• Zveřejněno: 16.04.2021

Dotaz:

Již rok jsem nebyl přeškolen na VZV; znamená to, že na něm nemohu jezdit, nebo mohu? Jezdí se i na pozemní komunikace. Zaměstnavatel se vůbec nevyjadřuje, kdy by proškolení mělo proběhnout.

Odpověď:

Rozbor dotazu
Z formulace vyplývá, že tazatel, který zřejmě pracuje (z použité zkratky lze předpokládat) s vysokozdvižným motorovým vozíkem, již po dobu jednoho roku nebyl opakovaně proškolen (ne dle použité formulace „přeškolen“) a přezkoušen jako řidič – obsluha motorového vozíku. Takovýto stav patrně znamená hrubé porušování bezpečnostních předpisů ze strany příslušného zaměstnavatele. Možno připomenout ustanovení § 103 odst. 1 písm. f)  viz též § 103 odst. 2 a odst. 3, zákoníku práce, podle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům (podle potřeb vykonávané práce) dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními před působením rizik apod. V tomto případě zejména rovněž v souvislosti s provozem určitých vozíků na konkrétních pracovištích zaměstnavatele.

V souvislosti s obsahem formulovaného dotazu je nutno, alespoň ve stručnosti, či spíše jenom náznakově, ještě před uvedením vlastní odpovědi, konstatovat následující:

V dřívějším období byl výcvik a školení řidičů motorových vozíků jednoznačně a jednotně stanoven v rámci závazné, a později stále platné tehdejší ČSN 26 8805. Odborná kvalifikace řidičů uvedených vozíků byla zajišťována základním školením a praktickým zaučením. Současně bylo požadováno provádět opakované školení a přezkušování v období jednoho roku, resp. dvanácti měsíců. Takovýto požadavek obsahovala ještě ČSN uvedeného čísla (viz čl. 3.1.5.2), která nabyla platnosti k 1. 1. 1998.

Vydáním stávající ČSN 26 8805 – Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly, z července 2000, přestal k 1. 8. téhož roku existovat řadu let budovaný jednotný systém výcviku a školení řidičů motorových vozíků. V současné době jsou zaměstnavatelé provozující manipulační vozíky, a to bez rozdílu, povinni, v souladu s § 103 odst. 2 zákoníku práce zajistit zaměstnancům školení o bezpečnostních předpisech – a to v nejširším slova smyslu.

V rámci prevence rizik, v souladu s § 102 odst. 2 zákoníku práce, po přihlédnutí k výše uvedeným ustanovení zákonku práce, jakož i v návaznosti na znění čl. 3.3.2 současné ČSN 26 8805, je zaměstnavatel provozující vozíky povinen zejména:

  • stanovit rozsah a hloubku školení z bezpečnostních předpisů, a to v nejširším slova smyslu, včetně rozsahu seznámení s riziky vyplývajícími z provozu jednotlivých vozíků, a případně také z používání přídavných zařízení, na příslušných pracovištích zaměstnavatele, pro získání potřebné kvalifikace (kvalifikačních požadavků) jednotlivých řidičů vozíků,
  • stanovit rozsah a hloubku praktického zaučení – k získání potřebných znalostí a dovedností při obsluze a řízení konkrétních vozíků na příslušných pracovištích zaměstnavatele, popřípadě i práce s přídavným zařízením,
  • stanovit formu kvalifikačního dokladu, osvědčující získání potřebných znalostí a dovedností pro obsluhu přiděleného vozíku,
  • zajistit proškolení a praktické zaučení řidičů – budoucích řidičů, pro obsluhu a řízení přiděleného vozíku,
  • stanovit periodu, rozsah a hloubku opakovaného školení, včetně periody a způsobu ověřování potřebných znalostí a dovedností,
  • zajistit ověřování potřebných znalostí a dovedností ve stanovených termínech.

Tazatel ve svém dotaze uvádí, že jezdí s vysokozdvižným motorovým vozíkem také po pozemních komunikacích. V těchto případech se jedná zejména o účelové komunikace podle § 7 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V uvedeném případě je nutno současně respektovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon řadí motorové vozíky, bez rozdílu, mezi motorová vozidla. Řídit motorové vozidlo pak může pouze fyzická osoba, která je podle § 3 odst. 3 uvedeného zákona držitelem příslušného řidičského oprávnění.

Odpověď

S ohledem na skutečnost, že k provozu vysokozdvižného vozíku používáte také pozemní komunikace, musíte, vedle kvalifikace pro řízení a obsluhu motorového vozíku, současně splňovat stanovený kvalifikační předpoklad – musíte být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zákona o silničním provozu. Tím, že jste neabsolvoval (zejména po Vašem upozornění) opakované školení a přezkoušení jako řidič motorového vozíku, lze vyslovit dokonce otázku, zda vůbec splňujete kvalifikační požadavky pro obsluhu a řízení Vám přiděleného motorového vozíku.

Prioritně je nutno vašeho zaměstnavatele, a to prokazatelnou formou, upozornit na všechny uváděné skutečnosti, neboť by mu patrně v návaznosti na porušování uvedených bezpečnostních předpisů, mohla hrozit až trestněprávní odpovědnost. Současně u svého zaměstnavatel vzneste opět, a to rovněž prokazatelnou formou, dotaz, zda na základě uvedených skutečností můžete i nadále pracovat s přiděleným motorovým vozíkem.

Pokud váš zaměstnavatel bude i nadále váhat se svým vyjádřením, bude účelné na celou záležitost upozornit bezpečnostního technika (pracovníka pro bezpečnost práce) ve vaší firmě, je-li ustaven. Také máte možnost se obrátit na místně příslušný oblastní inspektorát práce.

Ze všech výše uvedených skutečností pak vyplývá, že Vám patrně nic nebrání i nadále používat přidělený vysokozdvižný vozík. Pro provoz tohoto vozíku na pozemní komunikaci musíte ale splňovat rovněž stanovený kvalifikační předpoklad – musíte být držitelem příslušného řidičského oprávnění.

  • Zdroj: MV CR