• Zveřejněno: 30.03.2019

Vážení čtenáři,

přílohou tohoto článku je návrh Národního akčního programu BOZP pro období 2019 – 2020, tak jak byl schválen na zasedání Rady dne 28.3.2019. Jenom připomínám, že se jedná o neoficiální dokument, tak jak jsem ho pro Vás zaznamenal ze zasedání Rady. Oficiální verzi si budete moci stáhnout ze stránek Rady Vlády ČR pro BOZP, tedy až je tam dají.

Tento návrh s doplňkem připomínky SPaD  /Svazu průmyslu a dopravy/ byl schválen vlastně až na třetí pokus, když předchozí dvě hlasování byla zrušena pro formální chyby.

Tímto třetím hlasováním se podařilo dodatečné zařazení dvou bodů ze strany zaměstnavatelů, které předpokládají vytvoření tripartitní skupiny, která by prosazovala vznik určitého fondu, ze kterého by byla hrazena prevence pracovních úrazů a případně rehabilitace zaměstnanců postižených pracovním úrazem. Činnost fondu by byla financována z výběru pojistného, např 3%. Vznik fondu by měl být zakotven v novém zákoníku práce.

Určitě se to zdá jako bohulibá činnost, ale ve skutečnosti to znamená upevnění pozice pojišťovny Kooperativa jako jediného soukromého správce úrazového pojištění a zmaření naší snahy o vytvoření nové tripartitně spravované pojišťovny. Z tohoto důvodu jsem hlasoval proti přijetí návrhu.

Že zástupci Svazu průmyslu a dopravy zřejmě prosazují zájmy pojišťovny Kooperativa bylo zřejmé i z jejich pokusu pozastavit zařazení onemocnění bederní páteře mezi nemoci z povolání. Podle předběžného průzkumu Ministerstva zdravotnictví by se sice jednalo ročně asi o 200 už těžce nemocných, ale proč zbytečně krátit pojišťovně budoucí zisk, že. Přitom z logiky věci by mělo být v zájmu zaměstnavatelů, které SPaD zastupuje, aby tito nemohoucí lidé, kteří získali onemocnění na pracovišti zaměstnavatele, byli odškodněni.

Na závěr musím připomenout, že náš svaz byl odjakživa pro tripartitně řízenou pojišťovnu a to z těchto důvodů:

  1. Pojišťovna je určena pro zaměstnance, které náš svaz zastupuje, proto se chceme podílet na spravování této pojišťovny
  2. Peníze do systému platí zaměstnavatelé, proto musí mít také podíl na správcovství pojišťovny
  3. Za zdraví obyvatel a pracovní síly odpovídá stát, proto musí mít také svůj podíl na rozhodování pojišťovny

Tak to tedy chceme a tak to je i ve většině zemí Evropy. Není možné, aby právníci soukromé společnosti – pojišťovny, stáli ve sporu proti  osamocenému pracovním úrazem poškozenému zaměstnanci. Tomu chceme zabránit, protože v tomto případě by měl pracovním úrazem poškozený zaměstnanec jen malou šanci domoci se svých nároků, protože zisk je vždy přednější.

 

Ing. Jaromír Šedivec

svazový inspektor BOZP OSPZV – ASO ČR,

člen Rady vlády ČR pro BOZP

 

III.

 

N á v r h 

 

Národní akční program BOZP pro období 2019 – 2020

Základní priority

Prioritní opatření

I.

Zajištění financování systému BOZP

 

1.      Připravit a projednat v Radě vlády pro BOZP návrh aktualizace Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně návrhu finančního zajištění jejího naplňování.      
        Zodpovědnost: MPSV

              Připraví: Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády
                               pro BOZP        

              Spolupráce: MZ, MŠMT, MPO, ČBÚ, sociální partneři

              Kontrolní termín: 30. června 2019

II.
Prevence
pracovních rizik

 

2.      Vyhodnotit potřeby aktualizace seznamu nemocí z povolání.       

          Zodpovědnost: MPSV
          Spolupráce: Pracovní skupina pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání
                                Rady vlády pro BOZP
          Termín: 31. prosince 2020

3.      Spolupracovat na přípravě návrhu právní úpravy, která by stanovila základní parametry pro realizaci opatření k předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.

        Zodpovědnost: MPSV

              Spolupráce: MZ, MŠMT, MPO, ČBÚ, sociální partneři

              Kontrolní termín: 31. 12. 2019

4.      Zpracovat přehled stávajících opatření odpovídajících věcné náplni bodu 2 realizovaných dosud v rámci všech priorit (pozn. cílem této revize je získat přehled o konkrétních současných, případně navrhovaných aktivitách pro nejbližší období jako základní informativní vstup pro cílové řešení prevence).

        Zodpovědnost: MPSV

              Spolupráce: MZ, MŠMT, MPO, ČBÚ, sociální partneři

              Kontrolní termín: 31. 12. 2019

 

III.

Pracovně lékařské služby

5.      Prosazovat zachování základního oboru postgraduálního vzdělávání v pracovním lékařství (4 roky v zemích EU), vydat co nejdříve navržený vzdělávací program pro obor pracovní lékařství.

        Zodpovídá: MZ
        Spolupráce: odborné společnosti ČLS J. E. Purkyně, instituty
                              postgraduálního vzdělávání
        Termín: průběžně 2019 - 2020                           

6.      V rámci systému celoživotního vzdělávání, ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, nadále rozvíjet stávající kurzy a semináře pro zvýšení odborné kvalifikace poskytovatelů pracovně lékařských služeb a poskytovatelů zdravotních služeb posuzujících zdravotní způsobilost žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání

               Zodpovídá: SZÚ, odborné společnosti ČLS J. E. Purkyně, instituty
                                    postgraduálního vzdělávání                                      
               Spolupráce: MZ
               Termín: průběžně 2019 – 2020

7.      Doporučovat u poskytovatelů pracovně lékařských služeb se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatelů v oboru praktické lékařství pro děti
a dorost absolvování certifikovaného kurzu pracovního lékařství v trvání minimálně 150 hodin.

      Zodpovídá: SZÚ, odborné společnosti ČLS J. E. Purkyně, instituty
                           postgraduálního vzdělávání                                     
       Spolupráce: MZ
       Termín: průběžně 2019 – 2020

IV.

Rehabilitace
po pracovním úrazu
a nemoci z povolání

8.      Sledovat průběh přípravy návrhu právní úpravy koordinace rehabilitace osob
se zdravotním postižením ve vazbě na včasné zpětné začlenění zaměstnanců
po pracovním úrazu a nemoci z povolání do pracovního  a společenského života.

            Zodpovědnost: Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku 
                                    Rady vlády pro BOZP

              Spolupráce: MPSV, MZ, MŠMT,
              Kontrolní termín: 31. března 2019, dále průběžně do splnění úkolu

V.
Bezpečnost
a ochrana zdraví
dětí, žáků
a studentů

9.      Dopracovat a předložit Koncepci MŠMT v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, zahrnující komplexní soubor právních, metodických a organizačních opatření k jejímu naplňování ve školách a školských zařízeních ČR.

              Zodpovědnost: MŠMT

              Spolupráce: MZ, MPSV, Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku
                                    Rady vlády pro BOZP
              Termín: 30. června 2019
              Kontrolní termín: 31. března 2019

VI.

Výzkum
a
vývoj

 

10.  Dokončit komparaci právních předpisů vybraných členských zemí EU souvisejících
s problematikou pojišťování odpovědnosti odborně způsobilých fyzických osob
z titulu výkonu jejich činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, související s výkonem jejich činnosti.

 Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i.
 Spolupráce: MPSV
 Termín: 31. prosince 2020

11.  Ve vazbě na prioritu Národní politiky BOZP zaměřenou na specifické cílové skupiny,
včetně agenturních zaměstnanců, a v návaznosti na výstupy z realizovaného projektu
VÚBP, v. v. i. (TB03MPSV004), zpracovat v tištěné elektronické formě informační
a osvětové materiály k problematice BOZP v agenturním zaměstnávání – brožury pro zaměstnavatele, pro zaměstnance a pro možné využití dalšími subjekty
(inspekční orgány, sociální partneři apod.).

            Zodpovídá: VÚBP, v. v.  i.
            Spolupráce: MPSV
            Termín: 31. prosince 2019

12.  Radě vlády pro BOZP bude 1x ročně předložit informace o monitorování
a vyhodnocování sociálně ekonomických důsledků/dopadů pracovních úrazů
a nemocí z povolání, ve vazbě na poznatky a implementaci realizovaného projektu VÚBP, v. v. i. (TB03MPSV003).

             Zodpovídá: VÚBP, v. v. i.
             Termíny: 30. září 2019, 30. září 2020

13.  Prezentovat dosažené výsledky ve výzkumu BOZP při práci s nanomateriály -
monitorování prací s nanomateriály, výzkum zdravotních dopadů expozice
nanomateriálům, vývoj metod pro měření a odhad expozice, vývoj nástrojů prevence (OOP).

 Zodpovídá: SZÚ, VÚBP, v. v. i.
 Spolupráce: MZ, MPSV
 Termíny: 31. prosince 2019, 31. prosince 2020

14.  Prezentovat dosažené výsledky ve výzkumu problematiky muskuloskeletálních
onemocnění se zaměřením na onemocnění horních končetin související s prací, vývoj
metod kvantifikace zátěže a ergonomických nástrojů prevence.

  Zodpovídá: SZÚ, VÚBP, v. v. i.
  Spolupráce: MZ, MPSV
  Termín: 31. prosince 2019, 31. prosince 2020

15.  Aktualizovat doporučení k prevenci rizik psychické zátěže při práci na nepravidelné
a noční směny – iniciovat založení výzkumného programu v této oblasti.

      Zodpovídá: Společnost pracovního lékařství a Společnost nemocí z povolání                   
                           ČLS J. E. Purkyně

      Spolupráce: MZ

      Kontrolní termín: 30. září 2019, dále do splnění úkolu


VII.

Vzdělávání, osvěta
 a propagace  
v oblasti
BOZP

16.  Prezentovat informace o kontinuálním vývoji Encyklopedie BOZP jak po obsahové, tak po technologické stránce. Průběžné rozšiřování jednotné terminologie pro oblast BOZP v podobě EBOZP, s ohledem na aktivity Evropské agentury bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (projekt OSH Wiki), ve spolupráci se zainteresovanými subjekty.

      Zodpovídá: MPSV, VÚBP, v. v. i.
      Spolupráce: MZ, MPO, MMR, MD, MO, MV
      Termíny: 30. září 2019, 30. září 2020

17.  Dokončit přípravy a zahájit Národní kampaň na téma prevence nemocí z povolání,
se zaměřením na zaměstnance, zaměstnavatele a odbornou veřejnost, s cílem získat   
pozornost na prevenci před vznikem nemocí z povolání.

         Zodpovědnost: MZ, MPSV, ČMKOS

         Spolupráce:  Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády
                                pro BOZP

         Kontrolní termín: 31. března 2019, dále dle harmonogramu kampaně
                                         do jejího ukončení

 

 

Národní akční program BOZP pro období 2019 – 2020, schválený Radou vlády pro BOZP, nabyl účinnosti dne . . . . . .  2019.

 

  • Zdroj: Rada vlády pro BOZP