Odborné studie:
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace k projektu "Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova – 2. etapa“

Název projektu:                     Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova – 2. etapa

Zkrácený název:                     Sociální dialog v zemědělství

Registrační číslo projektu:    CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010453

Poskytovatel dotace:            Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Příjemce:                                Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR)

Partner:                                 Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP)

Doba realizace:                      1. 3. 2019 – 28. 02. 2022

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu sociálního dialogu na odvětvové a podnikové úrovni, v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova, na rozvoj struktury a zvyšování účinnosti sociálního dialogu a rozvoj analytické a odborné kapacity sociálních partnerů v zemědělství. Projekt zahrnuje odborné studie, workshopy, kulaté stoly, metodickou příručku a průzkum. Navazuje na projekt Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech  trvale udržitelného rozvoje zemědělství, CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002116.

Dlouhodobým cílem projektu je zlepšit situaci na trhu práce v zemědělství a postavení zaměstnanců v zemědělství, střednědobým cílem je kvalitnější sociální dialog. Širším konkrétním cílem, který můžeme projektem přímo ovlivnit, je zvýšení odborné úrovně členů OSPZV-ASO ČR  a ČMSZP ve vedení efektivního sociálního dialogu.

Projekt si v rámci tohoto cíle klade tyto konkrétní cíle dílčí:

1) Zpracováním 4 odborných studií a 1 průzkumu a jejich diseminací členským základnám OSPZV-ASO ČR a ČMSZP zlepšit obecné a systematické znalosti členů obou svazů o kontextu vývoje mezd a pracovních podmínek.

2) Pokračováním v informačním servisu, pokračováním v metodické podpoře a dalším rozvojem této podpory (aktualizace a rozšíření metodické příručky) a dále zprostředkováním evropské dobré praxe (12 zahraničních cest) zvýšit konkrétní znalosti členů obou svazů o vývoji mezd a pracovních podmínek, o nových zákonech, o zahraničních trendech posílením mezisvazové diskuse zejména na místní úrovni podpořit častější setkávání členů základních organizací, osobní výměnu názorů a trénink komunikačních,  dovedností.

Projekt vybaví sociální partnery informacemi, znalostmi a dovednostmi potřebnými pro udržování sociálního smíru v odvětví zemědělství. Na závěr projektu bude provedena evaluace naplnění konkrétních cílů dílčích (na základě průběžné zpětné vazby, závěrečné ankety, s využitím zápisů ze zahraničních cest apod.) i pokroku v naplnění cíle střednědobého a dlouhodobého (na základě zápisů z  workshopů a kulatých stolů, i připomínek k legislativě).

Popis klíčových aktivit projektu

01 Příprava a tvorba metodické podpory pro sociální dialog ve vybraných oblastech zemědělství

KA 01 naplňuje konkrétní dílčí cíl 1 a reaguje na průběžnou potřebu členů OSPZV-ASO ČR a ČMSZP orientovat se v trendech celospolečenského a ekonomického dění, které mají vliv na výši mezd, utváření pracovních podmínek a úroveň péče o zaměstnance v zemědělství. Získané informace a znalosti využijí členové obou svazů jak v projektu (KA 01, KA 04 -zohlednění při výběru zahraničních dobrých praxí, KA 03 zohlednění při výběru témat týkajících se kontextu pracovních podmínek pro vedení sociálního dialogu v rámci kulatých stolů), které ovlivňuje postavení zaměstnanců v zemědělství a na trhu práce.

Odborné studie:

Poskytnou aktuální a nezávislá data, která jsou nezbytná pro navození důvěry mezi sociálními partnery a pro vytvoření společného obrazu o pracovních podmínkách a pracovněprávních vztazích v zemědělství. Odborné studie budou zaměřeny na témata ovlivňující situaci zemědělských podniků a jejich zaměstnanců v době 4. průmyslové revoluce, nová legislativa a její výklad, vývoj české i evropské zemědělské politiky, ekonomická situace země, vývoj trhu práce, úroveň odborného vzdělávání atd.

 Témata:

 1. Jak se projeví 4. průmyslová revoluce na změnách v zemědělství
 2. Společná zemědělská politika a role sociálních partnerů v její přípravě a realizaci
 3. Proměna venkova v době 4. průmyslové revoluce
 4. Možnosti sociálního dialogu v oblasti motivace k zaměstnanosti v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova

Výstup: 4 odborné studie

02 Průzkum zaměřený na trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova v době 4. průmyslové revoluce

Průzkum bude zaměřen na trvale udržitelný rozvoj zemědělství a venkova v době 4. průmyslové revoluce a bude se týkat zejména těchto oblastí:

Práce v zemědělství jako prestižní záležitost

Co konkrétně může přispět k trvale udržitelnému rozvoji zemědělství a venkova

Co je to precizní zemědělství

Co konkrétně může přispět k trvale udržitelnému rozvoji zemědělství a venkova

Je dostatečná infrastruktura pro práci v zemědělství, aby se život na venkově mohl rozvíjet 

Jak mít dostatek relevantních informací k Společné zemědělské politice EU po roce 2020+

Motivace k podnikání zemědělství.

Průzkumu se zúčastní minimálně 500 respondentů cílové skupiny a bude prováděn na celém území ČR.

Výstup: Závěrečná zpráva z průzkumu

03 Diseminace metodické podpory

V rámci této aktivity se uskuteční následující akce:

12 workshopů (20 účastníků/workshop, tj. celkem 240, 10 podpořených osob/workshop, tj. celkem 120 podpořených osob)

12 kulatých stolů (20 účastníků/KS, tj. celkem 240, 10 podpořených osob/KS, tj. celkem 120 podpořených osob)

1 mezinárodní konference (100 účastníků, 50 podpořených osob)

1 závěrečná konference (50 účastníků, 30 podpořených osob)

Úvodní workshopy (3) - společná jednání obou sociálních partnerů, identifikace aktuálních problémů příslušného odvětví.

Odborné workshopy (4) - budou probíhat samostatně na straně obou soc. partnerů v jednotlivých regionech, cílem bude získat odborná stanoviska za stranu zaměstnavatelů a zaměstnanců k definovaným aktuálním problémům příslušného regionu.

Interaktivní workshopy (5) - spol. workshopy za účasti zástupců obou soc. partnerů v jednotlivých regionech, přednesení odborných stanovisek obou soc. partnerů, cílem je sjednocení názorů obou soc. partnerů a formulace společného stanoviska pro jednání konferencí. Výstupy budou využity k dopracování, resp. aktualizaci dopadových studií.

Kulaté stoly (12) společně oba soc. partnery s vybranými účastníky příslušného regionu, prezentace poznatků o praxi v zahraničí v porovnání zkušeností jednotlivých zemí EU, účast zahraničních expertů.

Konference:

Mezinárodní  konference za účasti obou sociálních partnerů, přizvaných zahraničních expertů a zástupců státních institucí,

Společná závěrečná konference - přednesení, resp. formulace spol. stanoviska obou soc. partnerů k současnému, aktuálnímu stavu ve vazbě na problémy příslušných regionů, prezentace stanovisek soc. partnerů k problematice dopadů leg. změn a norem v odvětví zemědělství,

Prezentace stanovisek soc. partnerů k problematice zaměstnanosti v zemědělství v ČR v porovnání s ostatními zeměmi v EU,

Odsouhlasení stanoviska obou soc. partnerů pro jednání vedené na úrovni RHSD ČR, zejména týkajících se reformy SZP.

Výstup: Zápisy z 12 workshopů a 12 KS

04 Zahraniční dobrá praxe v sociálním dialogu v zemědělství

Ekonomické a sociální trendy mají evropský nebo celosvětový rozměr a i zaměstnavatelské a odborové organizace jsou dnes mezinárodně propojeny. Pro vedení kvalifikovaného a moderního sociálního dialogu a pro úspěšné kolektivní vyjednávání je tak i pro české sociální partnery nutností znát zahraniční dění a umět si z něj vybírat modely aplikovatelné v domácím prostředí. Na tuto nutnost reaguje KA 04. Získané vědomosti využijí členové OSPZV-ASO ČR a ČMSZP jak v projektu (KA 03 při výběru témat pro vedení sociálního dialogu v rámci workshopů a kulatých stolů), tak při každodenní činnosti, která ovlivňuje postavení zaměstnanců v zemědělství a na trhu práce.

Přenos dobrých praxí z evropských zemí bude probíhat formou zahraničních cest, při nichž navštívíme zaměstnavatelské a odborové organizace (vedle národních centrál se seznámíme i s fungováním místních organizací). Při návštěvách se detailně seznámíme např. s parametry minimální mzdy v jednotlivých zemích, režimem pracovní doby apod. OSPZV - ASO ČR dlouhodobě spolupracuje např. s těmito organizacemi:

- Německo/IG BAU,

- Dánsko/3F - United Federation of Danish Workers

- Itálie /FAI-CISL 

- Chorvatsko/PPDIV

- Slovinsko/KZI

- Brusel/Evropský hospodářský a sociální výbor

ČMSZP je v kontaktu např. s těmito organizacemi:

- Slovensko/RUZ

- Polsko

- Holandsko/LTO

- Brusel/EMB

Další nabídky máme např. ze Švédska nebo z Velké Británie.

Finální plán zahraničních cest a s nimi spojené přesné náklady stanovíme v průběhu realizace projektu dle aktuálních témat, které budeme v sociálním dialogu řešit.

Výstupy: 12 zahraničních cest, zápisy

05 Řízení projektu

Účelem této aktivity je vytvořit manažerské, organizační a administrativní podmínky pro úspěšnou realizaci klíčových aktivit projektu.

Bude se skládat z těchto činností:

 • uzavření pracovních smluv se členy realizačního týmu
 • založení projektové dokumentace (elektronické i fyzické)
 • řízení projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválené projektové žádosti a v souladu s podporovanými aktivitami Výzvy 094 a Investiční priority 1.3 OPZ
 • aplikace Pravidel pro žadatele a příjemce (obecné i specifické části)
 • komunikace s poskytovatelem dotace
 • koordinace projektového týmu (porady)
 • koordinace využití výstupů projektu (zejména závěrů, připomínek a doporučení z workshopů, kulatých stolů, mezinárodní konference) mimo projekt (v každodenní spolupráci obou svazů s ústředními orgány státní správy v otázkách pracovních podmínek, pracovněprávních vztahů, Společné zemědělské politiky, politiky zaměstnanosti, EU, BOZP apod.)
 • kontrola plnění harmonogramu, výstupů a indikátorů
 • kontrola způsobilosti výdajů a čerpání rozpočtu
 • zpracovávání monitorovacích zpráv, žádostí o platbu a závěrečné evaluační zprávy
 • poskytnutí součinnosti při kontrole na místě
 • vytváření podmínek pro udržitelnost projektu

V rámci této aktivity provedou členové realizačního týmu na konci projektu (poslední 3 měsíce realizace) závěrečnou evaluaci projektu.

 

Kontakt:

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů ČR

(OSPZV-ASO ČR),

Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2

Mgr. Irma Procházková

Tel.: +420 602 143 868

e-mail: info@ospzv-aso.cz