• Zveřejněno: 07.07.2021

Testování zaměstnanců a příspěvek zdravotní pojišťovny

S koncem června skončila i povinnost zaměstnavatelů zajišťovat testování zaměstnanců. Za testy provedené do 30.6. je možné žádat příspěvek zdravotních pojišťoven. 

Přehled provedených testů za měsíc červen se podává v průběhu července prostřednictvím aplikace na portálu https://www.samotesty-covid.cz

Zaměstnanci mohou nadále využít možnost testování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, aktuálně antigenní test jednou za 7 dní, PCR test 2x/měsíc  dvakrát do měsíce (nezáleží na rozmezí). 

V souvislosti s povinným testováním po příjezdu ze zahraničí od 9. července 2021 je stanovena pro zaměstnavatele povinnost ověřit provedení testu, resp. zamezit vstupu zaměstnanců vracejících se ze zahraničí na všechna pracoviště, pokud nepředloží stanovený test, nebo pokud neprokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti se testu podrobit. 

Do doby předložení testu nesmí být umožněna přítomnost pracovníků na pracovišti

Výjimkou je osoba, která je oprávněna se testu podrobit až na území České republiky (a této možnosti využije) při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19; tato osoba může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94% dle příslušných norem (FFP2, KN 95). 

Zaměstnanci mají povinnost informovat zaměstnavatele o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. 

Povinnost disponovat před vstupem na území ČR stanoveným testem neplatí v případě návratu z území států, které jsou na seznamu zemí s nízkým nebo se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19

 1. pro  očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5, 
 2. občany ČR a občany Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6b, 
 3. osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.8 nebo III.8a, a 
 4. další osoby uvedené v bodě I.10 (pracovníci mezinárodní dopravy, tranzit, děti do 6 let, přeshraniční pracovníci atp., za stanovených podmínek).

Občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky a cizinci s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou mohou test absolvovat až do 5 dní po příjezdu na území, necestují-li ze zemí se středním rizikem výskytu COVID-19 hromadným dopravním prostředkem. 

V každém případě povinnosti pro návrat ze zahraničí se vztahují na občany a zaměstnavatelů se týká pouze související povinnost ověřit existenci (a negativitu) stanoveného testu. 

Úplný text opatření ve vztahu k zaměstnavatelům (body I.19-20 strana 8) zní: 

Zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, na které dopadá povinnost podrobit se před vstupem nebo po vstupu na území České republiky testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud jej tyto osoby v souladu s tímto ochranným opatřením současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, nebo pokud neprokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle tohoto ochranného opatření; osoba, která je povinna podrobit se testu a která je oprávněna se mu podrobit až na území České republiky (a této možnosti využije) při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště jejího zaměstnavatele, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), který brání šíření kapének, ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének; 

stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím; 

do doby předložení testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nesmí být umožněna přítomnost pracovníků na pracovišti; 

stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům, studentům a vyučujícím; 

mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, nejde-li o děti podle bodu I.10 písm. f), které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; 

povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření; 

osobám, na které dopadá bod I.19, informovat zaměstnavatele a vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. 

 

V době do 9. července platí obdobně dle opatření MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN

 • zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, na které dopadá povinnost podrobit se po vstupu na území České republiky testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle uvedeného ochranného opatření, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud jej tyto osoby v souladu s tímto ochranným opatřením současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci; 
 • do doby předložení testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nesmí být umožněna přítomnost pracovníků na pracovišti; 
 • osobám, na které dopadá bod I.19, informovat zaměstnavatele a vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí se středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.
 
Typ požadovaného testu se řídí covidovou rizikovostí státu, vymezuje je bod III.4 opatření: 
 1. v případě antigenního testování písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu, 
 2. v případě RT-PCR testování písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 72 hodin od data provedení RT-PCR testu, nebo 
 3. jde-li o test provedený na území, na něž se vztahuje nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu, certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením.   

Očkovanou osobou s národním certifikátem o provedeném očkování se rozumí osoba, která 
 • se prokáže národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nebo jedné dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, a která zároveň 
 • nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

 

Za osobu, která prodělala onemocnění COVID-19, se považuje osoba, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že osoba 

 • nemá klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19, 
 • absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a 
 • od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. 

 

Ochranné opatření MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN ze dne 2.7.2021 upravuje celou řadu situací a omezení, kromě výše uvedených povinností občanů při návratu ze zahraničí podle rizikovosti země pobytu, související povinnosti zaměstnavatele také např.: 

 

 • povinnost subjektů, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit (ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky, včetně místa, kde bude vykonáváno případně nařízené karanténní opatření, zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu jejich pobytu, úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak, návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky, není-li zajištěn jinak – bod I.17-18 strana 7
 • povinnosti osob v souvislosti s PŘÍJEZDOVÝM FORMULÁŘEM 
 • povinnosti občanů, u kterých test prokázal přítomnost viru SARS-CoV-2 méně než 14 dnů před plánovaným vstupem na území České republiky, přepravovat se na a poté v rámci území České republiky individuální dopravou, je-li to možné; a povinnosti v případě přepravy veřejnou dopravou (bod I.11 strana 5
 • povinnosti dopravců provádějících mezinárodní přepravu osob (bod I.12 strana 5)  
 • podmínky pro vstup cizinců (bod II. strana 8)  
 • kritéria pro seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu COVID-19 (bod III.1-2 strana 10
 • typ testu požadovaný podle rizikovosti země (viz výše – bod III.4 strana 11
 • úpravu certifikátů o dokončeném očkování, prodělaném onemocnění COVID-19 (bod III.6-7 strana 11
 • podmínky izolace (bod III.9 strana 13)

Ochranné opatření najdete v příslušných odkazech v textu a v příloze Aktuálních informací

 

Konání členských schůzí

Od 9. července bude k prokázání bezinfekčnosti u dvoudávkových vakcín nutné uplynutí doby 14 dní od druhé dávky (první dávka nehraje roli); nebude nadále stanovena doba platnosti 9 měsíců po očkování. 

V případě konání členské schůze družstva nebo jiného zasedání orgánu nadále platí speciální opatření pro případ, kdy se se jich účastní na jednom místě více než 10 osob: 

 • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor, 
 • osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (nebo mezera přibližné délky – to neplatí pro členy společné domácnosti), 
 • účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a, 
 • dále musí být splněna podmínka bezinfekčnosti; 
 • provozovateli se nařizuje u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; jinak je provozovatel povinen neumožnit vstup do vnitřních prostor.

 

Podmínky bezinfekčnosti

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno mimořádným opatřením: 

a)    absolvování PCR testu v posledních 7 dnech s negativním výsledkem nebo 

b) absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách s negativním výsledkem (potvrzení zaměstnavatele nebo čestné prohlášení, příp. čestné prohlášení zákonného zástupce nebo potvrzení školy), nebo 

c)   očkování proti onemocnění COVID-19 s národním certifikátem o provedeném očkování, který obsahuje stanovené údaje, s tím, že u očkování uplynulo:

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,  
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců; 

od 9.7.: 

 • od aplikace druhé dávky očkovací látky nebo jedné dávky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, nebo 

d)    laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID-19, které není starší jak 180 dní,  

e)    nebo antigenní test provedený na místě. 

Mimořádné opatření MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN (maloobchod, služby, kumulace osob, shromažďování, jednání právnických osob), změna od 9. července 2021. 

 

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Upravuje aktuálně mimořádné opatření MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN

Zaměstnavatelé mají nadále povinnost vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2 opatření (respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% dle norem FFP2/KN 95, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC), v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele). 

 

COVID PAS - Validační aplikace

Od 1. 7. státy Evropské unie a Srbsko přijímají Covid Pas (Digital Green Certificate, Digitální COVID certifikát, nebo také Certifikát či Digitální zelený certifikát) jako prokázání o absolvování očkování proti COVID-19. Zároveň se také připravuje využití Covid Pasu v rámci ČR, např. pro vstup do provozoven služeb. 

Principem jsou dvě aplikace – jedna obsahující QR kód (z certifikátu) a druhá, která kód přečte a ukáže, jestli jsou očkování či test na COVID-19 provedeny v požadovaném intervalu – buď dle pravidel přeshraničního pohybu, nebo v rámci vstupu do prodejen, provozoven, na kulturní či sportovní akce apod. 

 

Tečka 

Aplikace, ve které je QR kód zobrazovaný. QR kód je vybaven digitálním podpisem, který ho chrání proti padělání. Tečka aktualizuje svoje parametry, tedy validační pravidla a podpisové certifikáty států EU, přibližně každých 24 hodin. Aplikace je dostupná na pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android:

https://apps.apple.com/cz/app/id1568446392

Aplikacekód zobrazovaný. QR kód je 

Image.jpegvybaven digitálním podpisem, který ho chrání proti 

Do Tečky lze nahrát více certifikátů (např. členů rodiny), a to tím, že daný certifikát stáhnete na: ocko.uzis.cz nebo můžete naskenovat QR kód z certifikátu, který už máte stažený. Platnost certifikátu staženého v Tečce půjde ověřit i bez přístupu k internetu. 

Obrázkový návod, jak aplikaci Tečka používat, najdete zde

 

čTečka 

https://apps.apple.com/cz/app/čtečka/id1568446193

 
Aplikace umí přečíst QR kód právě z Tečky, ale i z papírového certifikátu nebo certifikátu staženého např. v mobilním telefonu. QR kód je vybaven digitálním podpisem, který ho chrání proti padělání.
 
Při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje pomocí fotoaparátu telefonu, a tím se ověří podpis – display telefonu se rozsvítí zeleně, pokud je certifikát platný a červeně, pokud je neplatný. V detailu certifikátu bude vidět jméno osoby, datum narození, platnost certifikátu a jakou vakcínou bylo očkování provedeno. 

Návod, jak aplikaci čTečka používat, najdete zde

 

Program ANTIVIRUS

Aktuálně schválené prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 30. října 2021 se týká režimu A, jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízené karanténě. Čerpat příspěvek budou tedy jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19.  

Zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní trvání karantény náhrada mzdy podle § 192 ZP. Výpočet náhrady mzdy je stejný jako v případě dočasné pracovní neschopnosti. Výše příspěvku v takovém případě činí 80% vyplacené náhrady mzdy a odpovídajících odvodů, maximálně 39.000 Kč měsíčně na zaměstnance. 

Mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč/den k náhradě mzdy v karanténě či izolaci (tzv. izolačka) již za dobu od 1. července zaměstnancům nenáleží.

Záruční program COVID III

Podporu ze záručního programu COVID III mohou čerpat podnikatelé nově také na projekty investičního charakteru, to znamená např. na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod. Aktualizovaný program COVID III – Úprava “Invest” byl 30. června 2021 zveřejněn na webu ČMZRB a MPO. 

U provozních úvěrů je záruka poskytována na dobu tří let, v případě investičních úvěrů až šest let. Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců. 

 

Provozní financování 

 • až do výše 90% jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců 
 • až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 251 do 500 zaměstnanců 
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč 
 • doba ručení max. 3 roky
 • k úhradě provozních výdajů, jako jsou např. mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod. 

Investiční financování 
 • až do výše 90% jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců, přičemž maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč 
 • až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 251 do 500 zaměstnanců, přičemž maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč 
 • až do výše 50% jistiny zaručovaného úvěru, přičemž maximální výše nesmí přesáhnout 90 mil. Kč (podniky do 250 zaměstnanců), resp. 80 mil. Kč (podniky od 251 do 500 zaměstnanců) 
 • doba ručení max. 6 roky
 • k úhradě investičních výdajů, jako např. pořízení strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí a jejich technické zhodnocení apod. 
Podniky nad 250 zaměstnanců mohou využít program záruk Exportní a garanční pojišťovny COVID+, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun. Podíl přímého či nepřímého exportu žadatele na celkových tržbách musí dosahovat min. 20%. Subdodavatel může tento podíl prokázat nepřímo přes finálního vývozce. 

Užitečné odkazy

Aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví – obchod, služby, pohyb osob, cestování. 

Certifikát o očkování, testování či prodělaném onemocnění - https://ocko.uzis.cz

COVID PORTÁL  - informace na jednom místě. 

Informace Ministerstva zahraničí ČR k cestování. 

Testování - https://koronavirus.mzcr.cz/testovani/.  

https://www.vlada.cz/ - jednání vlády. 

COVID dotační programy pro firmy a OSVČ. 

Aktualizovaný seznam zemí podle míry rizika nákazy

Aktuality Ministerstva vnitra ČR (informace, upozornění, vstup na území, cizinci). 

Řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR v souvislosti s koronavirem. 

Mezioborová skupina pro epidemické situace - MeSES

Antivirus Manuál pro zaměstnavatele verze 6

Hospodářská komora – kurzy a on-line semináře.  

Informační servis a pomoc exportérům.  

https://www.businessinfo.cz/ - aktuální informace, odpovědi, postupy pro podnikatele. 

 • Zdroj: MZ