• Zveřejněno: 30.11.2018
  • Autor: ZS ČR

Návrh směrnice o Transparentní a předvídatelných pracovních podmínkách (TPWC)

V evropském legislativním procesu je v současnosti projednáván návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, která nahrazuje směrnici o písemné formě pracovní smlouvy č. 91/533/EHS. Nová směrnice rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele, kdy tato informační povinnost může být splněna ve dvou krocích (základní informace první den pracovněprávního vztahu a dodatečné se lhůtou 7 dnů) a zakládá nová práva pro pracovníky. Návrh nově zakotvuje jednotnou unijní definici „pracovníka“, která je širší než český pojem zaměstnanec, reguluje maximální délku zkušební lhůty, upravuje paralelní zaměstnávání, stanoví nárok pracovníka na odbornou přípravu a minimální předvídatelnost práce a nárok na přeřazení na předvídatelnější formu práce.  Dne 15. 11. 2018 na Plenárním zasedání ve Štrasburku byla přijata zpráva zpravodaje  Chambona a v následujících týdnech bude zahájen trialog.

Návrh nařízení na zřízení Evropského orgánu pro pracovní vztahy (ELA)

Dne 13. 3. 2018 zveřejnila EK návrh nařízení KOM 2018/131, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA). Zastřešujícím cílem návrhu je přispět k zajištění spravedlivé mobility pracovní síly na vnitřním trhu EU: zlepšit přístup jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech v oblasti mobility pracovní síly, podporovat operativní spolupráci mezi orgány státní správy v přeshraničních situacích, usnadnit společné inspekce, mediace a hledání řešení v případě sporů.

V současné době probíhají jednání v Radě o přístupu k informacím, společných inspekcích, mandátu Řídící rady a složení Skupiny pro zainteresované strany (Stakehoders group).   

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem

Dalším projednávaným návrhem je návrh směrnice, která novelizuje směrnici o rodičovské dovolené a navrhuje úpravu otcovské dovolené, pečovatelské dovolené a pružnějšího využívání flexibilních forem práce. Návrh je spojen se zvýšenou administrativou pro zaměstnavatele, kteří musí písemně zdůvodňovat, zda dovolenou nebo flexibilní úvazek poskytnou či neposkytnou. Stejně jako v návrhu na transparentní a předvídatelné pracovní podmínky se zavádí jednotná unijní definice pracovníka.  

Sociální aspekty v oblasti silniční dopravy

Dne 28.6.2018 byla přijata nová směrnice EP a Rady 2018/957/EU , kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.  Členské státy jsou povinny nejpozději do 30. 6. 2020 upravit národní legislativu tak, aby byla v souladu s unijní úpravou.  Do uvedeného dne zůstává směrnice 96/71/ES použitelná ve znění platném před zavedením změn na základě této směrnice.

V květnu 2017 EK představila balíček opatření pro silniční dopravu v EU – Evropa v pohybu. Součástí balíčku opatření jsou dva návrhy v sociální oblasti:

  • návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU a
  • návrh nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů.

Poslanci Evropského parlamentu 4. 7 2018 odmítli kompromisní dohodu o pravidlech pro vysílání řidičů, kterou předložil Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Jednání se vrátila na začátek.  V říjnu 2018 byl představen nový návrh a bylo zahájeno jednání v Radě. Návrh kompletně mění přístup k problematice. Odklání se od komplikovaného systému počítání dnů a hodin, kdy se na dopravce budou či nebudou vztahovat pravidla pro vysílání pracovníků, a přistupuje reálně k různým situacím v silniční přepravě, spravedlivěji vyváží obavy některých členských státu z nekalých praktik a současně umožní dopravcům plně využít jejich přepravní kapacity. Návrh přichází s výjimkou pro tranzit a bilaterální mezinárodní přepravu.