• Zveřejněno: 18.06.2017
  • Autor: (li)

Malí a střední podnikatelé v Praze mohou od poloviny června žádat u Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) o bezúročné investiční úvěry a finanční příspěvky na financování svých projektů zaměřených na energetické úspory. ČMZRB dnes zveřejnila výzvu k programu ENERG, na něž Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyčlenilo 130 milionů korun.

Program ENERG má přispět ke snížení spotřeby energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních podnicích v Praze, které nemohou být podporovány z OP PIK. „Pražští podnikatelé se ke zvýhodněným produktům a programům dostávají daleko hůře než podnikatelé mimopražští, proto jsme se rozhodli pro ně tento pilotní program připravit. Program ENERG zároveň přispěje k naplnění cíle České republiky k dosažení úspor energie v konečné spotřeba v roce 2020 dle Národního akčního plánu energetické účinnosti, říká Jiří Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.

Podpora bude poskytována ve formě bezúročného investičního úvěru až do výše 70 % způsobilých výdajů, v rozmezí 2 - 20 mil. Kč, se splatností 10 let a odkladem splátek až dva roky. Současně se zvýhodněným úvěrem bude příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, a to ve výši až 100 tisíc Kč. V případě dosažení energetické úspory podle projektového plánu do 3 let od dokončení projektu obdrží podnikatel navíc také bonusový finanční příspěvek ve výši 7 % vyčerpané částky zvýhodněného úvěru.

Podpora je určena malým a středním podnikatelům na území hlavního města Prahy, kteří podnikají ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví či službách. „Z prostředků lze financovat např. pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného, nehmotného i drobného majetku vedoucího k dosahování úspor energie v konečné spotřebě a vedlejší rozpočtové náklady,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Bližší informace k programu ENERG najdou podnikatelé ve výzvě zveřejněné dnes na webových stránkách MPO a ČMZRB nebo jim jsou plně k dispozici naši obchodní pracovníci. Žádosti pak mohou začít podávat 15. června 2016.“

Ministerstvo průmyslu a obchodu na program ENERG vyčlenilo 130 milionů korun z prostředků státního rozpočtu, získaných z prodeje emisních povolenek.

Text výzvy k programu a seznam obchodních míst jsou k dispozici na webové stránce ČMZRB.

*** 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. V souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů napomáhá rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů a zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí. Banka byla založena v roce 1992.

  • Zdroj: MPO