• Zveřejněno: 24.02.2023
 • Autor: Bohumír Velčovský

Pokud se podíváme na statistiku smrtelných, vážných i ostatních úrazů několik let zpátky, tak zjistíme, že nejčastější příčinou úrazu jsou pády. Nejhorší následky mají ale pády z výšky, a to nejčastěji ze žebříku. Následky pádu jsou fatální a není výjimkou smrtelné zranění, nebo poranění páteře, což většinou znamená upoutání na invalidní vozík. Žebříkům musí proto být na pracovišti věnována maximální pozornost.

Náš kolega svazový inspektor Bohumír Velčovský pro vás zpracoval osnovu školení, kterou můžete použít jako pomůcku pro školení zaměstnanců, kteří ke své práci používají žebřík, nebo i jako návod pro skladování, údržbu a jednoduchou zkoušku žebříku.

Je pravda, že v dnešním provozu se používají většinou již žebříky hliníkové, které se zdají bezpečnější, ale skutečnost je jiná. Jak zjišťují naši inspektoři při kontrolách pracovišť, někteří výrobci produkují vyloženě nevyhovující žebříky. Po krátkém používání odpadnou ze žebříku protiskluzné patky, které jsou z umělé hmoty, nebo u dvojitých žebříků se zdeformují zaklapovací háčky na malé plošince, která slouží k zajištění stability dvojitého žebříku. Obě tyto závady jsou nepřípustné a naši inspektoři bezpečnosti práce zakazují další používání těchto žebříků.

Za proškolení zaměstnanců i za to, že žebřík je bezpečný, zodpovídá jako za vše vedoucí pracoviště. Pokud se stane úraz vlivem pádu ze žebříku, musí vedoucí dokladovat, že pravidelně kontroloval bezpečnost žebříku a že jeho zaměstnanec byl také proškolen pro práci na žebříku. Pomoci vedoucímu při kontrole a proškolení může být i materiál, který zpracoval a dává k dispozici náš svazový inspektor Bohumír Velčovský.

 

Osnova školení:

BOZP - Práce na žebřících a práce ve výškách

 

Použité předpisy:

 1. NV č. 362/2005 Sb.
 2. ČSN EN 131-1 Žebříky – termíny, druhy funkční rozměry
 3. ČSN EN 131-2 Žebříky – požadavky, zkoušení, značení
 4. Návody k obsluze od výrobce.
 5. Identifikace rizik

 

Přenosné žebříky

 1. používá pro výstup a sestup i pro samotnou práci, kdy je zaměstnanec na žebříku vždy na zvýšeném pracovišti
 2. riziko – pád ze žebříku
 3. pro použití žebříku je stanoven limit, že ho lze použít pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí
 4. při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec otočen obličejem k žebříku a musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama
 5. pády z přenosných žebříků jsou častým zdrojem vážných úrazů. Je třeba si uvědomit nebezpečí a před práci s žebříky povést opatření, zejména proti pádu, podjetí, sklouznutí, prohnutí-zlomení a převrácení. Před použitím žebříku musí být zaměstnanec seznámen s bezpečnostními předpisy a návodem výrobce k použití.
 6. žebřík není stabilní konstrukce. Jeho nestabilita je dána nevýhodným poměrem mezi šířkou základny, která je dána vzdáleností mezi postranicemi žebříku a výškou pracoviště na žebříku.
 7. nepříznivý poměr šířky k výšce nelze podceňovat
 8. na žebříku proto nelze provádět práce, při kterých by zaměstnanec musel manipulovat s těžkými předměty, které by mohly vyvolat ztrátu stability, nebo práce, při kterých by byl nucen vyklánět se přes postranice žebříku.
 9. žebřík nemá pracovní podlahu
 10. zaměstnanec na žebříku stojí pouze na příčli, tedy nestojí celými chodidly. Kromě únavy chodidel a snížení jejich citlivosti může dojít ke sjetí nohou po příčli i ztrátě stability zaměstnance na žebříku
 11. na žebříku proto nelze pracovat dlouho a je nutné zajistit střídání nebo bezpečnostní přestávky, i když se budou provádět práce krátkodobé, které nepřesáhnou délku jedné pracovní směny
 12. stabilita žebříku závisí také na jeho sklonu (u opěrných žebříků), stavu podlahy, na které stojí a místu, o které se opírá. Žebřík lze proto použít pouze tam, kde ho lze opřít do bezpečného sklonu, postavit na pevnou a rovnou plochu, opřít o pevné místo, z kterého nesklouzne nebo se nezvrátí
 13. dvojité žebříky musí být možno také rozevřít.
 14. místo práce musí být v takové výšce, aby na něj snadno zaměstnanec dosáhl z bezpečného místa na žebříku (aby bylo možné dodržet minimální vzdálenosti od horního konce žebříku).
 15. charakter činnosti prováděné na žebříku nesmí ohrozit stabilitu žebříku nebo zaměstnance na něm. Např. nelze provádět práce, při kterých by mohl být zaměstnanec na žebříku zasažen předmětem, materiálem apod.
 16. stabilita konstrukce žebříku, která je dána jeho technickým provedením a stavem, je samozřejmostí.
 17. z výše uvedeného vyplývá, že opatřením proti pádu ze žebříku bude kromě splnění požadavků bezpečnostních předpisů také vhodnost použití žebříku pro konkrétní činnost v konkrétních podmínkách.

 

Doporučený postup:

 1. žebříky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí;
 2. udržovat žebříky v řádném technickém stavu;
 3. poškozené žebříky odstranit z pracoviště;
 4. nepoužívat poškozené žebříky, jsou-li vadné označit je, opravit nebo vyřadit,
 5. používat žebřík jen k činnostem ke kterým je určen,
 6. při manipulaci s těžkým nebo dlouhým žebříkem zajistit tuto činnost s více pracovníky,
 7. nemanipulovat s žebříky poblíž elektrického vedení
 8. při používání žebříků u dveří a v průchodech zajistit bezpečnost pomocí zábran a výstražných značek,
 9. je zakázáno pracovat nad sebou, vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám současně,
 10. je zakázáno nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku,
 11. nevynášet a snášet břemena hmotnosti nad 20 kg,
 12. je zakázáno pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od jeho konce,
 13. nevystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečistěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod.
 14. při výstupu i sestupu, ale i při práci stát vždy čelem k žebříku a středem těla uprostřed bočnic,
 15. dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku, kdy dochází ke snížení stability žebříku;

 

 1. žebřík umísťovat na pevné podlaze a zajistit jeho stabilitu, zabezpečit proti posunutí, bočnímu vychýlení, podklouznutí, jednostrannému zatížení a zvrácení protiskluzovými bodci, pryžovými botkami, bandážováním, nebo jiným zajištěním tak aby se snížilo riziko podklouznutí žebříku. U dvojitých žebříku proti rozevření;
 2. zajistit žebřík proti bočnímu vychýlení zalomenými úchyty, pásy, úvazy, háky, výztužemi apod.
 3. horní konec spolehlivě opřít o horní; postranice, popř. žebřík připevnit ke stabilní konstrukci;
 4. zajištění dostatečně dlouhého žebříku tak, aby žebřík používaný pro výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, plošinu o 1,1 m (přesah mohou nahradit pevná madla, části konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit);
 5. postavení jednoduchého žebříku ve sklonu do 2,5 : 1;
 6. při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu;
 7. před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník užívající žebřík);
 8. pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných i kovových žebříků;
 9. nepracujte na žebříku, pokud trpíte závratěmi, záchvaty apod.
 10. ověřte zdravotní stav zaměstnanců, zda jsou způsobilí vykonávat práce ve výškách (§ 133 odst. 1 písm. a) zákoníku práce).
 11. dbejte na dokonalou stabilitu žebříku a na úhel sklonu který má být 18
 12. neprodlužujte jednoduché žebříky u nichž to konstrukce nedovoluje svazováním sbíjením apod.
 13. pevné žebříky musí být zhotoveny z takového materiálu a zakotveny tak, aby nemohlo dojít k jejich deformacím ani k výkyvům,
 14. žebřík musí mít jednotnou vzdálenost příčlí, nejvíce 0,33 m, příčle se nesmějí v bočnicích otáčet.
 15. mezi žebříkem a jakoukoliv konstrukcí na straně výstupu musí být ponechán volný prostor nejméně 0,65 m,
 16. mezi příčlemi a stěnou nebo jinou konstrukcí na straně odvrácené od výstupu musí být ponechán volný prostor nejméně 0,18 m,
 17. žebříky musí být zhotoveny z takových materiálů, aby bezpečně snesly požadované zatížení,
 18. dvojité žebříky musí být opatřeny zajišťovacími řetízky, táhly a kování,

 

Zkoušení žebříků

 1. zkoušky se provádějí jednou za půl roku.
 2. u jednoduchých žebříků se zkouška provádí tak, že příčel zajištěného žebříku ve sklonu 15° od svislice se postupně zajišťuje po dobu 1 minuty zátěží 250 kg. Zátěž se soustředí uprostřed každého příčle na kovovou podložku 100 mm širokou. Při této zkoušce se nesmějí vyskytnout žádné deformace nebo trhliny. Zkouška pokračuje tím, že se žebřík podepře na obou koncích pod krajními příčli, zatíží se uprostřed 80 kg a lehce rozkmitá. Přitom nesmějí nastat žádné deformace nebo trhliny.
 3. u dvojitých žebříků se žebřík rozevře do úhlu 40° a zkouška pevnosti se provede tak, že příčle se zatěžují váhou 150 kg po dobu 1 minuty na podložku 100 mm širokou.
 4. zkouška stability se provádí tak, že se žebřík opře o rovnou kolmou stěnu, přičemž horní a dolní konce žebříku musejí ke stěně přiléhat. Stejně tak se provádí zkouška i u dvojných žebříků.

 

Skladování žebříků  

 1. dřevěné žebříky se skladují ve vzdušných, suchých a krytých prostorách a s maximální vlhkostí vzduchu 20 %. Jsou zavěšeny ve vodorovné poloze minimálně 40 cm od země tak, aby nedocházelo k prověšení některých částí. Nesmějí být vystaveny přímému působení slunečních paprsků, vlhkosti, dešti a sálavému teplu topných těles.

První pomoc při úrazech – organizace a prostředky k zajištění první pomoci

Traumatologický plán – plán první pomoci

 

 1. NV č.170/2014 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
 2. NV č. 60/2003 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
 3. vyhl. Mzd. č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.= n.v.č. 276/2015 Sb.
 4. Zákon č. 258/2000 Sb. = v platném znění + zákon č. 309/2006 Sb. o dalších požadavcích na BOZP
 5. NV č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

 

Školitel:                                                                         Podpis školitele:

 

 

Zpracoval:

Bohumír Velčovský
Svazový inspektor BOZP
OSPZV – ASO ČR

 

Přílohy: