• Zveřejněno: 18.01.2017

V roce 2016 byly schváleny 4 žádosti o dotace ASO a OSPZV-ASO ČR na projekty financované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Poskytovatelem dotace u těchto projektů je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Další projekt byl v roce 2016 realizován ASO ve spolupráci s OSPZV-ASO ČR v rámci neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu dle § 320a zákoníku práce pod názvem „Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR“

V roce 2017 bude ASO ve spolupráci s OSPZV-ASO ČR realizovat projekt v rámci neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu dle § 320a zákoníku práce „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“.  

 

Informace o zaměření a cílech realizovaných projektů

I.

Název projektu:                   Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného                                                                systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a                                                                          zaměstnavatelů- iPodpora - 2. etapa

Zkrácený název:                   iPodpora II

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002112

Poskytovatel dotace:            Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Realizátor:                            Asociace samostatných odborů (ASO)

Partner:                                Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR                                                                  (KZPS ČR)

Doba realizace:                     1. 2. 2016 – 31. 01. 2019

Zaměření projektu

Cílem 2. etapy projektu je pokračovat v rozvoji „Integrovaného informačního systému iPodpora“,  jako nově vytvořeného informačního, komunikačního a vzdělávacího nástroje sociálního dialogu.

Prioritou 2. etapy projektu je rozvoj obsahové stránky a vytvoření nových služeb a aplikací "Integrovaného informačního systému iPodpora" tak, aby systém poskytoval potřebné informace pro cílovou skupinu, ale i širokou veřejnost.

 1. Rozvoj celostátně dostupného portálu www.odbory.info a veřejně přístupných multimediálních informačních kiosků
 2. Rozvoj informačního systému pro sdílení klíčových dat, zdrojů a aplikací napříč subjekty sociálního dialogu
 3. Vytvoření nových služeb a aplikací pro efektivní řízení, administraci a distribuci informací v organizacích zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů
 4. Vytvoření moderní statistické databáze v oblasti sociálního dialogu
 5. Umožnění tvorby společné a sjednocené politiky a legislativních návrhů
 6. Umožnění prosazování národních zájmů zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci EU
 7. Počet veřejně přístupných multimediálních informačních kiosků zvýšit o 10 ks a nainstalovat na další veřejně přístupná místa.

II.

 

Název projektu:                    Spolupráce sociálních partnerů v oblasti péče o ochranu zdraví                                                             zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Zkrácený název:                   Ochrana zdraví v pracovněprávních vztazích

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002060

Poskytovatel dotace:            Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Příjemce:                             Asociace samostatných odborů (ASO)

Partner:                               Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

                                           (KZPS ČR)

Doba realizace:                    1. 2. 2016 – 31. 01. 2019

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na ochranu zdraví zaměstnanců zvyšováním zdravotní gramotnosti. Zahrnuje studie, workshopy, kulaté stoly, informační kampaň, zkušenosti ze zahraničí. Bude mít pozitivní dopad na zaměstnance v oblasti péče o ochranu zdraví a na zdravotní gramotnost v pracovněprávních vztazích, v duchu vládního dokumentu Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí "Zdraví 2020" - zlepšení zdraví za součinnosti celé společnosti.

Hlavní cíle projektu:

1) Zpracováním 6 odborných studií na aktuální témata v oblasti péče o ochranu zdraví v

pracovněprávních vztazích a jejich diseminací členským základnám ASO a KZPS ČR zlepšit obecné a systematické znalosti členů obou sociálních partnerů o péči o ochranu zdraví zaměstnanců v ČR a v Evropě.

2) Prostřednictvím klíčových aktivit projektu - jsou to zejména workshopy, kulaté stoly, cílená informační kampaň - dosáhnout zvýšení zdravotní gramotnosti cílové skupiny projektu.

3) Tvorbou informačních zdrojů zaměřených na vývoj metodiky pro podporu zdravotní gramotnosti a dalším rozvojem tohoto informačního servisu a dále zprostředkováním evropské dobré praxe (12 zahraničních cest) zvýšit konkrétní znalosti členů obou organizací.

4) Rozšířit konkrétní metodiku pro podporu péče o ochranu zdraví v pracovněprávních vztazích a zdravotní gramotnosti do 7 vybraných organizací.

5) Provést závěrečné dotazníkové šetření k ověření účinnosti výstupů projektu.

Projekt tak vybaví sociální partnery informacemi, znalostmi a dovednostmi potřebnými k naplňování jejich role v oblasti péče o ochranu zdraví zaměstnanců.

III.

Název projektu:                    Zlepšování pracovních podmínek, adaptability zaměstnanců a                                                              konkurenceschopnosti podniků v zemědělství prostřednictvím sociálního                                            dialogu

Zkrácený název:                   AGRODIALOG II

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001939

Poskytovatel dotace:            Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Příjemce:                             Zemědělský svaz ČR (ZS ČR)

Partner:                               Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných odborů                                            ČR (OSPZV-ASO ČR)

Doba realizace:                     1. 3. 2016 – 28. 02. 2019

Zaměření projektu

Projekt  je zaměřen na zvyšování odbornosti sociálních partnerů v odvětví zemědělství. Zahrnuje tvorbu dopadových analýz, informační servis, metodickou podporu, zprostředkování zahraniční praxe a trénink komunikace a vyjednávání. Bude mít kladný dopad na rozvoj sociálního dialogu zejména na místní úrovni a v dlouhodobém horizontu na situaci zaměstnanců v zemědělství i zemědělských podniků.

IV.

Název projektu:                    Posilování sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale                                                            udržitelného rozvoje zemědělství a venkova

Zkrácený název:                   Sociální dialog v zemědělství

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002116

Poskytovatel dotace:            Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Příjemce:                             Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy-Asociace svobodných                                                       odborů ČR (OSPZV-ASO ČR)

Partner:                                Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů (ČMSZP)

Doba realizace:                     1. 3. 2016 – 28. 02. 2019

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na podporu sociálního dialogu na odvětvové a podnikové úrovni v oblastech trvale udržitelného rozvoje zemědělství a venkova, na rozvoj struktury a zvyšování účinnosti sociálního dialogu, tvorbu metodické podpory sociálního dialogu a rozvoj analytické a odborné kapacity sociálních partnerů v zemědělství.

Hlavní cíle projektu:

 • Metodická podpora sociálního dialogu v zemědělství v oblastech trvale udržitelného

rozvoje zemědělství a venkova

 • Rozvoj analytické a odborné kapacity sociálních partnerů v zemědělství
 • Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast pracovněprávních vztahů, BOZP a na oblast legislativy dotýkající se hospodářských a  sociálních zájmů sociálních partnerů,
 • Podpora předávání nabytých informací ze zahraničních stáží členům sociálních partnerů
 • Podpora využívání moderních technologií a přístupových bodů pomáhající zaměstnancům a zaměstnavatelům v zemědělství lépe se orientovat v legislativě k pracovněprávním vztahům.

V.

Projekt realizovaný v roce 2016 v rámci neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu dle § 320a zákoníku práce pod názvem „Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR“

Politika zaměstnanosti je téma, které je aktuální ve všech fázích hospodářského vývoje České republiky. A pochopitelně se bytostně dotýká nejen českého národního hospodářství, ale můžeme tvrdit, že je ve středu zájmu všech zemí Evropské unie.

Otázky trhu práce v České republice se aktivně řešily v období vysoké nezaměstnanosti v letech 2010 až 2013, kdy se míra registrované nezaměstnanosti pohybovala od 9,6 % až 8,2 %. Ministerstvo práce a sociálních věcí přijímalo řadu opatření v rámci realizace Aktivní politiky zaměstnanosti a současně pro zlepšení služeb zaměstnanosti posilovalo Úřady práce.

Výsledkem těchto opatření bylo postupné snižování nezaměstnanosti od roku 2014 až do dnešních dnů, kdy míra registrované nezaměstnanosti v I. pololetí 2016 dosáhla dosud nejnižší výše, a to 3,9 %, což je ve srovnání s ostatními zeměmi EU nejlepší výsledek. Je třeba dodat, že na tomto výsledku má nesporně také zásluhu dobrý vývoj ekonomiky.

Trh práce však vyžaduje aktivní zásahy i v době takto nízké míry nezaměstnanosti. Rychlý rozvoj zejména průmyslu má na pracovní trh i nepříznivé dopady. Celá řada podniků začala pociťovat nedostatek pracovní síly, zejména kvalifikovaných pracovníků. V mnoha oborech vzrostl počet volných pracovních míst. Takže aktuální se stala otázka získávání pracovníků ze zahraničí.

Ovšem i přes uvedený pozitivní vývoj trhu práce v ČR stále zde přetrvávají problémy se získáním pracovního uplatnění určitých skupin obyvatelstva. A to dlouhodobě! Jedná se o osoby, které jsou při hledání práce znevýhodněny kvůli svému zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let) a lidé s nízkou kvalifikací. A jsou to docela početné skupiny. K 30.6. 2016 evidovaly Úřady práce ČR téměř 56 tisíc osob se zdravotním postižením, osob mladších 20 let skoro 11 tisíc a celkem do 25 let 48 tisíc, osob ve věku 50 a více let 126 tisíc a k tomu je třeba připočítat zájemce o práci s nízkou kvalifikací.

Vzhledem k tomu, že při dlouhodobé nezaměstnanosti se tito lidé dostávají do značných existenčních problémů a hrozí jim až sociální vyloučení, považovali jsme za potřebné věnovat tomuto problému v politice zaměstnanosti ČR pozornost.

Proto Asociace samostatných odborů (ASO) připravila a realizovala v roce 2016 projekt na téma "Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR".

Hlavní aktivitou projektu bylo, kromě diskuzí na kulatých stolech a odborných konferencích na dané téma, zpracování odborných studií, které by identifikovaly osoby nejvíce znevýhodněné na trhu práce, hledaly opatření v oblasti zaměstnanosti ve prospěch nejvíce znevýhodněných a obtížně umístitelných na trhu práce a uvedly příklady dobré praxe, které překonávají bariéry v zaměstnání těchto skupin obyvatelstva.

Odborné studie byly svými autory prezentovány na mezinárodní konferenci, kterou Asociace samostatných odborů uspořádala dne 18. listopadu 2016 za účasti zahraničních hostů ze Slovenska, Polska, Maďarska a Německa. Konference se také zúčastnil zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

VI.

Projekt ASO plánovaný  k realizaci v roce 2017 v rámci neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na podporu sociálního dialogu dle § 320a zákoníku práce „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“  

Asociace samostatných odborů se rozhodla v roce 2017 uskutečnit projekt, který bude zaměřen na přípravu zaměstnanců na očekávané změny v důsledku digitalizace práce a z toho vyplývající změny v rámci kolektivního vyjednávání a v systému vzdělávání.

V rámci projektu se uskuteční také aktivity ve spolupráci se sociálním partnerem KZPS ČR, a to výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. Tyto aktivity budou pokračováním již uskutečněné „Pilotní analýzy ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve  výkonu trestu odnětí svobody“ v roce 2016.

Projekt bude zaměřen na tyto problémové oblasti:

 • Dopady digitalizacena zaměstnanost a sociální zabezpečení zaměstnanců
 • Vliv sdílené ekonomiky na postavení zaměstnanců a připravované legislativní změny
 • Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh
 • Příprava na změny v systému vzdělávání v důsledku programu Průmysl 0
 • Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance
 • Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám.

Přechod průmyslového sektoru na Průmysl 4.0 je více než jen otázkou technologií. Změna se promítne nejen do korporátních strategií, ale také do národní ekonomiky a politiky zaměstnanosti. Průmysl 4.0 bude mít také zásadní vliv na pracovní trh. Dle výsledků studií dojde ke snížení počtu pracovních míst v tradičních oborech. Zároveň je očekáván nárůst 10 miliónů pracovních míst, především v oblasti služeb a IT. Výrobní metody a způsoby práce budou v budoucnu zásadně odlišné od těch stávajících. Výsledkem bude změna obchodních modelů a vznik nových profesí. Evropské firmy budou potřebovat dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, aby zvládly náročný proces digitalizace.

Hlavní cíle projektu jsou určeny podle zaměření Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, který vznikl na základě úkolu Rady hospodářské a sociální dohody ze dne 16. března 2015. V připravované aktualizaci Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu je nově jeho součástí sdílená ekonomika, proto se projekt zaměří i na tuto oblast z hlediska zaměstnanosti a zaměstnaneckých práv.

Cílové skupiny:

 • Zaměstnanci, dlouhodobě nezaměstnaní
 • Osoby zdravotně postižené a sociálně vyloučené
 • Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
 • Odborové organizace
 • Úřad práce ČR
 • Sociální partneři v ČR
 • Sociální partneři v zahraničí.

 

 

V Praze dne 10. 01. 2017

 

 • Zdroj: ASO