• Zveřejněno: 28.12.2018
  • Autor: ZS ČR

Zrušení karenční doby

Poslanecká sněmovna schválila s účinností od 1.7.2019 zrušení neplacení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci, tzv. karenční doby. Náhrada by měla být ve výši 60% průměrného redukovaného výdělku a zaměstnavatel by měl sníženu sazbu pojistného na nemocenské pojištění z 2,3% na 2,1%, takže celkové odvody na sociální pojištění se sníží z 25% na 24,8%. Senát na svém jednání dne 20.prosince 2018 návrh na zrušení karenční doby odmítl, takže musí být znovu projednán Poslaneckou sněmovnou. Lze důvodně předpokládat, že Sněmovna odmítnutí Senátu přehlasuje.

Minimální mzda

Od 1.1.2019 se zvyšuje minimální měsíční mzda z 12.200 Kč na 13.350 Kč. S tím se zvedne i zaručená mzda takto:

  1. Kategorie 13.350 Kč
  2. kategorie 14.740,- Kč
  3. Kategorie 16.280 Kč
  4. Kategorie 17.970 Kč
  5. Kategorie 19.850 Kč
  6. Kategorie 21.900 Kč
  7. Kategorie 24.180 Kč
  8. Kategorie 26.700 Kč

Rovněž se to odrazí u příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, který je stanoven ve výši nejméně 10% ze základní sazby minimální mzdy.

Elektronická neschopenka

Původní systém elektronické neschopenky, který měl fungovat od 1.1.2019, byl v prosinci odsunut na 1.1.2020. Místo toho MPSV zavádí třístupňový přechod na elektronizaci dočasných pracovních neschopností.

Od 1. ledna 2019 budou zaměstnavatelé moci prostřednictvím ePortálu ČSSZ online zjistit, zda je již zaevidovaná nová pracovní neschopnost konkrétního zaměstnance, od jakého data a kdy byla ukončena.

Od 1. července 2019 by měla začít platit povinná elektronická forma hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Příslušná novela je v legislativním procesu.

A od 1. ledna 2020 by pak měla začít platit původní úplná elektronizace.

Rodinný podnik

Vláda svým usnesením, tedy nelegislativní cestou, vymezí pojem rodinné podnikání, který praxe postrádala.

„Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.

Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet neomezeně ručících společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský fond, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenským správcem.

Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci anebo manželé. Členem jedné rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku. 

Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.“

Investiční pobídky

Novela zákona o investičních pobídkách přináší změnu systému podpory. Přesné parametry pro jednotlivé investice bude schvalovat vláda a žadatel o pobídku musí zaměstnancům vyplácet alespoň průměrnou mzdu v regionu. Na druhé straně už žadatele ale nebude povinen vytvářet nová pracovní místa, což umožní digitalizaci a robotizaci. Nová úprava umožní čerpat investiční pobídky i malým a středním firmám.

Imisní škody na lesích

Od ledna 2019 vstoupí v účinnost novela vyhlášky o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, podle které už nemusí provozovatelé spalovacích zařízení platit majitelům lesů kompenzace za domnělé imisní škody na porostech, protože na ně nedopadá.