• Zveřejněno: 22.06.2020
 • Autor: u

Návrhy EHSV na rekonstrukci a oživení po krizi způsobené pandemií COVID-19
„EU se musí řídit tím, že je považována za společenství se společným osudem.“

 1. EHSV jednoznačně vítá a plně podporuje návrhy Evropské komise: plán Next Generation EU a celkový rozpočet EU na období 2021–2027. Fungování budoucího nástroje Next Generation EU musí být kompatibilní s novým víceletým finančním rámcem, kde musí být dostatečně zohledněny i další priority EU, jež nejsou nutně spojeny s pandemií.
 1. EHSV je přesvědčen, že dopady koronavirové krize lze úspěšně překonat pouze tehdy, pokud bude oživení probíhat spolu s restrukturalizací naší společnosti, a proto se musíme zaměřit na obnovu i na oživení. Nestačí pouze obnovit to, co existovalo v minulosti, ale musíme uskutečnit restrukturalizaci a dosáhnout zlepšení.
 1. Podle EHSV budou muset restrukturalizace a zlepšení vycházet ze zásad, jimiž se řídí veškerá naše činnost: ochrana lidských a sociálních práv, demokratických hodnot a právního státu, plné rozvinutí potenciálu jednotného trhu, posílení ekonomické odolnosti EU, splnění cílů udržitelného rozvoje, vytvoření oběhového hospodářství a dosažení klimatické neutrality v EU nejpozději do roku 2050 a plné provedení evropského pilíře sociálních práv. Musíme rovněž zajistit řádnou správu věcí veřejných a demokratickou odpovědnost.
 1. Aby bylo možné zreformovat hospodářství a společnost, je nutné zapojit všechny občany prostřednictvím organizací sociálních partnerů a organizované občanské společnosti. To platí především pro proces evropského semestru, který bude mít stále důležitější úlohu při sledování a hodnocení intervencí zaváděných v rámci nástroje Next Generation EU. Členské státy a EU proto musí zajistit, aby v tomto komplexním procesu nebyl nikdo opomenut.
 1. Evropská unie je založena na společných evropských hodnotách, které nelze za žádných okolností zpochybňovat[1]. Jsou to úcta k lidské důstojnosti, dodržování lidských práv, svoboda, demokracie, rovnost a právní stát. Na tyto hodnoty nelze zapomínat ani v situaci, kdy EU a její členské státy čelí mimořádné situaci a z ní plynoucím hospodářským a sociálním problémům. Přestože reakce na současnou krizi musí být rychlá a opravňuje k určitým výjimečným a časově omezeným opatřením, není možné, aby tato opatření narušovala zásady právního státu a ohrožovala demokracii, dělbu moci a základní práva evropských občanů. EHSV požaduje, aby veškerá politická opatření v tomto směru byla zcela v souladu se společnými hodnotami stanovenými v článku 2 SEU.
 1. Co se týče tohoto nového procesu oživení a rekonstrukce, EHSV doufá, že nadcházející konference o budoucnosti Evropy by mohla být příležitostí k posílení a prohloubení institucionální struktury EU a ke skutečné obnově projektu EU, tak aby dokázal čelit výzvám příštích desetiletí.
 1. K hlavním oblastem procesu oživení a rekonstrukce patří:
 • podpoření reformy evropské správy ekonomických záležitostí přepracováním Paktu o stabilitě a růstu, aby bylo možné zajistit zároveň stabilitu i růst,
 • plné rozvinutí potenciálu jednotného trhu s cílem zachovat jeho integritu, funkčnost a účinnost v zájmu obnovení jeho konkurenceschopnosti,
 • pokračování provádění nezbytných strukturálních změn a souvisejících investičních aktivit, zejména pokud jde o digitální, inteligentní a sociální inovace a ekologickou transformaci,
 • trvalé zlepšování konkurenceschopnosti EU,
 • vytvoření podmínek pro posílení úlohy pracovníků, kteří jsou jedním z hlavních faktorů podporujících oživení evropského hospodářského systému,
 • vytvoření podmínek pro posílení soběstačnosti a odolnosti EU při řešení globálních dopadů,
 • vytvoření podmínek pro zachování kontroly nad strategickými aktivy a odvětvími EU,
 • podstatné zlepšení dodavatelských řetězců EU v případě nebezpečí a mimořádných událostí.
 1. Investice uskutečňované v rámci krátkodobých hospodářských pobídek by měly být vůči strukturálnímu přechodu evropského hospodářství k nulovému znečištění, obnovení biologické rozmanitosti a klimatické neutrality do roku 2050 buď neutrální, nebo by měly tento přechod urychlit.
 1. Udržitelné investice do komunit, veřejných prostor, zdravotní péče, vzdělávání, sociálních služeb, bydlení a infrastruktury s nulovými emisemi uhlíku a do ochrany a obnovy biologické rozmanitosti a decentralizace výroby energie budou mít zásadní význam pro vytvoření ekonomiky „blahobytu“. Jednou z těchto oblastí, které by měla být dána priorita, je energetická renovace budov.
 1. EHSV se domnívá, že je třeba obnovit konkurenceschopnost výrobního systému v EU posílením malých a středních podniků, velkých podniků a sociálních podniků. Tyto podniky by tudíž měly podporovat pokrok směrem k ekologické a digitální transformaci a nabízet důstojná pracovní místa.
 1. Prioritou je zachování zaměstnanosti a příjmů pro všechny pracovníky. Současné politiky musíme utvářet s ohledem na dlouhodobou perspektivu (odborné vzdělávání, celoživotní učení atd.). Z tohoto důvodu bychom měli rovněž zajistit ochranu zranitelných skupin (pracovníků s nejistým zaměstnáním, dětí žijících v chudobě, osob se zdravotním postižením, občanů v marginalizovaných oblastech atd.).
 1. V souladu s nástrojem na podporu oživení Next Generation EU bude nutné postupně navýšit vlastní zdroje EU, a to zavedením příslušných a vhodných zdrojů příjmů, z nichž bude možné zvolit: například systému EU pro obchodování s emisemi, společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, digitální daně, daně z finančních transakcí, poplatku z emisí CO2 nebo ražebného. Než se tak stane, měla by EU zintenzivnit své úsilí – měla by zamezit daňovým podvodům a agresivnímu daňovému plánování, aktivovat koordinační mechanismus, který bude schopen neutralizovat toto agresivní daňové plánování a zamezit daňovým únikům, a zavést účinnou strategii, která umožní zakročit proti praní peněz.
 1. Je nutné plně využít nově vznikajících, udržitelnějších obchodních modelů (oběhové hospodářství, ekonomika sdílení, sociální ekonomika atd.). Tyto modely jsou rovněž znakem společenského modelu EU a vytvářejí dvojí hodnotu – hospodářskou a sociální – a slouží také k provádění Zelené dohody pro Evropu a cílů udržitelného rozvoje. Díky nim je možné podpořit oživení ekonomiky a současně se zabývat společenskými otázkami. V tomto ohledu bude hrát zásadní roli akční plán EU pro oběhové hospodářství, jakož i přislíbený akční plán EU pro sociální ekonomiku (který má být zveřejněn na jaře 2021).
 1. Plán oživení bude muset podporovat: udržitelnější potravinové systémy, co se týče výroby i spotřeby, a to v souladu se záměry Komise týkajícími se strategie pro udržitelné potraviny „od zemědělce ke spotřebiteli“; potravinovou soběstačnost EU v duchu solidarity mezi různými druhy evropského zemědělství a začlenění ekonomických, sociálních a environmentálních aspektů; ambiciózní návrh plynoucí z nové strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti.
 1. Jedním z hlavních ponaučení plynoucích z koronavirové krize je především to, že je nutné posílit systémy zdravotní péče v téměř všech evropských zemích vytvořením „zdravotní unie EU“.
 1. EU se musí znovu zhostit své geopoliticky strategické úlohy při podpoře globálních mírových procesů, aby tak vznikly nové příležitosti pro rozvoj hospodářství v sousedství EU, tj. v zemích západního Balkánu, zemích evropsko-středomořského partnerství a Východního partnerství a v dalších oblastech, které jsou sužovány konflikty.
 1. Opatření mohou být jakkoli dobrá a komplexní, avšak budou účinná a dostane se jim podpory pouze tehdy, pokud budou fungovat v praxi a dostanou se k osobám, jimž jsou určeny. Je tedy naprosto nezbytné usilovat o to, aby bylo zajištěno jejich účinné provádění, a to jak ze strany orgánů EU, tak ze strany členských států.
 • Zdroj: EHSV