• Zveřejněno: 03.09.2019
  • Autor: Ing. Jaromír Šedivec

Při kontrolách na pracovišti se naše odborová inspekce bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy často setkává s tím, že zaměstnanci nejsou proškoleni ze zásad poskytování první pomoci na pracovišti. Pro nás, jako zástupce zaměstnanců, je tato skutečnost nepřijatelná. Znalost poskytnutí první pomoci považujeme za zásadní, protože ze zkušenosti víme, že tato znalost rozhoduje  o životě nebo smrti.

Zákoník práce sice zaměstnavateli určuje, že je povinen zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci (§ 103 odst. 1 písm. j) zákoníku práce), ale neurčuje povinnost proškolení všech zaměstnanců z pravidel poskytování první pomoci. Stejně tak neurčuje, kdo a s jakou kvalifikací má toto proškolení odborně provádět. Je pravda, že při poskytování první pomoci spolupracuje zaměstnavatel s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (§ 102 odst. 6 zákoníku práce), ale kvalifikaci případného školitele  zákoník práce neurčuje. Ve skutečnosti potom toto školení provádí v rámci BOZP, ve většině případů bohužel nekvalifikovaně, sám vedoucí pracoviště.  

Zaměstnavatel je dále povinen pro případ zdolávání mimořádných událostí (havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí) přijmout opatření (§ 102 odst. 6 zákoníku práce). To znamená, že na pracovišti musí být vždy potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Tito speciálně proškolení zaměstnanci musí být vždy přítomni na pracovišti, což se bohužel velmi často neděje. Naši inspektoři bezpečnosti práce Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy bohužel konstatují, že velice často nejsou ani tyto odpovědné osoby zaměstnavatelem určeny, což je hrubý prohřešek proti zákonu a je následně zaznamenán i do protokolu o provedené inspekci. Jsme odhodláni, že v budoucnosti při změně Zákoníku práce budeme usilovat o to, aby se v zákoníku práce věnovala větší pozornost proškolování první pomoci u všech zaměstnanců, protože je to i celospolečenská potřeba a nikdo nevíme, zda nebudeme potřebovat poskytnout kvalitní první pomoc třeba našim blízkým.

Ing. Jaromír Šedivec, svazový inspektor BOZP, Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR