• Zveřejněno: 02.01.2018

Projekt ASO v roce 2018 "Budoucnost práce a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností"

(Úhrada nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2018)

Asociace samostatných odborů se rozhodla v roce 2018 uskutečnit projekt, který bude zaměřen na budoucnost práce a novou strategii kolektivního vyjednávání v nastávající době 4. průmyslové revoluce.

Projekt bude zaměřen na tyto problémové oblasti:

1.    Regulace dopadů technologických změn na poptávku po pracovní síle

2.    Zabránění vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti a nové uplatnění na trhu práce v důsledku                          technologických změn pro znevýhodněné skupiny zaměstnanců

3.    Zvyšování digitální gramotnosti zaměstnanců 

4.    Zajištění informační podpory pro zvýšení motivace zaměstnanců účastnit se dalšího vzdělávání

5.    Zvýšení úrovně minimální mzdy jako nástroje v boji proti polarizaci zaměstnanosti, proti prekérní               práci a růstu chudoby

6.    Možnosti zvyšování formálně i neformálně získané kvalifikace a dovedností ve vyšším věku a                       možnosti systematické informační a poradenské podpory

7.    Strategie odborů v digitální době.

Prostřednictvím aktivit projektu budou zaměstnancům zpřístupněny nejdůležitější informace o změnách na pracovním trhu a o měnících se požadavcích na pracovní sílu.  Snahou projektu bude zaměstnancům vysvětlit, že již v průběhu několika příštích let bude zapotřebí, aby si zvyšovali kvalifikaci a procházeli rekvalifikací a získávali tak dovednosti potřebné v budoucnosti. Proto také odbory prostřednictvím tohoto projektu chtějí přispět k pochopení potřeby přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám na trhu práce, která bude hlavní výzvou jak pro zaměstnance i zaměstnavatele, ale také i pro stát.