• Zveřejněno: 17.04.2023
Informace k projektu ASO "Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR a dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců" (aktivity financované z příspěvku na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.)  

Asociace samostatných odborů v roce 2023 zaměřila své aktivity na budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR, dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců a na aspekty důstojné práce, a tak přispět k udržitelnému hospodářskému růstu a odstranění důsledků pandemie koronaviru.

Asociace samostatných odborů v rámci projektu realizovala zpracování 7 odborných studií, které jsou zaměřeny na prioritní oblasti sociální ochrany zaměstnanců.

Uskutečnily se 3 průzkumy formou dotazníkového šetření mezi zástupci sociálních partnerů.

Dále se v rámci projektu uskutečnilo 10 kulatých stolů, 7 odborných konferencí, 7 diskusních fór, 2 mezinárodní konference (1x prezenčně, 1x on-line), tvorba podpůrných materiálů (sborník odborných studií, odborné články, analýzy a rozhovory k výstupům projektu) a 1 zahraniční cesta za účelem získávání aktuálních zkušeností z dobré praxe.

Pro podporu publicity výstupů projektu jsou veškeré výstupy zveřejněny na portálu ASO www.odbory.info a na webových stránkách ASO. Vzhledem k tomu, že mezi zástupci cílové skupiny jsou zaměstnanci, kteří nemají vždy optimální přístup k elektronické verzi dokumentů, bude vydán sborník odborných studií a analýz.

Projekt je zaměřen na následující prioritní oblasti sociálního dialogu:  

Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR

Cílem aktivit je zachycení nových trendů v působení odborových organizací a v kolektivním vyjednávání, legislativní i nelegislativní řešení týkající se budoucnosti kolektivního vyjednávání a vývoj minimální mzdy. Obsahem kolektivních smluv by měl být vždy udržitelný rozvoj, kde musí být vyváženy všechny tři jeho pilíře, kterými jsou ekonomická, environmentální a sociální udržitelnost. Nejenom ve vazbě na podnik samotný, ale z dlouhodobého hlediska i ve vazbě na celou ekonomiku a trh práce. Je třeba chránit jak zaměstnance, tak zároveň např. plně využívat potenciál moderních technologií, pozitivně podporovat mobilitu na trhu práce a zohledňovat strukturální transformace trhu práce a ekonomiky.

Dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců

Práce v digitalizovaném průmyslu vyžaduje nové kompetence zaměstnanců. Jde zejména o informačně-technické odborné znalosti, které se liší v závislosti na daném odvětví. Stejně tak důležitá je však i schopnost pracovat v komplexních databázových systémových prostředích. Od jednotlivců se očekává, že budou při výkonu práce flexibilní, samostatní a schopni řešit stále častěji projektově postavené pracovní úkoly. Zavádění a využívání moderních technologií významným způsobem mění pracovní podmínky. Díky digitalizaci, automatizaci a robotizaci se významným způsobem mění jednotlivá pracoviště a charakter práce. Kvalita pracovního života není zásadní jen pro samotného zaměstnance, ale i pro jeho zaměstnavatele, protože se od ní odvíjí zejména produktivita a kvalita odvedené práce.

Důstojná práce

Cílem je podchytit všechny aspekty důstojné práce a vyhodnotit jejich naplňování z pohledu zaměstnanců ČR (členů ASO). Dílčím cílem bude popsat slabá místa z hlediska zajištění důstojné práce v ČR. Šetření bude zaměřeno na všechny aspekty důstojné práce a umožní identifikovat oblasti, na které by měly odborové organizace zaměřit svou pozornost.

 

Odborné studie ke stažení:

Vliv kolektivního vyjednávání v oblasti zabezpečování pracovních podmínek na jednotlivé skupiny zaměstnanců v ČR

Ochrana pracovních podmínek zaměstnanců ve vztahu k zavádění technologických změn na pracovních pozicích

Změny pracovních podmínek a kvality pracovního života v ČR  a jejich vliv na zdraví a bezpečnost zaměstnanců

Možnosti zapojení zaměstnanců do kolektivního vyjednávání

Vliv postupující automatizace a digitalizace na pracovní kompetence zaměstnanců

Budoucnost kolektivního vyjednávání v ČR

Důstojná práce

 

Odborné studie ke stažení v angličtině: 

The impact of collective bargaining in the area of securing working conditions on individual groups of employees in the Czech Republic 

Protection of employees’ working conditions in relation to the introduction of technological changes in jobs 

Changes in working conditions and quality of working life and their impact on the health and safety of workers in the Czech Republic

Opportunities for employee involvement in collective bargaining

The impact of progressive automation and digitalization on employees’ work competences

The Future of Collective Bargaining in Czechia 

The Future of Collective Bargaining in Czechia 

 

Decent work

 

Průzkumy ke stažení:

Průzkum na téma: Nové trendy v působení odborových organizací a v kolektivním vyjednávání týkající se budoucnosti kolektivního vyjednávání

Průzkum na téma: Dopady technologických změn v důsledku digitalizace a automatizace na požadavky na pracovní kompetence zaměstnanců 

Průzkum na téma: Důstojná práce z pohledu zaměstnanců ČR a role odborových organizací při její realizaci