• Zveřejněno: 31.12.2018

Projekt ASO v roce 2018 "Budoucnost práce a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností"

(Úhrada nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2018)

Asociace samostatných odborů realaizovala v roce 2018 projekt, který byl zaměřen na budoucnost práce a novou strategii kolektivního vyjednávání v nastávající době 4. průmyslové revoluce.

Projekt byl zaměřen na tyto problémové oblasti:

1.    Regulace dopadů technologických změn na poptávku po pracovní síle

2.    Zabránění vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti a nové uplatnění na trhu práce v důsledku                          technologických změn pro znevýhodněné skupiny zaměstnanců

3.    Zvyšování digitální gramotnosti zaměstnanců 

4.    Zajištění informační podpory pro zvýšení motivace zaměstnanců účastnit se dalšího vzdělávání

5.    Zvýšení úrovně minimální mzdy jako nástroje v boji proti polarizaci zaměstnanosti, proti prekérní               práci a růstu chudoby

6.    Možnosti zvyšování formálně i neformálně získané kvalifikace a dovedností ve vyšším věku a                       možnosti systematické informační a poradenské podpory

7.    Strategie odborů v digitální době.

Prostřednictvím aktivit projektu byly zaměstnancům zpřístupněny nejdůležitější informace o změnách na pracovním trhu a o měnících se požadavcích na pracovní sílu.  Snahou projektu bylo vsysvětlit zaměstnancům, že již v průběhu několika příštích let bude zapotřebí, aby si zvyšovali kvalifikaci a procházeli rekvalifikací a získávali tak dovednosti potřebné v budoucnosti. Proto také odbory prostřednictvím tohoto projektu přispěly k pochopení potřeby přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám na trhu práce, která bude hlavní výzvou jak pro zaměstnance i zaměstnavatele, ale také i pro stát.  

 V rámci projektu bylo vytvořeno 7 odborných studií. Úplné znění odborncýh studií naleznete zde:

Regulace dopadů technologických změn na poptávku pracovní síle

Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze    

Role minimální mzdy ve 4. průmyslové revoluci

TREXIMA, spol. s.r.o.

Zajištění informační podpory pro zvýšení motivace zaměstnanců účastnit se dalšího vzdělávání

PhDr. Marcela PALÍŠKOVÁ, Ph.D., Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze    

Zabránění vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti a nové uplatnění na trhu práce v důsledku technologických změn pro znevýhodněné skupiny zaměstnanců 

TREXIMA, spol. s.r.o.

Zvyšování digitální gramotnosti zaměstnanců

Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze    

Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu                                                 

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

Možnosti zvyšování formálně i neformálně získané kvalifikace a dovedností ve vyšším věku a možnosti systematické informační a poradenské podpory

Národní vzdělávací fond, o.p.s.