný základ a je třeba, aby stejně odolné byly i sekundární právní předpisy, které mají být přijaty. Proto dnes Komise na žádost členských států, Evropského parlamentu, třetích zemí a dalších zúčastněných stran také navrhla, aby nové právní předpisy v oblasti ekologické produkce vstoupily v platnost o rok později, tedy 1. ledna 2022 namísto 1. ledna 2021.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski k tomu uvedl: „Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti stanoví pro odvětví zemědělství ambiciózní cíle, které mají zajistit jeho připravenost na Zelenou dohodu pro Evropu. Ekologické zemědělství bude klíčovým spojencem při přechodu na udržitelnější potravinový systém a lepší ochranu naší biologické rozmanitosti. Komise podpoří ekologické zemědělství prostřednictvím vhodného politického a právního rámce tak, aby bylo dosaženo cíle, kterým je do roku 2030 ekologicky obhospodařovat 25 % zemědělské půdy. “

Budoucí akční plán pro ekologické zemědělství, který má být přijat počátkem roku 2021, výrazně podpoří budoucí růst tohoto odvětví. Součástí strategie Komise „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti je cíl do roku 2030 využívat 25 % zemědělské půdy v EU k ekologickému zemědělství. Pro dosažení tohoto cíle Evropská komise zavádí a využívá klíčové nástroje:

 • Akční plán pro ekologické zemědělství, který pomůže posílit růst tohoto odvětví, a to jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. Bude se soustřeďovat na tři hlavní hlediska: na stimulaci poptávky po ekologických produktech při současném zachování důvěry spotřebitelů; na podporu rozšíření plochy ekologického zemědělství v EU a na posílení úlohy ekologické produkce v boji proti změně klimatu a úbytku biologické rozmanitosti, včetně udržitelného řízení zdrojů. Veřejná konzultace, která byla dnes zahájena, má za cíl získat k navrženému plánu zpětnou vazbu od občanů, vnitrostátních orgánů a příslušných zúčastněných stran. Dotazník bude k dispozici online po dobu 12 týdnů do 27. listopadu.
 • Nové právní předpisy v oblasti ekologické produkce, které budou odrážet měnící se povahu tohoto rychle rostoucího odvětví. Cílem nových pravidel je zaručit zemědělcům spravedlivou hospodářskou soutěž a zároveň předcházet podvodům a zachovat důvěru spotřebitelů. S cílem zajistit hladký přechod ze stávajících na nové právní předpisy a umožnit tomuto odvětví i členským státům, aby byly plně připraveny nová pravidla provádět, navrhla Komise odložit jejich vstup v platnost o jeden rok. O odklad původně požádaly členské státy, Evropský parlament, třetí země a další zúčastněné strany z důvodu složitosti a důležitosti připravovaných sekundárních právních předpisů. Práce na sekundárních právních předpisech se v důsledku koronavirové krize zpomalily. Odklad poskytne dostatek času na nezbytné rozsáhlé konzultace a legislativní přezkum.
 • Politika EU zaměřená na propagaci zemědělsko-potravinářského odvětví, která podporuje evropské zemědělství tím, že propaguje jeho kvalitu na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Pro rok 2021 plánuje Komise přidělit v rámci propagační politiky zvláštní finanční prostředky ve výši 40 milionů € na ekologické zemědělství. Z nich se budou spolufinancovat propagační akce a informační kampaně zaměřené na odvětví ekologického zemědělství EU, na zvyšování povědomí o jeho přednostech a na stimulaci poptávky.

Kromě těchto klíčových nástrojů bude v podpoře dalšího rozvoje ekologického zemědělství v EU nadále pokračovat současná i budoucí společná zemědělská politika (SZP). Příkladem jsou opatření v rámci programů rozvoje venkova, která nabízejí pomoc zemědělcům, kteří chtějí přejít na ekologické zemědělství nebo v něm pokračovat.

Souvislosti

Ekologické zemědělství si klade za cíl produkovat potraviny za použití přírodních látek a procesů a tato metoda pak má omezený dopad na životní prostředí. Využívá obnovitelné zdroje přímo v daném zemědělském podniku, posiluje biologické cykly ve způsobu hospodaření, zachovává biologickou rozmanitost a regionální ekologickou rovnováhu, zachovává a zvyšuje úrodnost půdy a podporuje řádné hospodaření s vodou a její odpovědné používání. Pravidla pro ekologické zemědělství navíc podporují vysokou úroveň dobrých životních podmínek zvířat a vyžadují, aby zemědělci splňovali specifické etologické potřeby zvířat.

Dne 20. května 2020 přijala Komise strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategii v oblasti biologické rozmanitosti. V souladu se Zelenou dohodou pro Evropu navrhují tyto strategie ambiciózní opatření a závazky EU, jejichž cílem je zastavit úbytek biologické rozmanitosti v Evropě i na celém světě a transformovat naše potravinové systémy tak, aby se staly celosvětovou normou konkurenceschopné udržitelnosti, ochrany zdraví lidí a planety i zajištěného živobytí všech aktérů v potravinovém hodnotovém řetězci.