• Zveřejněno: 29.12.2017

Asociace samostatných odborů se rozhodla v roce 2017 uskutečnit projekt, který je zaměřen na přípravu zaměstnanců na očekávané změny v důsledku digitalizace práce a z toho vyplývající změny v rámci kolektivního vyjednávání a v systému vzdělávání.

V rámci projektu se uskuteční také aktivity ve spolupráci se sociálním partnerem KZPS ČR, a to výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. Tyto aktivity budou pokračováním již uskutečněné „Pilotní analýzy ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve  výkonu trestu odnětí svobody“ v roce 2016.

Projekt je zaměřen na tyto problémové oblasti:

  • Dopady digitalizacen a zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců
  • Vliv sdílené ekonomiky na postavení zaměstnanců a připravované legislativní změny
  • Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh
  • Příprava na změny v systému vzdělávání v důsledku programu Průmysl 0
  • Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance
  • Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám.

Cíle                                        

Přechod průmyslového sektoru na Průmysl 4.0 je více než jen otázkou technologií. Změna se promítne nejen do korporátních strategií, ale také do národní ekonomiky a politiky zaměstnanosti. Průmysl 4.0 bude mít také zásadní vliv na pracovní trh. Dle výsledků studií dojde ke snížení počtu pracovních míst v tradičních oborech. Zároveň je očekáván nárůst 10 miliónů pracovních míst, především v oblasti služeb a IT. Výrobní metody a způsoby práce budou v budoucnu zásadně odlišné od těch stávajících. Výsledkem bude změna obchodních modelů a vznik nových profesí. Evropské firmy budou potřebovat dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, aby zvládly náročný proces digitalizace.

Hlavní cíle projektu jsou určeny podle zaměření Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, který vznikl na základě úkolu Rady hospodářské a sociální dohody ze dne 16. března 2015. V připravované aktualizaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu je nově jeho součástí sdílená ekonomika, proto se projekt zaměří i na tuto oblast, z hlediska zaměstnanosti a zaměstnaneckých práv.

Leták Průmysl 4.0

Odborné studie v českém a anglickém jazyce:

           Impacts of digitalization on employment and social security of employee

          Remote Work Problems and Their Solution for Employees

          Preparation of Changes in the Educational System Resulting from Industry 4.0 Program

           Impact of shared economy on a position of employees and proposed changes in legislation

          PARENTHOOD and/or WORK? Problems related to return to the job market after parental leave

          Employing persons during and after imprisonment and employees‘ approach to these persons