• Zveřejněno: 02.01.2019
  • Autor: Mgr. Ing. Alena Mastantuono

Evropská komise zveřejnila 22. listopadu 2018 Sdělení „Jednotný trh v měnícím se světě“. Dokument je inventurou iniciativ, které předložila současná Komise v oblasti jednotného trhu. Sdělení popisuje přínos jednotného trhu pro občany, ať v roli zaměstnanců, spotřebitelů či podnikatelů, ve světě rostoucí globalizace. Díky tomu, že lidé, zboží, služby a kapitál se mohou volněji pohybovat, přispívá jednotný trh k vytváření pracovních míst a růstu.  

Přínosné iniciativy Komise

Aktuální Komise se během svého mandátu soustředila na integraci kapitálových trhů, mobilitu pracovníků či např. boji proti daňovým podvodům. Integrovanější a hlubší kapitálové trhy umožní směřovat více finančních prostředků do podniků, zejména malých a středních podniků, a projektů v oblasti infrastruktury. Lepší mobilita pracovníků umožní lidem pohybovat se volněji tam, kde je potřeba jejich dovednosti. A boj proti daňovým únikům a daňovým podvodům zajistí, že všichni přispějí ke svému spravedlivému podílu.

S ohledem na svůj končící mandát Komise ve sdělení předjímá, že nadcházející období bude vyžadovat především politický konsensus pro hlubší integraci. Za hlavní výzvy jednotného trhu sdělení považuje globalizaci, technologický pokrok, hlubší integraci a slabé vymáhání pravidel. Postrádá však pozitivní sebekritiku a nebere v potaz případy, kdy evropská legislativa vede k omezování konkurenceschopnosti EU.

Implementace pravidel Jednotného trhu

Regulatorní překážky u výrobků byly odstraněny z 80 procent, opakem je oblast služeb, kde nadále přetrvávají či vznikají nové. Evropská unie je ekonomikou služeb, přičemž pouze dvacet procent jich je poskytováno přeshraničně. Pro řádné fungování jednotného trhu potřebujeme pravidla, která jsou jasná, spravedlivá a vhodná pro svůj účel. Komise často na tyto zcela zřejmé předpoklady zapomíná, jako např. u vysílání pracovníků v silniční dopravě. Nejenže je musí respektovat, musí také jako strážkyně smluv bojovat proti ochranářským tendencím členských států.

Největším rizikem je nařízení GDPR, kde v členských státech bylo přijato již 600 stran dodatečné legislativy. Členské státy se musí vyvarovat nadbytečné administrativní zátěži, která při transpozici evropské legislativy vzniká. Sdělení proto poukazuje rovněž na implementaci a aplikaci pravidel jednotného trhu. U směrnic přijatých v posledních dvaceti letech byl transpoziční deficit 0,9 % v roce 2017. Transpoziční deficit 25 % je u směrnic s transpoziční lhůtou mezi prosincem 2017 a květnem 2018. U tří směrnic v oblasti veřejných zakázek s transpozicí do dubna 2016 zahájila Komise 58 řízení o nesplnění povinnosti podle práva EU s 21 členských státy.

Překážky digitalizace ekonomiky

Sdělení vedle toho uvádí překážky vytvářené podniky a členskými státy, které brání e-obchodování a přeshraničnímu obchodu. Komise zjistila, že stále ještě 40 % webových stránek brání on-line přístupu spotřebitelů z jiných členských států. V on-line platformách vidí zpráva veliký potenciál umožňující podnikům dostat se k zákazníkům napříč EU. Překážkou je malá důvěra a proliferace národní legislativy. Pozitivní je v dokumentu komplexní přístup Komise k jednotnému trhu včetně digitální ekonomiky. Potvrzuje to, že Komise vnímá pohyb dat jako nedílnou součást svobod jednotného trhu.


V závěrech Komise vyzývá Evropský Parlament a Radu, aby do března 2019 přijaly všechny iniciativy v oblasti jednotného trhu, jednotného digitálního trhu, unie kapitálových trhů a bankovní unie. Ale také iniciativy týkající sociální dimenze, ochrany spotřebitele, energetiky a dopravy. Z balíčku iniciativ, které Komise v uplynulých čtyřech letech předložila, musí Rada a Parlament přijmout 44 z 67 předložených návrhů. Komise také vyzývá Evropskou Radu, aby angažovala občany a podniky v pokračující podpoře jednotného trhu.