• Zveřejněno: 30.04.2019

Před schůzkou vedoucích představitelů EU27 v rumunském Sibiu, která se koná 9. května 2019, dnes Evropská komise představila řadu politických doporučení, jak Evropa může utvářet svou budoucnost ve stále více multipolárním a nejistém světě.

Vzhledem k volbám do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 23.26. května 2019, a ke změně politického vedení institucí EU, která bude následovat, nastal čas pro nové politické směřování a nové priority. Jelikož priority, které jsme stanovili, i způsob, jakým je vysvětlíme Evropanům a zapojíme je do jejich provádění, budou rozhodující pro posílení naší Unie, Komise rovněž předkládá návrhy, jak lépe o našich kolektivních rozhodnutích informovat. Dohromady představují příspěvek Komise k příští strategické agendě na období 2019–2024.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Povinností každé generace je měnit osudy současných i budoucích Evropanů k lepšímu. Udělat vše ke splnění našeho dlouhodobého slibu míru, pokroku a prosperity. Výzvy, jimž Evropané společně čelí, každým dnem přibývají. Aby Evropa mohla prosperovat, musí členské státy EU jednat společně. Jsem i nadále přesvědčen, že pouze v jednotě najdeme sílu potřebnou k zachování našeho evropského způsobu života, udržení naší planety a posílení našeho globálního vlivu.“

Summit v Sibiu byl svolán předsedou Junckerem v projevu o stavu Unie v roce 2017, v němž představil plán na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Unie.

Výborné výsledky

Během dekády plné změn a výzev Evropa prokázala, ľe je schopná dostát svému slibu a zajistit svým občanům mír, prosperitu a pokrok (viz příloha). Do léta roku 2018 předložila Junckerova Komise všechny legislativní návrhy, k nimž se zavázala na začátku svého mandátu, a zintenzívnila prosazování stávajících pravidel. Celkem Komise předložila 471 nových legislativních návrhů a převzala dalších 44 návrhů předložených předchozí Komisí. Z toho 348 návrhů bylo přijato nebo schváleno Evropským parlamentem a Radou v průběhu stávajícího funkčního období. Je pozoruhodné, že v přibliľně 90 % případů byl konečný kompromis schválen na základě konsensu v Radě ministrů, a tím pádem ho podpořilo všech 28 členských států. Evropská komise z nich dnes vybírá 20 nejúspěšnějších návrhů a 10 klíčových návrhů, které nebyly dokončeny, jelikož nadále probíhá jejich projednávání v Parlamentu a Radě.

Příští strategická agenda EU

V kontextu voleb do Evropského parlamentu představuje strategická agenda EU na období 2019–2024, která vychází z pokroku, jehož Unie dosáhla v posledních letech, a zohledňuje názory občanů, které vyplynuly z téměř 1 600 dialogů s nimi, ten správný okamľik k řešení výzev a příležitostí, před nimiž dnes Evropa stojí. Další opatření by se podle názoru Komise měla zaměřit na 5 aspektů:

1.  Evropa, která chrání: Měli bychom pokračovat v úsilí o vytvoření účinné a skutečné evropské bezpečnostní unie a o směřování ke skutečné evropské obranné unii, v níž by se spolupráce při obraně v EU stala normou, a nikoli výjimkou. Rovněž musíme být aktivnější při řízení migrace. K tomu je zapotřebí stanovit komplexní opatření na všech úrovních a skutečný přístup EU zaloľený na sdílení odpovědnosti a na solidaritě mezi členskými státy.

2.  Konkurenceschopná Evropa: Musíme zlepšovat, modernizovat a plně provádět jednotný trh ve všech jeho aspektech. Ve výzkumu a inovacích se musíme zaměřit na ekologické, sociální a hospodářské změny a související společenské výzvy. Musíme investovat do klíčových evropských digitálních kapacit a spolupracovat na tom, abychom posílili v Evropě vyráběnou umělou inteligenci zaměřenou na člověka. I nadále musíme podporovat růst a zajišťovat udržitelnou prosperitu tím, že budeme prohlubovat hospodářskou a měnovou unii. A musíme i nadále podporovat transformaci evropského trhu práce a zároveň zajistit jeho spravedlnost.

3.  Spravedlivá Evropa: Musíme pokračovat v naplňování evropského pilíře sociálních práv. Musíme rovněž spolupracovat s členskými státy na dosažení sociálního začlenění a rovnosti, mimo jiné tím, že budeme řešit regionální rozdíly, potřeby menšin, genderové otázky a problém stárnoucí populace. Musíme důsledně prosazovat a podporovat společné hodnoty, na nichž je Evropská unie založena, jako např. právní stát. Potřebujeme spravedlivou a moderní daňovou politiku, jakož i vysoce kvalitní, finančně únosnou a dostupnou zdravotní péči a přístup ke kvalitnímu, energeticky účinnému a cenově dostupnému bydlení pro všechny v Evropě.

4.  Trvale udržitelná Evropa: Musíme modernizovat naše hospodářství tak, abychom si osvojili udržitelné vzorce spotřeby a výroby. Musíme zintenzivnit naše úsilí v boji proti změně klimatu a zhoršování životního prostředí. Musíme přejít k oběhovému hospodářství, které účinněji využívá zdroje, tím, že budeme podporovat ekologický růst, biohospodářství a udržitelné inovace. A musíme maximalizovat potenciál energetické unie tím, že budeme řešit hlavní zbývající problémy, k nimž patří energetická bezpečnost, náklady na energii pro domácnosti a podniky a dopad na změnu klimatu.

5.  Vlivná Evropa: Evropa musí zaujmout vedoucí postavení ve světě, a to prostřednictvím důsledné a silné podpory mnohostranného celosvětového řádu založeného na pravidlech, jehož jádrem je Organizace spojených národů. EU by si rovněž jako prioritu měla stanovit rozvoj pevných vztahů s blízkými sousedy zaloľených na jasné rovnováze mezi právy a povinnostmi. Posílená mezinárodní úloha eura by také zvýšila ekonomickou a měnovou svrchovanost Evropy.

Priority, které jsme stanovili, i způsob, jakým je vysvětlíme Evropanům a zapojíme je do jejich provádění, budou rozhodující pro dosažení jednotnější, silnější a demokratičtější Unie. V průběhu funkčního období se orgány EU, a zejména Junckerova Komise, snažily o političtější i strategičtější komunikaci. Poznatky získané z této zkušenosti poukazují na to, že je na čase, abychom upustili od tendence k nacionalizování úspěchů a svalování viny z neúspěchů na Evropu a místo toho lépe vysvětlovali naše společná rozhodnutí a politiky.

 

Souvislosti

Před pěti lety Evropská rada definovala rozsáhlou Strategickou agendu pro Unii v čase změn. Tato agenda pak byla rozvedena v podobě 10 politických priorit předsedy Jeana-Clauda Junckera, které byly vypracovány během jeho volební kampaně a v dialogu s členskými státy a Evropským parlamentem. Junckerova Komise od té doby prokázala, ľe při plnění své strategické agendy dosáhla výborných výsledků.

Na další politický cyklus nyní EU potřebuje nové, ambiciózní, realistické a zaměřené cíle.

V březnu 2017, před 60. výročím Římských smluv, zveřejnila Komise bílou knihu o budoucnosti Evropy. Nastínila v ní pět moľných scénářů pro budoucnost EU o 27 členech. To bylo výchozím bodem pro rozsáhlou diskusi o budoucnosti Evropy, která se nyní můľe stát inspirací pro hlavní politické priority příątí strategické agendy. Evropská komise dnes na základě výstupů z téměř 1 600 dialogů a konzultací s občany zveřejnila zprávu, která potvrzuje, že většina občanů vnímá Evropu jako zásadní pro řešení globálních výzev, avšak očekává, že bude efektivnější a transparentnější.

Předseda Juncker v projevu o stavu Unie v roce 2017 představil plán podrobně popisující hlavní kroky vedoucí k jednotnější, silnější a demokratičtější Unii. Na tomto základě se čelní představitelé jednotlivých států sešli na zasedání v estonském Tallinu a dohodli se na agendě lídrů – seznamu nejnaléhavějších problémů a výzev, k nimž je třeba nalézt řešení jeątě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019.

Vedoucí představitelé EU se sejdou 9. května 2019 v rumunském Sibiu a předpokládá se, že tento proces završí obnovením závazku k vytváření takové EU, která přináší výsledky v oblastech, jež jsou pro občany skutečně důležité. Budou se zabývat politickými aspiracemi Unie a připravovat strategickou agendu na dalších pět let.