• Zveřejněno: 17.04.2020

Doporučení svazové inspekce BOZP

Předcházení ohrožení života a zdraví zaměstnanců při práci § 101, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění:

  • Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na RIZIKA možného ohrožení jejich života a zdraví , které se týkají výkonu práce.
  • Péče o bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli zvláštními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností všech vedoucích pracovníků na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.
  • 102 …zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k předcházení RIZIKŮM ohrožení zdraví zaměstnancům.
  • veškeré náklady spojené s péčí o bezpečnost práce a ochranu zdraví nesmí zaměstnavatel převádět přímo a nebo nepřímo na zaměstnance, hradí je výhradně zaměstnavatel. !!!

Přednostně upozorňujeme, že i ve stavu NOUZE v ČR je ze strany zaměstnavatelů nutné stále zajišťovat péči o bezpečnost a zdraví zaměstnanců.

  • 104 … poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů …

Není-li možné rizika odstranit nebo omezit kolektivní ochranou, je zaměstnavatel povinen vybavit zaměstnance příslušnými potřebnými OOPP. OOPP jsou ochranné prostředky, které musí zaměstnance dostatečně chránit před riziky poškození zdraví a nesmí jim bránit v práci.

Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům dostatek mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a to zejména v situaci stavu NOUZE !!!

OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům zásadně BEZPLATŇE podle vlastního vnitřního předpisu – seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení RIZIK. Poskytování výše uvedených prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním krytím.

Veškeré náklady na poskytnuté OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje jsou považovány jako náklady na výrobu a jsou odpočitatelnou částkou z daní (Zákon 258/2001 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Svazová inspekce BOZP doporučuje v této krizové době: 

  1. Všichni zaměstnavatelé musí zvýšenou péčí dbát o zdraví své a zdraví svých zaměstnanců.
  1. Důsledně plnit vládní rozhodnutí ohledně ochrany proti KORONAVIRU.
  1. Důrazně upozorňujeme na to, aby si každý zaměstnavatel upravil svůj vnitřní předpis pro poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů a možná RIZIKA v návaznosti na poskytování prostředků na ochranu zdraví zaměstnanců rozšířil v návaznosti na vyhlášený NOUZOVÝ stav o poskytování ochranných roušek, respirátorů a podobných pomůcek.
  1. OS PZV – ASO ČR, jeho svazová inspekce BOZP tady není od toho, aby zajišťovala potřebné prostředky pro ochranu zdraví zaměstnanců, ale pro to, aby kontrolovala, zda zaměstnavatelé tyto prostředky zaměstnancům poskytují a zda je zaměstnanci používají.

 

 

Bohumír Velčovský

svazová inspekce BOZP

OSPZV – ASO ČR

Telefon: 737 274 032

email: velcovsky.bohumir@seznam.cz

Přílohy: