• Zveřejněno: 17.09.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

V souvislosti s připravovaným zákazem klecových chovů nosnic vajec se na naše poslance 14. Září 2020 obrátil svým dopisem prezident Agrární komory (AK) ČR Jan Doležal, ve kterém se jim snažil rozumnými ekonomickými argumenty vysvětlit, aby zákaz chovu nosnice neodhlasovali.

V tomto dopise prezidenta AK ČR Jan Doležal uvádí, že Agrární komora ČR pečlivě vnímá stávající debatu k možnému zákazu klecových chovů.  K celé této záležitosti je třeba přistupovat rozumně, v širším kontextu a jednotně. Čeští chovatelé jsou připraveni akceptovat uvažovaná omezení, pokud tuto záležitost budou stejným způsobem řešit i ostatní země v rámci EU. Diskuse o welfare zvířat, zejména kritika konvenčních klecí v minulosti si vynutila v EU rozvoj dalších systémů ustájení, zejména obohacených klecí. Laická představa o pohodě slepic se neshoduje s poznatky vědy, přesto je třeba hledat kompromis mezi pohodou nosnic, ekonomiku a kvalitou vajec. Systémy ustájení pro slepice nosného typu by měly umožnit nosnicím přirozený repertoár chování, ochranu před nemocemi, minimalizovat stres a zajistit bezpečnost produkce konzumních vajec.

Směrnice Evropské rady č. 74/1999, jak Jan Doležal ve svém dopise poslancům dále uvádí, že mimo jiné v EU stanovila od 1. Ledna 2012 zákaz chovu vajec nosného typu v tzv. neobohacených klecích. Ve světě (ve třetích zemích) se však v současnosti stále chová přes 90 % nosnice v neobohacených klecích. V EU, kde jsou povoleny pouze obohacené klece a alternativní způsoby ustájení, je v obohacených klecích ustájeno okolo 47 % nosnic, v České republice aktuálně 69 % nosnic.

V další části své argumentace Jan Doležal píše, že v ČR se v zemědělském sektoru chová 5,3 mil, nosnic, produkce vajec je 1,6 mld. ks a domácím hospodářství se chová okolo 4,3 mil. kusů nosnic, které vyprodukují 0,8 mld. ks vajec. Při těchto stavech je soběstačnost okolo 82 %. Obohacené klecové systémy mají minimální živostnost 15 – 20 let. Obchodní řetězce ve svých prohlášeních hovoří, za pomoci aktivistů a médií, o „animal welfare nosnic“, neboli o pohodě zvířat.

Podle Jana Doležala ve své marketingové politice prosazují postupné ukončení prodeje vajec z obohacených klecí během dvou až tří let, což chovatelé zásadně odmítají a navrhují ponechat obohacené klecové technologie, které byl nově vybudované v souladu s legislativou EU před rokem 2012 a krátce po něm, minimálně do roku 2030. Načež konstatoval, že většina technologií pro chov nosnic byla budována s podporou peněz daňových poplatníků. V rámci projektů financovaných z programu rozvoje venkova 2007 – 2013 byl podpořen investice v chovech nosnic v celkové výši 3.626,2 mil. Kč s dotací 1.473,2 Kč, s jejichž pomocí byl vybudované prostory o kapacitě 0,613 mil. kusů na chov a odchov nosnic. Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyčíslil koncem roku 2019 předpokládané náklady, které budou potřeba na přestavbu v částce okolo 5,4 mld. Kč. Agrární komora ČR je toho názoru, pokračoval ve své argumentaci Jan Doležal dále, že by bylo vhodné ponechat na koncovém spotřebiteli možnost výběru vajec při nákupu, a podle toho se technologiemi postupně přizpůsobit trhu, což lze vidět na zvyšujícím se podílu nosnic v podlahových chovech. Agrární komora ČR dále požaduje při případném zákazu finančně podpořit tuzemské chovatele při budování podlahových systémů ustájení a současně přísný dozor dovážených vajec a vaječných hmot z okolních zemí a ze třetích zemí, které musí splňovat stejné podmínky jako v EU. Zároveň k tomu Jan Doležel dodal, že se samozřejmě lze potom dohadovat o tom, jaká bude koncová cena vajec pro spotřebitele. Načež konstatoval, že obchodní řetězce pravděpodobně toto zvýšení promítnou do koncové ceny vajec, ale jestli to bude o 0,5 Kč nebo o 2 Kč, to záleží jen na nich.

V závěru svého dopisu vyzval prezident Agrární komory ČR Jan Doležal poslance, aby k výše uvedeným argumentům přihlédli s tím, že současná kampaň ochránců zvířat s kolujícími záběry šesti uhynulých nosnic a neférovými deklaracemi řetězců neuvádět na trh bezpečné potraviny v souladu platné legislativy, může snížit soběstačnost České republiky ve výrobě vajec či skokově zdražit vejce koncovému spotřebiteli a znevýhodnit české producenty vůči dodavatelům ze zemí, kde by tento zákaz neplatil.

K uvedenému dopisu prezidenta Agrární komory ČR poslancům jenom můžeme dodat, že bohužel poslanci ve středu 16. září 2020 nevyslyšeli rozumné důvody, proč nerušit klecové chovy nosnic jen v České republice a spíše se zasazovat o to, aby tento zákaz vstoupil v platnost v rámci celé EU, což je škoda!

Nezbývá než jenom konstatovat, že nyní novelu zákona musí posoudit ještě Senát a podepsat prezident České republiky.

V příloze najdete originál dopisu prezidenta Agrární komory ČR.

  • Zdroj: Agrární komora ČR