Asociace samostatných odborů (ASO) realizovala v roce 2016 projekt na téma "Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR" (Žádost o úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce pro podporu sociálnícho dialogu). Hlavní aktivitou projektu bylo, kromě diskuzí na kulatých stolech a odborných konferencích na dané téma, zpracování odborných studií, které by identifikovaly osoby nejvíce znevýhodněné na trhu práce, hledaly opatření v oblasti zaměstnanosti ve prospěch nejvíce znevýhodněných a obtížně umístitelných na trhu práce a uvedly příklady dobré praxe, které překonávají bariéry v zaměstnání těchto skupin obyvatelstva.

Úplné znění jednotlivých studií naleznete zde:

Aktuální stav pracovního trhu v ČR

Problémy zaměstnanosti mladých lidí

Problémové uplatnění osob v předdůchodovém věku na trhu práce

Zaměstnávání osob sociálně vyloučených a osob s nízkou kvalifikací

Dopad přijímaných  opatření  na   zlepšení  zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody

Zaměstnávání cizinců z Ukrajiny

 

Krátký popis studií:

 1. Odborná studie na téma "Aktuální stav pracovního trhu v ČR".

Studie je zaměřena na aktuální vývoj na českém trhu práce. V rámci studie byly využity především datové zdroje Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na základě dostupných dat jsou identifikovány problémové oblasti českého trhu práce, které se - i přes dosud vynaložené úsilí a příznivý ekonomický vývoj - nedaří zcela odstranit, nebo alespoň eliminovat na požadovanou úroveň. Studie se zabývá otázkou vývoje ekonomické aktivity obyvatelstva, zaměstnaností, úrovní odměňování , strukturou zaměstnaných a nezaměstnaných osob.

 1. Odborná studie na téma "Problémy zaměstnanosti mladých lidí".

Jedná se o věkovou skupinu do 25 let a o absolventy vysokých škol do 30 let věku. Tato skupina mladých lidí zpravidla postrádá pracovní zkušenosti.

Studie je zaměřena na problematiku zaměstnanosti mladých osob a na otázku bariér, které brání jejich zaměstnávání, a to jak na nabídkové, tak na poptávkové straně trhu práce. Studie je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na aktuální stav, tj. jejím cílem je popsat situaci této skupiny osob na trhu práce. První část vychází z dostupných datových zdrojů Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí a týká se následujících oblastí - struktury dané věkové skupiny z hlediska ekonomické aktivity, nejčastěji vykonávaných zaměstnání, úrovně odměňování těchto osob v relaci k úrovni celkové mzdové úrovně v České republice, příjmů domácností těchto osob, přístupu k hledání práce, délky nezaměstnanosti, jejich účasti v dalším vzdělávání apod. V druhé části studie jsou na základě údajů z analytické části identifikovány bariéry, se kterými se mladí lidé setkávají při vstupu na trh práce. Součástí druhé části je i návrh opatření, jakým způsobem mladým lidem co nejvíce vstup na trh práce usnadnit.

 1. Odborná studie na téma "Problémové uplatnění osob v předdůchodovém věku na trhu práce".

Studie je zaměřena na problematiku zaměstnávání osob v předdůchodovém věku a na otázku bariér, které brání jejich zaměstnávání, a to jak na nabídkové, tak na poptávkové straně trhu práce. Studie je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na aktuální stav, tj. jejím cílem je popsat situaci této skupiny osob na trhu práce. První část vychází z dostupných datových zdrojů Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí a týká se následujících oblastí - struktury dané věkové skupiny z hlediska ekonomické aktivity, možnosti práce na zkrácený úvazek, nejčastěji vykonávaných zaměstnání, úrovně odměňování těchto osob v relaci k ostatním věkovým skupinám v České republice, příjmů domácností těchto osob, přístupu k hledání práce, délky nezaměstnanosti, jejich účasti v dalším vzdělávání apod. V druhé části studie jsou na základě údajů z analytické části identifikovány bariéry, se kterými se starší lidé na trhu práce setkávají. Součástí druhé části je i návrh opatření, jak tyto bariéry odstranit či alespoň minimalizovat.

 1. Odborná studie na téma "Dopad přijímaných  opatření  na   zlepšení  zaměstnávání osob se zdravotním postižením".

Studie je zaměřena na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V posledních dvou letech probíhají jednání o reformě systému podpory OZP na trhu práce s komplexnějším přístupem, je předpoklad uplatnění některých změn již v průběhu let 2017 - 2018. Potřeba této studie byla vyvolána aktivitou a zájmem sociálních partnerů o aktuální problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) a jejich situaci na trhu práce. Cílem je shromáždit a prezentovat některé kritické poznatky i dosažené zkušenosti v oblasti zaměstnanosti, které přes dosud uskutečněné kroky a opatření jak v legislativní, tak v exekutivní a v organizační oblasti nepřinášejí očekávané pozitivní výsledky ve zvýšené zaměstnanosti OZP na trhu práce.

 

 1. Odborná studie na téma "Zaměstnávání osob sociálně vyloučených a osob s nízkou kvalifikací".

Studie je zaměřena na problematiku zaměstnávání osob s nízkým vzděláním a nízkou kvalifikací a na otázku bariér, které brání jejich zaměstnávání, a to jak na nabídkové, tak na poptávkové straně trhu práce. Studie je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na aktuální stav, tj. jejím cílem je popsat situaci této skupiny osob na trhu práce. První část vychází z dostupných datových zdrojů Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí a týká se následujících oblastí - struktury dané skupiny osob z hlediska ekonomické aktivity, nejčastěji vykonávaných zaměstnání, úrovně odměňování těchto osob v relaci k ostatním zaměstnancům v České republice, příjmů domácností těchto osob, přístupu k hledání práce, délky nezaměstnanosti, jejich účasti v dalším vzdělávání apod. V druhé části studie jsou na základě údajů z analytické části identifikovány bariéry, se kterými se lidé s nízkou kvalifikací na trhu práce setkávají. Součástí druhé části je i návrh opatření, jak tyto bariéry odstranit či alespoň minimalizovat.

 1. Odborná studie na téma "Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody".

Zpracování "Pilotní analýzy ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po VTOS i ve VTOS je realizováno ve spolupráci s Úřady práce a Vězeňskou službou. V analýze jsou na základě získaných údajů identifikovány bariéry, se kterými se lidé po VTOS a ve VTOS setkávají. Součástí analýzy je i návrh opatření, jak tyto bariéry odstranit či alespoň minimalizovat.

 1. Odborná studie na téma "Zaměstnávání cizinců z Ukrajiny".

 Studie je zaměřena na aktuální situaci v oblasti zaměstnávání cizinců z Ukrajiny. Stanovila si jako cíl zmapovat potenciál pro zaměstnávání občanů Ukrajiny na pracovním trhu České republiky a aspekty, které brání jeho efektivnímu využití. Součástí studie je i návrh opatření, jakým způsobem co nejvíce vstup cizincům z Ukrajiny na trh práce ČR usnadnit.

     Uvedené studie byly svými autory prezentovány na mezinárodní konferenci, kterou Asociace samostatných odborů uspořádala dne 18. listopadu 2016 za účasti zahraničních hostů ze Slovenska, Polska, Maďarska a Německa. Konference se také zúčastnil zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí.

     V úvodu konference vystoupil předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vítám Vás na konferenci Asociace samostatných odborů, která má za cíl vyhodnotit uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v České republice.

Dovolte mi, abych  mezi námi přivítal zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR paní JUDr. Kateřinu  Štěpánkovou.

Současně omlouvám paní ministryni Michaelu Marksovou, která se nemohla této naší konference zúčastnit ze zdravotních důvodů, přestože původně se o téma konference zajímala a chtěla se zúčastnit.

Rád také mezi námi vítám kolegy ze zpřízněných zahraničních odborových svazů:

Ze Slovenska na konferenci přijeli představitelé Odborového zväzu pracovníkov v poľnohospodárstve -

Ing. František Baláž, předseda svazu a Mgr. Dušan Urban.

Z Polska zastupuje ZZPR pan Janusz  Gużda  a paní Urszula Dolżycka.

Maďarsko reprezentuje delegace zástupců Odborového svazu pracovníků hornictví, energetiky a lehkého průmyslu v čele s panem László Csató, členem předsednictva a celostátní rady a předsedou základní organizace u Elektrárny Mátra, a.s.

Dále pak pan Tibor Vígh, člen celostátní rady, paní Merk Jánosné, členka celostátní rady, paní Eszter Jantner, členka celostátní rady a pan Tibor Szabó, poradce předsedy odborového svazu.

A z Německa přijela Katharina Varelmann, z PECO Institutu pro udržitelný regionální rozvoj.

Dovolte mi, abych také přivítal  naše příznivce, kteří sledují přímý přenos naší konference na naší odborové  televizi ,,www.odbory. info".

Kolegyně a kolegové,

je to již druhá mezinárodní konference.  Na první,  která se konala v roce 2015, jsme  prezentovali téma "vliv minimální mzdy  na zaměstnanost".

A mohu s potěšením prohlásit, že naši podnikatelé při projednávání minimální mzdy v tripartitě přestali používat argument, že zvyšující se minimální mzda připravuje zaměstnance o práci a vede k propouštěním.

Shodou okolností je v České republice po roce opačná situace, podnikatelé hlásí až 100 tisícový nedostatek pracovních sil a nezaměstnanost je na úrovni 4,5 %. Pro Vaši informaci, před rokem byla míra nezaměstnanosti 6,2 %. Ve srovnání s dalšími členskými zeměmi EU je to úspěšný výsledek.

Musíme ale konstatovat, že se naše společnost stále potýká s problémem zvyšování zaměstnanosti určitých skupin obtížně zaměstnavatelných skupin obyvatelstva.

Na druhé straně jsou tady tendence dovézt zahraniční dělníky, a tím vyplnit mezeru v chybějících počtech zaměstnanců, aniž bychom se snažili zaměstnat právě osoby, které se obtížně zaměstnávají.

Proto je zapotřebí konkrétně identifikovat osoby nejvíce znevýhodněné na trhu práce, hledat opatření v oblasti zaměstnanosti v jejich prospěch.

Není možné v rámci tržního hospodářství vyloučit určitou část obyvatelstva z pracovního procesu jenom proto, že díky svému určitému handicapu nezvládají pracovní proces, kdy podnikatelé se honí neomezeně za ziskem a tyto občany diskriminují.

Je samozřejmě pravda, že někteří si opravdu za to můžou sami, ale je špatné, že člověk, který neúmyslně udělal lidskou chybu, již nenajde svoje uplatnění v životě a nikdo mu nepodá pomocnou ruku. Opravdu demokratickou zemi poznáte také podle toho, jak se chová státní zřízení jak k dětem, tak také k nemocným a důchodcům.

Já jsem přesvědčen, že v těchto oblastech máme co dohánět. Společnost nemůže neustále jenom preferovat honbu za penězi a bezohledné chování.

Chceme využít a poučit se z příkladů dobré práce, které překonávají bariéry v zaměstnání těchto skupin obyvatelstva a současně vytvořit srovnatelné podmínky pro zaměstnání zahraničních zaměstnanců, aby nenarušovali pracovní trh a plně se integrovali do české společnosti.

 Je třeba vycházet z toho, že zaměstnanost je považována za nejlepší ochranu před chudobou a sociálním vyloučením.

Pro některé občany je práce sluníčkem a motorem jejich života.

Já jsem přesvědčen, že by si to některé skupiny podnikatelů měly uvědomit.

Proto studie, které vycházejí z tématu této konference, musí oslovit naše cílové skupiny:

- zaměstnance dlouhodobě nezaměstnané,

- osoby zdravotně postižené a sociálně vyloučené,

- zahraniční zaměstnance,

- odborové organizace,

- sociální partnery,

- zahraniční sociální partnery.

Dovolte mi, abych Vám nyní přiblížil témata předložených studií:

 1. Aktuální stav pracovního trhu v ČR
 2. Problémy zaměstnanosti mladých lidí
 3. Problémové uplatnění osob v předdůchodovém věku na trhu práce
 4. Dopad přijímaných opatření na zlepšení zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
 5. Zaměstnávání osob sociálně vyloučených a osob s nízkou kvalifikací
 6. Analýza zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody
 7. Zaměstnávání cizinců z Ukrajiny.

Rozhodli jsme se vyhodnotit tuto strukturální nezaměstnanost způsobenou nesouladem většiny nabídky práce a poptávky po práci. Chceme přesvědčit úřady práce, aby více braly zřetel na zaměstnávání osob, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni.

Chceme přesvědčit naši vládu, aby připravila takové zákony, které usnadní osobám obtížně zaměstnavatelným na trhu práce uplatnění a zařazení do pracovního procesu.

Chceme přesvědčit poslance a senátory, aby neblokovali zbytečně legislativní proces, a tak skutečně pomohli.