Název projektu:                    Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale                                                             udržitelného rozvoje zemědělství a venkova

Zkrácený název:                  Sociální dialog v zemědělství

Registrační číslo projektu:     CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002116

Poskytovatel dotace:            Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Příjemce:                            Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných                                                 odborů ČR (OSPZV-ASO ČR)

Partner:                               Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP)

Doba realizace:                    1. 3. 2016 – 28. 02. 2019

 

Popis klíčových aktivit projektu

Klíčová aktivita 01 - Analýza a návrh rozvoje současného stavu sociálního dialogu ve vybraných oblastech zemědělství

 

1.         Specifikace dopadů v odvětví zemědělství v souvislosti s legislativními normami a změnami, s cílem nalezení vzájemné shody obou sociálních partnerů.
Výstupem bude stanovisko sociálních partnerů k projednávaným legislativním normám, které mají sociální, ekonomické a ekologické dopady do odvětví zemědělství.

 

2.         Sociální dialog a zaměstnanost s využitím mezinárodní spolupráce.

Výstupem bude vytvoření informačních zdrojů a pochopení problematiky s využitím odborných podkladů sociálního dialogu v zemích EU, srovnání přístupů k sociálnímu a důchodovému zabezpečení zaměstnanců a vytváření optimálních pracovních podmínek v odvětví zemědělství.

3.         Přístup k nové Společné zemědělské politice EU, porovnání národních politik s důrazem na domácí podmínky jednotlivých zemí EU.
Výstupem bude prezentace stanovisek sociálních partnerů k problematice zemědělství v ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU. Identifikované problémy budou zpracovány formou odborné studie.

Termín: 1.-12. měsíc realizace projektu
Výstup: Odborná studie - identifikované problémy ve vybraných oblastech zemědělství.

 

Klíčová aktivita 02 - Příprava a diseminace metodické podpory sociálního dialogu ve vybraných oblastech zemědělství

·         12 workshopů (20 účastníků, celkem 240)

·         12 kulatých stolů (20 účastníků, celkem 240)

·           1 mezinárodní konference - 50 účastníků

·           1 závěrečná konference - 80 účastníků

 

Úvodní workshopy (6) - společná jednání obou sociálních partnerů, identifikace aktuálních problémů příslušného odvětví.

Odborné  workshopy (3+3) - budou probíhat samostatně na straně obou sociálních partnerů v jednotlivých regionech, cílem získat odborná stanoviska za stranu zaměstnavatelů a zaměstnanců k definovaným aktuálním problémům příslušného regionu.

Interaktivní workshopy (6) - společné workshopy za účasti zástupců obou sociálních partnerů v jednotlivých regionech, přednesení odborných stanovisek obou sociálních partnerů, cílem sjednocení názorů obou sociálních partnerů a formulace společného stanoviska pro jednání konferencí.  Výstupy budou využity k dopracování, resp. aktualizaci odborných studií.

Kulaté stoly (12) - společné pro oba sociální partnery s vybranými účastníky příslušného regionu, prezentace poznatků z dobré praxe v zahraničí, porovnání zkušeností z jednotlivých zemí EU, účast zahraničních expertů.

Společná mezinárodní konference  za účasti obou sociálních partnerů, budou přizváni zahraniční experti a zástupci státních institucí a partnerů.

Společná závěrečná konference - přednesení, resp. formulace společného stanoviska obou sociálních partnerů k současnému, aktuálnímu stavu ve vazbě na problémy příslušných regionů, prezentace stanovisek sociálních partnerů k problematice dopadů legislativních změn a norem v odvětví zemědělství - prezentace stanovisek sociálních partnerů k problematice zaměstnanosti v zemědělství v ČR v porovnání s ostatními zeměmi  EU, odsouhlasení stanoviska obou sociálních partnerů pro jednání vedené na úrovni RHSD ČR. 

Termín: 13.-36. měsíc realizace projektu.

 

Klíčová aktivita 03 - Přenos zkušeností z dobré praxe ze zahraničí v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova

V rámci projektu se uskuteční 12 zahraničních cest za účelem získávání zkušeností z dobré praxe v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova.
OSPZV-ASO ČR uskuteční 6 zahraničních cest a partner projektu ČMSZP uskuteční také 6 zahraničních cest.

Zahraniční cesty budou orientovány především na návštěvu sociálních partnerů v sousedních zemích  - Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko a Francie.
Výstupy:
Zápisy a prezentace ze zahraničních cest

Termín: 1.-30. měsíc realizace projektu. 

 

Klíčová aktivita: 04 - Tvorba metodické podpory

V rámci projektu, který bude zaměřen na oblasti udržitelného rozvoje zemědělství a venkova se vytvoří následující podpůrné nástroje sociálního dialogu:

a) Nové moderní informační zdroje prostřednictvím nové aplikace v rámci portálu      www.odbor.info "Udržitelný rozvoj zemědělství a venkova". V rámci této aplikace budou pravidelně zveřejňovány informace z příslušných oblastí zemědělství zejména z pracovněprávní oblasti.
b) Vytvoří podpůrné informační materiály zaměřené na aktuální informační potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců:

·         Metodická příručka "Práva a povinnosti zaměstnavatele v zemědělství v pracovněprávních vztazích"  

·         Metodická příručka "Práva a povinnosti zaměstnanců v zemědělství v  pracovněprávních vztazích"

c) Přenos výstupů projektu do RHSD ČR a na úroveň EU a evropských zaměstnavatelských a zaměstnaneckých struktur v zemědělství
d) Praktické využití zkušeností z dobré praxe ze zahraničí z oblastí udržitelného rozvoje zemědělství a venkova.

Termín: 1.-36. měsíc realizace projektu.

Klíčová aktivita  05 - Řízení projektu

Cílem této aktivity je celkové řízení a administrace projektu, včetně odborného a organizačního zajištění všech klíčových aktivit a výstupů projektu po celou dobu realizace projektu prostřednictvím realizačního a řídícího týmu projektu.
Hlavní činnosti klíčové aktivity:
- koordinace realizačního týmu
- sledování harmonogramu, čerpání rozpočtu a plnění indikátorů
- komunikace s poskytovatelem dotace
- vedení projektové dokumentace a příprava monitorovacích zpráv
- evaluace projektu.

Termín: 1.-36. měsíc realizace projektu.