Asociace samostatných odborů se rozhodla v roce 2019 realizoval projekt, který je zaměřen na roli sociálního dialogu jako prevence polarizace společnosti a nástroje k práci s lidským kapitálem v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce.

Společnost se mění a změny postupují čím dál rychleji. Mezi největší výzvy současnosti patří zvládnutí robotizace nebo stále větší společenské polarizace.

Nástup čtvrté průmyslové revoluce změní svět k nepoznání. Některé profese zaniknou, jiné budou vykonávat stroje. Kombinace ekonomické nerovnosti a politické polarizace ohrožuje sociální solidaritu, na níž spočívá legitimita našeho hospodářského a politického systému. Je zapotřebí realizovat efektivnější opatření směrem k práci s lidským kapitálem tak, aby umožnilo více lidem těžit z technologické změny.

Technologická revoluce klade důraz na dovednosti a vzdělání, části populace se tak snižují možnosti, jak se prosadit na pracovním trhu. Důležitým úkolem společnosti je intenzivně pracovat na zkvalitnění pracovních příležitostí a dobrém ohodnocení zaměstnanců.

Projekt byl zaměřen na tyto problémové oblasti:

 1. Role sociálního dialogu při snižování nerovností na českém trhu práce
 2. Sociální stratifikace v ČR a polarizace české společnosti
 3. Společenská odpovědnost firem a veřejně prospěšné projekty s potenciálem snižování nerovností ve společnosti a zvyšování digitální gramotnosti
 4. Role odborů v procesu přípravy kvalifikovaných pracovníků jako nástroje sociální mobility
 5. Diskriminace na trhu práce a kritická analýza fungování nástrojů používaných pro zmírnění diskriminace
 6. Příjmové a majetkové nerovnosti, zadlužení domácností – příčiny, důsledky a návrhy řešení
 7. Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku – fáze II.

 Cíle projektu jsou: 

 1. Popsat aktuální trendy z hlediska polarizace společnosti v České republice a identifikovat klíčové faktory, které polarizaci významně ovlivňují a navrhnout opatření, jak působení těchto faktorů eliminovat.
 1. Popsat aktuální stav v oblasti příjmových a majetkových nerovností v České republice a identifikovat faktory, které brání jednotlivým domácnostem uniknout z pasti chudoby a navrhnout opatření, jak minimalizovat chudobu ve společnosti.
 1. Popsat roli sociálního dialogu v oblasti snižování nerovností na českém trhu práce a navrhnout nové formy aktivizace a další opatření, aby výsledky kolektivního vyjednávání přispívaly v době digitalizace a automatizace ke zlepšení situace co nejvíce počtu obyvatel České republiky.
 1. Popsat aktuální stav v oblasti společenské odpovědnosti firem v ČR a identifikovat klíčové oblasti, na které by měly být aktivity firem zaměřeny v souladu s rozvojem nového uspořádání společnosti, tzv. Společnosti 4.0.
 1. Zmapovat a popsat formy participace odborů na přípravě budoucích kvalifikovaných pracovníků, včetně role odborů v zahraničních systémech odborného vzdělávání a přípravy a popisů konkrétních příkladů zapojení odborů do různých úrovní a aspektů řízení těchto systémů.
 1. Analýza podmínek pro činnost sociálních podniků pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a návrhy možných změn ke zlepšení podmínek při zřizování a udržitelnému provozování sociálních podniků.

Cílové skupiny:

 • Zaměstnanci, dlouhodobě nezaměstnaní
 • Osoby zdravotně postižené a sociálně vyloučené
 • Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
 • Odborové organizace
 • Úřad práce ČR
 • Sociální partneři v ČR
 • Sociální partneři v zahraničí

 Odborné studie zpracované v rámci projektu:

Sociální stratifikace v České republice a polarizace české společnosti    

Social stratification in the Czech Republic and polarization of Czech societySocial stratification in the Czech Republic and polarization of Czech society

Role odborů v procesu přípravy kvalifikovaných pracovníků jako nástroji sociální mobility   

The Role of Trade Unions in the Process of Training Skilled Workers as a Tool for Social Mobility

Diskriminace na trhu práce a kritická analýza fungování nástrojů používaných pro zmírnění diskriminace

Discrimination in the labour market and critical analysis of the functioning of tools used to alleviate discrimination

Role sociálního dialogu při snižování nerovnosti na českém trhu práce

The role of the social dialogue in reducing inequalities in the Czech labour market

Příjmové a majetkové nerovnosti, zadlužení domácností - příčiny, důsledky a návrhy řešení

Income and property inequalities, household debt - Causes, consequences and possible solutions

Společenská odpovědnost firem a veřejně prospěšné projekty s potenciálem snižování nerovnosti ve společnosti a zvyšování digitální gramotnosti

Příloha: Společenská osdpovědnost firem... 

Social responsibility of companies and projects beneficial for public with a potential to decrease inequalities in society and to increase digital literacy

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na

specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku - fáze II

Legislative and institutional conditions for the activity of social enterprises and for employment of persons disadvantaged in the labour market with regard to specific features of employment of sentenced persons and persons with criminal record

Průzkum

Průzkum mezi zaměstnavateli o poskytovaných zaměstnaneckých benefitech podle existence kolektivní smlouvy